Αρχείο EDU. 73.1- EDU.73.2 - Δημοτικού Σχολείου & Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μουσούρων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 73.1- EDU.73.2

Τίτλος

Δημοτικού Σχολείου & Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μουσούρων

Ημερομηνία(ες)

  • 1929-1999 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Προϊσταμένου & Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Περιουσίας, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Πρακτικά και Αποφάσεις Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Ημερησίου Ελέγχου, Διδασκομένης Ύλης, Μαθητικών Συσσιτίων, Παρουσίας Προσωπικού, Δαμαλισμού, φάκελλοι αλληλογραφίας, οικονομικών θεμάτων, τίτλων σπουδών, στατιστικών, μαθητικών συσσιτίων, διδακτηρίου, εγκυκλίων & Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μουσούρων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες