Αρχείο ADM4.1 - Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG ADM4.1

Τίτλος

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

Ημερομηνία(ες)

  • 1958-1990 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1927 -)

Διοικητική ιστορία

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ιδρύθηκε με το π.δ. από 27−05−1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α ́ 104) και μετατάχθηκε σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το π.δ. 1013/1977 «Περί μετατάξεως του Λιμεναρχείου Βόλου εις Κεντρικόν Λιμεναρχείον» (Α ́ 341).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραδόθηκε στα Γ.Α.Κ. από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου (Κ.Λ.Β.). ΑΒΕ: 047.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Τουριστικής Αστυνομίας (τουριστικά σκάφη, καταστάσεις επιβατών και πληρώματος δικαιολογητικά ναυλοσυμφώνων),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών, άνεργοι ναυτικοί, προαναγγελίες βολών και πυρών κ.λπ.),
(γ) Γραφείου Επιστασίας (Αλληλογραφία),
(δ) Γραφείου Απογραφής (τριμηνιαία δικαιολογητικά ιατρών),
(ε) Γραφείου ΝΑΤ (συνταξιοδοτικά, δικαιολογητικά, μετακινήσεις κ.λπ.),
(στ) Γραφείου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (επιθεωρήσεις πλοίων, δελτία θυέλλης κ.λπ.),
(ζ) Γραφείου Διαχείρισης (μισθολογικά θέματα, δικαιολογητικά πλοηγικών δικαιωμάτων)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μαγνησίας διαθέτουν αρχειακό υλικό του ίδιου φορέα από 30 μεταγενέστερες εισαγωγές, με κωδικούς αναγνώρισης από GR GRGSA-MAG ADM4.2 έως GR GRGSA-MAG ADM4.31.

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης