Αρχείο ADM027.04 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Τμήμα Δ : Φύλλο προσόντων Νικολάου Καββαδία

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CA- ADM027.04

Τίτλος

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Τμήμα Δ : Φύλλο προσόντων Νικολάου Καββαδία

Χρονολογία(ες)

  • 1941-1953, 1994,1999 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 φάκελος

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με το ΠΔ 242 21/30 Σεπτεμβρίου 1999 (ΦΕΚ Α΄201) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας εντάσσεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΠΔ η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών είναι αρμόδια για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των προγραμμάτων εκπαίδευσης των σπουδαστών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών, για τη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, την υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των οικείων Σχολών.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
Α΄ Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Β΄ Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.
Γ΄ Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών.
Δ΄ Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

Το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες
α) Η έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων.
β) Η τήρηση ατομικών φακέλων, μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των κατόχων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και η μέριμνα συνεχούς ενημέρωσης αυτών.
γ) Η μέριμνα για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
δ)Η έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την STCW 95.
ε) Η είσπραξη και απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) των χρηματικών ποσών από τη διάθεση διατιμημένων εντύπων και ενσήμων, η τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών. Η διαχείριση λοιπών εσόδων.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) (1977-2014)
Ημερομηνία εισαγωγής: 2009-11-12
ΑΒΕ: 1779

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φύλλο ελέγχου προσόντων του ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Νικολάου Καβαδία (ΜΕΘ [Μητρώο Εργατών Θαλάσσης] 20697 Β΄). Πρόκειται για φάκελο δικαιολογητικών που υπέβαλε ο Καββαδίας προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή (ασυρματιστή) Α΄ το 1953. Εκτός από τα διάφορα έγγραφα (αίτηση, πιστοποιητικά ιθαγένειας, στρατολογίας, ποινικά μητρώα, υπηρεσία σε πλοία, αποδεικτικά πληρωμής φόρου, εισφοράς σε ασφαλιστικά ταμεία (Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, ΝΑΤ, αλληλογραφία υπηρεσιών του ΥΕΝ), έχουν ενταχθεί, και τα διπλώματα προσωρινού ραδιοτηλεγραφητού Β΄ τάξεως (1941) και ραδιοτηλεγραφητού Β΄ τάξεως (1947).

Όλα αυτά βρίσκονται στον ίδιο φάκελο καθώς σύμφωνα με τη διοικητική πρακτική στο φάκελο του τελευταίου διπλώματος συγκεντρώνονται όλα τα προηγούμενα κατώτερα διπλώματα.

Περιλαμβάνονται επίσης δύο έγγραφα ενδεικτικά για τη χρήση του υλικού για πολιτιστικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα αντίγραφα του υλικού φαίνεται ότι δόθηκαν στο Θέατρο Καισαριανής (1999) και στο Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1994).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Ο φάκελος επελέγη από ένα σύνολο 2700 φακέλων που εκκαθαρίστηκαν. Οι φάκελοι αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας εκκαθαρίζονται 50 χρόνια από την έκδοση του αποδεικτικού (ΠΔ 456/1991). Η συγκεκριμένη εκκαθάριση αφορούσε φακέλους του 1958.

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

ΓΑΚ, Κεντρική Υπηρεσία:

Υπηρεσίες συνδεόμενες με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών:
ΑΒΕ 870 : Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων,
ΑΒΕ 862 : Ανωτέρα Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών / Ελευσίνας

Ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι λογοτεχνών
ΑΒΕ 1255: Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνσις Διοικήσεως: Υπηρεσιακοί φάκελοι Κώστα Καρυωτάκη και Μαρίας Πολυδούρη

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Το αρχείο έχει τοποθετηθεί στο ίδιο κυτίο με αρχεία μικρού μεγέθους που προέρχονται από υπηρεσίες του ΥΕΝ. Συγκεκριμένα, στο ίδιο κυτίο περιέχονται τα αρχεία:
ΑΒΕ 862: ΥΕΝ, ΑΣΔΕΝ Μηχανικών Ελευσίνας
ΑΒΕ 1213: ΥΕΝ, Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο
ΑΒΕ 1828: ΥΕΝ, Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο
ΑΒΕ 1779: ΥΕΝ, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Δ΄ Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Μάρτιος 2011

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών