Αρχείο GRHANHD - Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRHANHD

Τίτλος

Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1897 - 2014 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

≥4,8 χλμ.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Έχει αποστολή να συγκεντρώνει και να διαφυλάσσει κάθε πληροφορία σχετική με την Ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και να παρέχει πληροφορίες σε έλληνες πολίτες και σε πνευματικές κοινότητες που αναφέρονται και ασχολούνται με τη μελέτη και προαγωγή της Ελληνικής Ναυτικής Ιστορίας. Παράλληλα έχει ως αποστολή την παραλαβή- φύλαξη και διαχείριση αρχειακού υλικού σχετικού με το Π.Ν., είτε αυτό προέρχεται από τα Πολεμικά Πλοία και τις Ναυτικές Υπηρεσίες, είτε από δωρεές τρίτων.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

"Συγκεκριμένα τα αρχεία της ΥΙΝ περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με τον Ελληνικό Στόλο του επαναστατημένου έθνους της περιόδου 1821- 1830, επίσης του Πολεμικού Στόλου του Ελληνικού κράτους από το 1830 μέχρι σήμερα. Συνήθως είναι, είτε μεμονωμένα έγγραφα- διαταγές- κανονισμοί, είτε αρχεία πλήρη ή ελλιπή των Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων. Εκτός των ανωτέρω, στην ΥΙΝ φυλάσσονται προσωπικά αρχεία ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών από το 1912 και εξής ανάμεσα στα οποία εντυπωσιακά είναι των Βανδώρου, Σακελλαρίου, Παπαβασιλείου κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα φυλασσόμενα πεπραγμένα Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στο Ημερολόγιο Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αυτά προέκυψαν με βάση τα βιβλία των Πολεμικών Πλοίων και τα αρχεία των Ναυτικών Υπηρεσιών και σύμφωνα όπως εικάζεται, με πρωτοβουλία του Ναυάρχου Αλέξανδρου Σακελλαρίου μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένα πολύτιμο για την Ιστορία του Έθνους Ιστορικό Αρχείο, είναι αυτό του Εμφυλίου Πολέμου, από τη μελέτη και τη δημοσίευση του οποίου θα αλλάξουν σημαντικά οι απόψεις για αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο των Ελλήνων.

Στον πλούτο της ΥΙΝ ανήκει και το αρχείο που αναφέρεται στη Μέση Ανατολή και τη παρουσία εκεί της Ελληνικής Κυβέρνησης και της διοίκησης του Π.Ν.

Στους θησαυρούς κυριολεκτικά της ΥΙΝ συγκαταλέγεται πλούσιο Φωτογραφικό Αρχείο ιστορικής αξίας από το 1910 (χαρακτηριστικά αναφέρονται φωτογραφίες των πρώτων καταδυόμενων- υποβρυχίων ΔΕΛΦΙΝ καθώς και των πρώτων αεροπλάνων που διοικητικά άνηκαν στο Π.Ν." (πηγή: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1940 – 1950 ΤΟΜΟΣ Γ’)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η ΥΙΝ παρέχει αρχειακό υλικό κατά κύριο λόγο στα Πολεμικά Πλοία και τις Ναυτικές Υπηρεσίες.
Από το μη διαβαθμισμένο αρχείο, μετά αίτημα των ενδιαφερομένων πολιτών, δίδονται στοιχεία που δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι ανοικτά στην έρευνα του κοινού (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και εκείνων υγειονομικού ενδιαφέροντος). Εφαρμόζονται οι διατάξεις για το δικαίωμα, τους όρους, τις προθεσμίες και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με το κωδικοποιημένο ΠΔ 28/2015.

Η αποδέσμευση για τα διαβαθμισμένα στρατιωτικά αρχεία δεν επιτρέπεται από το Άρθρο 27 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), που έχει εκδοθεί σε εκτέλεση του Άρθρου 4 § 3 του ΝΔ 17/1974 «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης». Διευκρινίζεται ότι:
• Εξουσιοδοτημένος για αποδιαβάθμιση αρχείου είναι μόνο ο εκδότης του ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει πλέον, ο καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας του οικείου επιτελείου.
Δεν επιτρέπεται η αποδιαβάθμιση του αρχείου ούτε μετά την παρέλευση συγκεκριμένου αριθμού ετών, παρ’ ότι μέρος του δυνατό να έχει γίνει ήδη γνωστό με την έκδοση σχετικών μελετών.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες