Αρχείο ADM49 - Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GRGSA-MAG ADM49

Τίτλος

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Χρονολογία(ες)

  • 1960-2007 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Παραδόθηκε στα Γ.Α.Κ. από τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας. ΑΒΕ: 658.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Μηχανογραφικά, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, έγγραφα σχολείων ( 2ο – 4ο – 10ο Γυμνάσιο Βόλου, Τσαγκαράδα, Ζαγορά, Μηλιές κλπ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Α.Σ.Ε.Π, Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Πρόγραμμα – μέθοδοι – ύλη διδασκαλίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών