Αρχείο - Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά

Ημερομηνία(ες)

  • 1911-1950 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραλήφθηκε κατά καιρούς από οργανικές μονάδες του ΟΛΠ

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1911-1950). Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής (1911-1950)
Μέγεθος και των δύο σειρών: 100 τόμοι
Φωτογραφικό αρχείο (1950 και εντεύθεν, κυρίως 1974-).
Μέγεθος: 50 τρέχοντα μέτρα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το αρχείο υπέστη καταστροφές και εκκαθαρίσεις στο παρελθόν.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ταξινομημένο σε τρία μέρη:
Ι) Έγγραφα, έντυπα
ΙΙ) Αντικείμενα
ΙΙΙ) Οπτικοακουστικό υλικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το Ιστορικό Αρχείο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς είναι μη προσβάσιμο από τον Ιούνιο του 2016.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΓΑΚ, Κεντρική Υπηρεσία: Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Φωτογραφικό αρχειακό υλικό

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες