Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα

Σχετικοί όροι

Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • GRGSA-CA- ADM127.01
  • Αρχείο
  • 1966 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους των Τμημάτων: α) Τμήμα Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών β) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας. Περιλαμβάνονται μελέτες και προτάσεις, απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης της παραγωγικότητας για διάφορα υπουργεία, και του Οργανισμού Βάμβακος. Περιλαμβάνονται, επίσης, εισηγήσεις προς την Επιτροπή Βραβεύσεως, μελέτες για τη διαχείριση κρίσεων, μελέτες μηχανογράφησης και βελτίωσης συνθηκών στους ραδιοσταθμούς της ΕΡΑ κ.ά. Το αρχειακό υλικό αφορά την περίοδο που η Διεύθυνση υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού

  • Αρχείο
  • 1945-1968

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους σχετικά με σχέδια αναδιοργάνωσης υπουργείων και υπηρεσιών, πίνακες κατανομής προσωπικού, εκθέσεις Βρετανών λογιστών, πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, σχέδια νόμων και διαταγμάτων, θέματα καθορισμού τυπικών προσόντων για θέσεις δημοσίου, ορίου ηλικίας διοριζομένων και συνταξιοδότησής τους, βαθμολογικής εξέλιξης, εγκύκλιοι σχετικά με άδειες προσωπικού, έξοδα κινήσεως, επιδόματα, υπερωρίες, σύνταξη μητρώου προσωπικού, αποφάσεις μεταθέσεως και διορισμού, θέματα μετατάξεων υπαλλήλων. Επίσης, περιλαμβάνονται φάκελοι σχετικά με επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Νομαρχών και δημοσίων υπαλλήλων στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία για θέματα δημόσιας διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετικές εκθέσεις τους, προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού και κατανομής του σε υπουργεία και υπηρεσίες, προκηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις με προμηθευτές, κτηριακές εγκαταστάσεις, μεταφορές υπηρεσιών και διευθύνσεων σε νέα κτήρια, μελέτες, σχέδια κατόψεων ορόφων, επιχορηγήσεις νομαρχιακών ταμείων από υπουργεία, υποβολή προγραμμάτων οδοποιίας, δαπάνες, καταλόγους βιβλιοθηκών του Υπουργείου Συντονισμού, προμήθειες βιβλίων για σχολές και βιβλιοθήκες, συνδρομές βιβλίων κ.λπ.

Υπουργείο Συντονισμού