Αρχείο FOC18 - Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOC18

Τίτλος

Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

Ημερομηνία(ες)

  • 1981-1991 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

30 φάκελοι, κατάστιχα, στελέχη

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1981-1984)

Διοικητική ιστορία

Η εταιρεία ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ (ΦΕΚ2931/06.07.1981) με σκοπό την αντιπροσώπευση και γενική πρακτόρευση στην Ελλάδα ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών και μεσιτών Λόυδς Λονδίνου, για όλους τους κλάδους ασφαλίσεως. Με την ψήφιση του Νόμου 1256/1982 (άρθρο 13), διαπιστώθηκε ότι καλύπτεται ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε από την Τράπεζα η εταιρεία και επομένως αυτή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Οπότε και σταμάτησε να υπογράφει νέες συμβάσεις πρακτορεύσεως και το έργο της περιορίστηκε στη είσπραξη των προμηθειών για τις ασφαλίσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή. Τέθηκε υπό εκκαθάριση 1.1.1984.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο περιλαμβανόταν στο αρχείο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), καθώς η εταιρεία ήταν εταιρεία που ιδρύθηκε από τον ΕΤΒΑ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ιστορικού αρχείου ΕΤΒΑ προς το Ι.Α. ΠΙΟΠ

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:
1.Διοικητικά: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
2.Αλληλογραφία: Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, εκθέσεις κλπ.
3.Προσωπικό: Μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ.
4.Οικονομικά: Ημερολόγια διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές δηλώσεις κλπ.
5.Διάφορα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία.

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική, αγγλική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μάιος-Ιούνιος 2011

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Νίκος Νικολάου, Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες