Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Equivalent terms

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Σχετικοί όροι

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

5 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ε’ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου

  • Αρχείο
  • 1931 - 1997

Βιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια, Γενικά Πρωτόκολλα, Μητρώα Υπαλλήλων και Οικονομικών Πληρωμών

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτική (Γ.Γ.Δ.Π.), Z’ Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Αρχείο Ελεγκτικού Συνέδριου-1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ηρακλείου

  • GR GRGSA-IRA ADM. 40
  • Αρχείο
  • 2000-2009

13 βιβλία, 12 φάκελοι. Περιλαμβάνονται Μισθολογικά Μητρώα Υπαλλήλων Υπηρεσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Παρακολουθήσεως εργασίας υπαλλήλων, Βιβλίο ευρετήριο, Βιβλίο Εισαγωγής Βιβλίων Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού Υπηρεσίας, Βιβλίο καταχωρήσεων υπερωριών, Βιβλίο Πράξεων Απαλλαγής από της Ευθύνης Υπολόγων, Ετήσιες εκθέσεις παρακολουθήσεως κι ελέγχου έργων κλπ

Ελεγκτικό Συνέδριο, 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

  • GRGSA-CA- ADM075.03
  • Αρχείο
  • 1993 - 2006

Βιβλία μητρώων υπαλλήλων (1993, 1998, 2000, 2005, 2006). Αφορούν υπαλλήλους της Γραμματείας Συντονισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού

  • Αρχείο
  • 1945-1968

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους σχετικά με σχέδια αναδιοργάνωσης υπουργείων και υπηρεσιών, πίνακες κατανομής προσωπικού, εκθέσεις Βρετανών λογιστών, πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, σχέδια νόμων και διαταγμάτων, θέματα καθορισμού τυπικών προσόντων για θέσεις δημοσίου, ορίου ηλικίας διοριζομένων και συνταξιοδότησής τους, βαθμολογικής εξέλιξης, εγκύκλιοι σχετικά με άδειες προσωπικού, έξοδα κινήσεως, επιδόματα, υπερωρίες, σύνταξη μητρώου προσωπικού, αποφάσεις μεταθέσεως και διορισμού, θέματα μετατάξεων υπαλλήλων. Επίσης, περιλαμβάνονται φάκελοι σχετικά με επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Νομαρχών και δημοσίων υπαλλήλων στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία για θέματα δημόσιας διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετικές εκθέσεις τους, προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού και κατανομής του σε υπουργεία και υπηρεσίες, προκηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις με προμηθευτές, κτηριακές εγκαταστάσεις, μεταφορές υπηρεσιών και διευθύνσεων σε νέα κτήρια, μελέτες, σχέδια κατόψεων ορόφων, επιχορηγήσεις νομαρχιακών ταμείων από υπουργεία, υποβολή προγραμμάτων οδοποιίας, δαπάνες, καταλόγους βιβλιοθηκών του Υπουργείου Συντονισμού, προμήθειες βιβλίων για σχολές και βιβλιοθήκες, συνδρομές βιβλίων κ.λπ.

Υπουργείο Συντονισμού