Αρχείο - Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Χρονολογία(ες)

  • 1925 - 1990 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

20 κυτία με αρχειακό υλικό και περίπου 100 βιβλία

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το 1940 με τον Νόμο 2429/1940 δημιουργούνται στην Θεσσαλονίκη δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών που για την δραστηριοποίηση τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αλληλογραφία ΒΕΘ με διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς, υπουργεία και δημόσιους φορείς, καθώς και με οικονομικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώου, καθώς και αρχεία - βιβλία οργάνων διοίκησης.

Μέσα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα βιβλία του Μητρώου Επωνυμιών Επιχειρήσεων, όπου φαίνεται ότι η ίδρυση πολλών επιχειρήσεων έγινε κατά τον 19ο αιώνα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Θεματική ταξινόμηση

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο είναι ανοικτό στην έρευνα και το υλικό αναπαράγεται με τη μορφή αντίγραφων και φωτογράφησης.
Κατά τη χρήση θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Κυρίως ελληνική, ελάχιστα έγγραφα στην αγγλική και γαλλική

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Υπάρχει κατάλογος σε έντυπη μορφή και είναι υπό διαμόρφωση ο ηλεκτρονικός κατάλογος

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Κομμάτι του αρχείου προ του 1925 που αφορά τη δραστηριότητα των Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλης έχει καταγραφεί και βρίσκεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Στο συγκεκριμένο αρχείο στηρίχθηκε η έκδοση του λευκώματος του ΒΕΘ για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του (1925-2015)

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

17/01/2020

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Το αρχείο ταξινομήθηκε και ευρετηριάστηκε από τον υπάλληλο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης κ. Νίκο (Κόλια) Μαραντζίδη

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι