Αρχείο ADM397.01 - Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM397.01

Τίτλος

Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

Ημερομηνία(ες)

  • 1992-1999 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (7 υποφάκελοι)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Νομοθετήματα:
1987: Π.Δ. 95 9/27 Απριλίου 1987 (ΦΕΚ Α΄56) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις»
1992: ΠΔ.198 27 Μαΐου /5 Ιουνίου 1992 (ΦΕΚ Α’ 92) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις.»
2001: Π.Δ.1 28 Δεκεμβρίου / 10 Ιανουαρίου (ΦΕΚ Α΄ 1) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις»
Σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετήματα που αφορούν την οργάνωση των υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης του Επιτελείου της ΓΑΔΑ είναι αρμόδιο για
α) Την προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων, όταν αυτές αφορούν περιοχή περισσοτέρων των μίας Διευθύνσεων
β) Το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονιμού και ελέγχου της δράσης τους, καθώς και για την παροχή οδηγιών προς τις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους

Άσκηση γενικής αστυνόμευσης
Σύμφωνα με τον Νόμο 2800 της 29 Φεβρουαρίου 2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄, 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 8, παρ. 3) η άσκηση της γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές
β) Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές
γ) Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων
δ) Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές κρατουμένων
ε) Έλεγχος τήρησης αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
Ημερομηνία εισαγωγής: 2011-11-24
ΑΒΕ: 1825

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό του αρχείου αφορά την δεύτερη αρμοδιότητα του Τμήματος αυτή του χειρισμού θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης τους, καθώς και για την παροχή οδηγιών προς τις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους, σε συνδυασμό με τα θέματα που άπτονται στην άσκηση της γενικής αστυνόμευσης.

Φάκελος 1 Άσκηση γενικής αστυνόμευσης (1994-1999)
Υποφάκ. 1.1 Καταγγελίες πολιτών – Κοινωνική ειρήνη (1994, 1999)
• 9009/20/80: «Καταγγελόμενα για Αλβανούς λαθρομετανάστες». Αλβανοί λαθρομετανάστες στην Αιξωνή Γλυφάδας (α/α 39, 9 Σεπτεμβρίου 1994)
• 9009/20/79: Καταγγελόμενα για κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι (α/α 40, 6/7/1994)
• 9009/20/241: Καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας από κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα (α/α 66, 8 Μαρτίου 1999)
Υποφάκ. 1.2 Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης (1992-1993)
• 1020/1/223: Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως και Θεάτρου (Πρόκειται για το κέντρο διασκέδασης «Διογένης Παλλάς» και το θέατρο «Ρεξ») (α/α 75, Μάιος – Ιούνιος 1994, 1992)
• 1020/20/1: Καταγγελίες για παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής (α/α 78, 8 Ιουλίου 1993)
Υποφάκ. 1.3 Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Επερωτήσεις βουλευτών (1994,1997)
• 7017/4/2: «Αστυνόμευση περιοχής Παλαιού Φαλήρου». Επερώτηση βουλευτή Ανδρέα Λεντάκη (α/α 1, 18 Σεπτεμβρίου 1994)
• 7017/4/4: «Καταγγελόμενα για τη λειτουργία της Αστυνομίας». Επερώτηση βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. (α/α 3, 17 Οκτωβρίου 1997)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Επιλογή φακέλων από το αρχείο του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της ΓΑΔΑ κατά την εκκαθάριση αρχείων διαφόρων υπηρεσιών της ΓΑΔΑ που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2011.

Προσθήκες Υλικού

Πιθανές νέες προσθήκες στο μέλλον

Σύστημα Ταξινόμησης

Η αρχική ταξινόμηση του υλικού ήταν κατά σειρές που συγκροτούνταν κατά θέμα. Στο ταξινομικό σχήμα των αρχείων της ΓΑΔΑ κάθε θέμα παίρνει ταξινομικό αριθμό. Οι ταξινομικοί αριθμοί του υλικού είναι οι ακόλουθοι:

9009: Αφορά καταγγελίες πολιτών σε σχέση με τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και έννομης προστασίας,
1020: Αφορά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οίκων ανοχής κλπ.
7017: Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Επερωτήσεις βουλευτών

Κατά την ταξινόμηση του τμήματος του αρχείου, που επελέγη, διατηρήθηκε το ταξινομικό σχήμα παρά τον πολύ μικρό όγκο του υλικού. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις υποφάκελοι κατά θέμα / ταξινομικό αριθμό.

Στο τέλος της περιγραφής παρατίθενται η ταξιθετική αρίθμηση των φακέλων και η ημερομηνία πρώτης εισαγωγής των εγγράφων, που αφορούν τις υποθέσεις, στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Απαιτείται μεταγραφή της επερώτησης του βουλευτή Λεντάκη που είναι δυσανάγνωστη λόγω του γεγονότος ότι το μελάνι του φαξ έχει ξεθωριάσει.

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σε θέματα γενικής αστυνόμευσης αναφέρεται και το αρχείο της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ (διάφορες εισαγωγές).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για επιτελική υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το υλικό αφορά όχι μόνο την Αττική αλλά και άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Σημείωση

Το αρχείο έχει τοποθετηθεί στο ίδιο κυτίο με αρχεία μικρού μεγέθους που προέρχονται από υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. Συγκεκριμένα, στο ίδιο κυτίο περιέχονται τα αρχεία:
ΑΒΕ 1195: ΓΑΔΑ, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίων Οδικών Ατυχημάτων Πειραιά
ΑΒΕ 1221: ΓΑΔΑ, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
ΑΒΕ 1825: ΓΑΔΑ (Επιτελείο), Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης