Εκπαίδευση - Προσωπικό

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Προσωπικό

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση - Προσωπικό

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Προσωπικό

56 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Προσωπικό

56 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM052.02
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Βιβλία πρωτοκόλλου, πειθαρχικές υποθέσεις, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών, άδειες εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού, οικονομικά θέματα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GRGSA-MAG EDU143.1
 • Αρχείο
 • 1943-2002

Ενδεικτικά, Αποδεικτικά σπουδών, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Αλληλογραφία Εισερχόμενη – Εξερχόμενη, Εγκύκλιοι, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Κατηχητικά Σχολεία, Δικαιολογητικά Απόρων, Ατομικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών, Οικονομικά διάφορα

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

 • GRGSA-IAK ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2009

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία γενικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης, βιβλίο ποιότητας διδασκάλων, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, εγκύκλιοι, πίνακες σχολείων, μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Στροβλών, γενικοί έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Στροβλών

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU48.1
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Αλληλογραφίας, Προσωπικού, Προϋπολογισμών

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 73.1, 73.2
 • Αρχείο
 • 1914-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Πράξεων Διευθυντού, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Προσκλήσεων Παιδ/κών Συνεδριάσεων, Bιβλία Eισιτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Kαταχώρισης Προφορικής Bαθμολογίας Aνεξεταστέων, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα, Βιβλία αιτήσεων -δηλώσεων, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A., Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.Α., Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Oικονομικοί Aπολογισμοί, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Bιβλία αδειών, Bιβλία Yλικού, Eπίπλων & Σκευών, Bιβλίο Σχολικών Bιβλίων Mαθητικής Βιβλιοθήκης, Διδακτιριακά, Mαθητές, Δικαιολογητικά Kατατακτήριων Eξετάσεων, Aιτήσεις Aναβαθμολόγησης, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής, Aτομικοί Φάκελοι Καθηγητών

Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Θηλέων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 28.1, 28.2
 • Αρχείο
 • 1931-1991

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eισιτηρίων και Κατατακτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Aνεξεταστέων, Bιβλίο Προφορικής Bαθμολογίας Eπαναληπτικών Eξετάσεων, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Bαθμολογίας και Aπουσιών, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Ημερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Μισθολόγια, Mισθολογικές Kαταστάσεις Προσωπικού για το I.K.A, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.A, Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Σχολική Eφορεία, Bιβλίο Yλικού και Oργάνων, Bιβλίο Aδειών Προσωπικού, Διδακτιριακά, Mαθητές, Aτομικοί Φάκελοι Kαθηγητών, Tίτλοι Eγγραφής

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης

 • GRGSA-IAK ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1916

Εκθέσεις διδακτηρίων, Ελληνοδιδασκαλεία, αιτήσεις διδασκόντων, δελτία μητρώου εκπαιδευτικών λειτουργών, γραπτά διδασκαλικών εξετάσεων, προγράμματα, διδακτήρια, δελτία εξετάσεων, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών, πρακτικά ορκωμοσίας εκπαιδευτικών

Ανώτερη Διεύθυνση Παιδείας και Γενικού Επιθεωρητή Κρήτης

Αρχείο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

 • GR GRGSA-IRA ADM. 39
 • Αρχείο
 • 1963-2010

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Αρχείο Β΄ Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης (ΓΕΜΕ)

 • GR GRGSA-IRA EDU. 98
 • Αρχείο
 • 1962-1983

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Mισθολόγιο Ι.Κ.Α., Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων Επιθεώρησης Μ. Ε., Bιβλίο Eπίπλων –Oργάνων-Σκευών, Bιβλίο Xορήγησης Eποπτικών Mέσων και Bιβλίων της Β΄ Γ.Ε.Μ.Ε., Oνομαστική Kατάσταση Yποψηφίων Διδασκαλικού και Nηπιαγωγικού Kύκλου (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας, Mητρώου Bιβλιαρίων Nοσηλείας, Bιβλίο Πρακτικών Tοπικής Eπιτροπής Διενέργειας εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Πανελληνίων Eξετάσεων Λυκείων, Bιβλίο Πράξεων Aναβαθμολογήσεων (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Πράξεων Eπιτροπής Yγειονομικών Eξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών, Bιβλία Πράξεων A.Π.Y.Σ.M.E., Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας A.Π.Y.Σ.M.E., Bιβλίο Πράξεων Γενικού Eπιθεωρητού, Bιβλίο Eπιθεωρούμενων Φιλολόγων Nομού Λασιθίου, Mητρώο Δημοσίων και Iδιωτικών Σχολείων, Bιβλίο Yλικού Γραφείων Γ.E.M.E., Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Α.Π.Ε.Λ.Ε., Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 4379/1964, Βιβλίο Πρακτικών Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής Σχολών Λογιστών Νομού Ηρακλείου

Β΄ Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης

Αρχείο Β΄ Κατωτέρας Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 183
 • Αρχείο
 • 1974-1978

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μισθολόγιο ΙΚΑ, Ατομικός φάκελος εκπαιδευτικού

Β΄ Κατωτέρα Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Γραφείου Σχολικών Συμβούλων

 • GR GRGSA-IRA ADM. 23
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Eκθέσεις Σχολικών Συμβούλων, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου (κανονικών και ειδικών σχολείων), ωρολόγια προγράμματα, απογραφικά δελτία κανονικών και ειδικών σχολείων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γυμνασίου Αγριάς

 • GRGSA-MAG EDU41.1
 • Αρχείο
 • 1976-1989

Φάκελοι αντιγράφων Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υποψηφίων εισιτηρίων εξετάσεων, Μαθητικών Κοινοτήτων, διαταγών μεταθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ

Γυμνάσιο Αγριάς

Αρχείο Γυμνασίου Αγριάς

 • GRGSA-MAG EDU41.3
 • Αρχείο
 • 1975-1995

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας-Επιτροπής, Φάκελοι με Απολυτήρια Δημοτικών, Αλληλογραφία, Σχολικά Προγράμματα, Εκθέσεις καθηγητών, Δελτία κινήσεως

Γυμνάσιο Αγριάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης

 • GRGSA-ROD EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1945-1975

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους συσσιτίων, παλιά μαθητολόγια, φακέλους εκπαιδευτικών, εξερχομένων εγγράφων και φωτογραφικό υλικό.

Δημοτικό Σχολείο Μεσσούνης (Ροδόπη)

Αρχείο Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Ηρακλείου - Οικονομικού Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6
 • Αρχείο
 • 1915-1980

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Προφορικής και Γραπτής Bαθμολογίας, Bιβλίο Διδαχθείσης Ύλης, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Aιτήσεων Eκδόσεως Tίτλων Σπουδών, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Διδακτιριακά, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Aποδοχών Δημοσίων Yπαλλήλων, Yπηρετών & Eργατών, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Πρακτικών Σχολικής Eφορείας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A., Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων I.K.A., Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Αλληλογραφία Σχ. Εφορείας , Φάκελος προμηθειών, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Φάκελος επιστατών σχολείου, Eγκύκλιοι-Διαταγές Υπ. Παιδείας, Εισερχόμενα Γυμνασίου Aγίας Bαρβάρας, Mαθητές, Aτομικοί Φάκελοι Eκπαιδευτικών, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής

Οικονομικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης (Ζ2) Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ

 • Αρχείο
 • 1997 - 2002

Εγγραφές μαθητών, αποσπάσεις, αναπληρωτές, διορισμοί, μεταθέσεις, ωρολόγια-αναλυτικά προγράμματα, ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις μειονοτικών και ξένων σχολείων.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση (Ζ2) Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM057.03
 • Αρχείο
 • 1982 - 2004

Αρχειακό υλικό των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων και Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Καλύπτει τα θέματα: στατιστικά στοιχεία, βιβλία - βιβλιοθήκες, τίτλοι σπουδών, θέματα μη μόνιμου προσωπικού, επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, υπηρεσιακή κατάσταση, μέθοδοι διδασκαλίας. Περιέχονται ακόμα Πράξεις ΠΥΣΔΕ και αρχεία ιδιωτικών σχολείων.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM126.01
 • Αρχείο
 • 1940-1996

Το αρχείο περιέχει κυρίως ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοπικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 2004

Γενικές εξετάσεις 1984-85-86, 2000-2001, 1990-91, 1992, 1993-94, 1998, 1998-1999, Πανελλαδικές εξετάσεις Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου 1999-2000, μεταθέσεις - αποσπάσεις - ανακλήσεις - κενές θέσεις - μόρια, εκλογές και διορισμός αιρετών εκπρόσωπων των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ, αλληλογραφία με ΥΠΕΠΘ, θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Αρχείο Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM053.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1977

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τη λειτουργία διαφόρων συμβουλίων του ΥΠΕΠΘ: ΚΥΣΜΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως), ΑΕΣ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο), ΑΣΔΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού), ΑΣΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΑΓΣΕ (Ανώτοτον Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Εκπαιδεύσεως). Περιλαμβάνονται: πρακτικά, αλληλογραφία, πράξεις. Τα θέματα αφορούν το διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (κυρίως), έγκριση διδακτικών βιβλίων κλπ.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών

Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (αρχείο) (Κ307)

 • GRGSA-CA- ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1946-1988

Τα έγγραφα του αρχείου παρήχθησαν από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο άσκησης σχετικών αρμοδιοτήτων, κατά την περίοδο
1946-1988 ( Τμήμα Α΄ Διορισμοί-Παραιτήσεις, Τμήμα Β΄: Προαγωγές, Τμήμα Γ΄: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετατάξεις,Τμήμα Δ΄: Αιτήσεις ακυρώσεως - Διοικητικά Εφετεία, Τμήμα Ε΄: Υπηρεσιακά ζητήματα εποπτικού προσωπικού - Άδειες) .Τα περισσότερα από αυτά είναι σχέδια εξερχομένων απαντήσεων σε εισερχόμενες αιτήσεις και αναφορές διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Συνήθεις τύποι εγγράφων του αρχείου αποτελούν κανονιστικές εγκύκλιοι, κοινοποιήσεις υπουργικών ή
άλλων αποφάσεων, βασιλικά διατάγματα, σχέδια νομοθετημάτων, πρακτικά υπηρεσιακών συμβουλίων,
πράξεις Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τμήμα του αρχείου προερχόμενο από την Κυβέρνηση Μέσης Ανατολής, το οποίο αφορά τη λειτουργία σχολείων σε ελληνικές κοινότητες προσφύγων κατά την περίοδο 1943-1945. Παραγωγός αυτού του τμήματος ήταν το Υπουργείο Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως – Διεύθυνση Προσφύγων. Η ενσωμάτωσή του στο αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΥΠΕΠΘ εξυπηρέτησε, προφανώς, την υπηρεσιακή συνέχεια του διδακτικού προσωπικού των προσφυγικών σχολείων Μέσης Ανατολής.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4
 • Αρχείο
 • 1968-2013

Πράξεις Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ατομικοί φάκελοι αναπληρωτών & Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, θέματα προσωπικού, Μισθολογικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διορισμών δασκάλων, Βιβλίο Μεταβολών Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Φάκελοι σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), Διδακτιριακά, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας – Εξοπλισμός Εργαστηρίων, Μαθητές, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Φυσική Αγωγή, Λαϊκή Επιμόρφωση, Ειδική Νομοθεσία — Συνδικαλισμός, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 3ο γραφείο Αρκαλοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 28, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Αταξινόμητο - περιλαμβάνει φακέλους αλληλογραφίας και ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 3ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 2ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 24
 • Αρχείο
 • 1946-1986

Μισθολογικά Μητρώα, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Φάκελος Υπεύθυνων Δηλώσεων Δασκάλων, Καταστάσεις Πληρωμής, Καταστάσεις Προσωπικού, Υπερωρίες, Διαφορές Νέου Μισθολογίου, Βεβαιώσεις Αποδοχών Υπαλλήλων, Φάκελος Υγειονομικής Περίθαλψης, Ωρολόγια Προγράμματα, Εγκύκλιοι Αλληλογραφία, Οικονομικά, Μισθώματα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 2ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 4ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.004
 • Αρχείο
 • 1914 - 1989

Φάκελοι δασκάλων, Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., μαθητικά συσσίτια, πράξεις Επιθεωρητή, φάκελοι σχολείων και Σχολικών Εφορειών, νυκτερινά σχολεία, μισθοδοτικές καταστάσεις, φάκελοι γενικής αλληλογραφίας και οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι, φάκελοι ιδιωτικών σχολείων, φάκελοι νυκτερινών δημοτικών σχολείων, φάκελοι δημοτικών σχολείων, πρακτικά συμβουλίων, εκθέσεις επιθεωρητών διαφόρων νομών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

 • GRGSA-ROD EDU027.01
 • Αρχείο
 • 1909-1991

Το αρχείο περιέχει φακέλους για νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Ροδόπης και προσωπικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.001
 • Αρχείο
 • 1914 ~ - 1980 ~

Λυτά έγγραφα για μαθητικά συσσίτια και κατασκηνώσεις, για Σχολικές Εφορείες, λοιμώδη νοσήματα, εράνους, διάφορα σχολεία κ.λπ., φωτογραφίες.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-IRA EDU. 163.1, 163.2, 163.3
 • Αρχείο
 • 1954-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλίο μητρώου μαθητών Ν.Τ., Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία καταχωρήσεως βαθμολογίας πτυχιακών εξετάσεων, Πρακτικά - Αποφάσεις πτυχιακών εξετάσεων, Βιβλίο πράξεων διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων κατωτέρων & μέσων τεχνικών σχολών Ν. Ηρακλείου, Αποτελέσματα πτυχιακών εξετάσεων, Εγκύκλιοι - Αλληλογραφία, Καταστάσεις επιχορηγήσεων επιμελών μαθητών, Απογραφή εργαστηρίων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, Ωρολόγια προγράμματα, Βιβλίο αποτελεσμάτων σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων, Ειδικό μητρώο εργασίας, Ατομικοί φάκελοι σπουδαστών, Τίτλοι εγγραφών, Ατομικού Φάκελοι καθηγητών, Θέματα προσωπικού δημοσίων σχολείων Κρήτης, προσλήψεις εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολών, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών

Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καστοριάς

 • EDU007
 • Αρχείο
 • 1945 - 1954

Έγγραφα για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα σχολικά κτίρια, παιδαγωγικά συνέδρια και σχολικές εκδηλώσεις και εορτές του Νομού Καστοριάς.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καστοριάς

Αρχείο Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νεστορίου

 • EDU009
 • Αρχείο
 • 1945 - 1946

Κατάσταση εμφαίνουσα τις καταστροφές στα σχολικά κτίρια της περιφέρειας, έτους 1945. Γενική έκθεση λειτουργίας Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων της περιφέρειας Νεστορίου, 1946. 2 έγγραφα περί δημοδιδασκάλου, τέως αξιωματικού του Ε.Λ.Α.Σ., 1945. Κατάσταση εμφαίνουσα τους μη προσελθόντες δημοδιδασκάλους και νηπιαγωγούς στη θέση τους, 1945. Έγγραφο που αναφέρει τις οργανικές και τις κενές θέσεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νεστορίου, 1945.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νεστορίου

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Σητείας Α. Λαγουδάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 138
 • Αρχείο
 • 1958-1997

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Ανεξεταστέων και Κατακτηρίων Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Μητρώο Καθηγητών, Bιβλίο Επιθεωρήσεως Καθ/των, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας, Ιδιοκτήτης, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Δελτία Ποιότητος Καθηγητών, Πίνακες και Πράξεις Απολύσεως Καθηγητών, Δελτία Κίνησης Προσωπικού, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Καθηγητών, Πειθαρχικά Καθηγητών, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σητείας Α. Λαγουδάκη

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Δέκα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 58
 • Αρχείο
 • 1977-1979

Aντίγραφα Γενικού Eλέγχου, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Eκθέσεις Λειτουργίας, Διδακτικό Προσωπικό

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίων Δέκα

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Μύρωνα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 53
 • Αρχείο
 • 1965-1979

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Eισαγωγικών Eξετάσεων, Bιβλίο Πρακτικών Εισαγωγικών Eξετάσεων, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Εισερχόμενα – Παράρτημα Αγ. Μύρωνα, Διεύθυνση, Διδακτικό Προσωπικό, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Hμερολόγιο – Eκθέσεις Λειτουργίας, Mαθητές

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Αρχείο Μαρίκας Καλαμβοκίδου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.018.001
 • Αρχείο
 • 1939 - 1992

Ατομικός φάκελος, έγγραφα σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο της δασκάλας Μ. Καλαμβοκίδου, τετράδια μαθητικών εκθέσεων, εποπτικό υλικό, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.

Καλαμβοκίδου, Μαρίκα

Αρχείο Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1982-2006

Δελτία στοιχείων καθηγητή, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και βεβαιώσεις φοίτησης μαθητών, Καταστάσεις εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Μισθοδοσία, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Πράξεων, Αιτήσεις Προσωπικού, Προγράμματα ΜΠΚ, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Αιτήσεων/Βεβαιώσεων φοίτησης, Δελτία Αποστολής, Έντυπα/Καρτέλες δαπανών, Καταστάσεις φοιτούντων, Μητρώο Σπουδαστών, Μητρώο Μαθητών

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Δράμας

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 60
 • Αρχείο
 • 1921-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Διδακτιριακά, Ημερολόγια -Εκθέσεις Λειτουργίας, Ατομικοί Φάκελοι Καθηγητών-Προσωπικού, Σχολική Εφορεία, Μαθητές

Μικτό Γυμνάσιο Βιάννου

Αρχείο Πάνου Λιαλιάτση

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.019.002
 • Αρχείο
 • 1963 - 1986

Ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του Πάνου Λιαλιάτση, καθηγητή θεολογίας στη μέση εκπαίδευση.

Λιαλιάτσης, Πάνος

Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας

 • EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1992

Μητρώα σπουδαστών, δικαιολογητικά κατατακτήριων εξετάσεων, δικαιολογητικά εισαχθέντων - εγγραφέντων (αιτήσεις, απολυτήρια, αναλυτικές βαθμολογίες, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδεικτικά απολύσεως, ατομικά δελτία επιτυχίας, αποδεικτικά μετεγγραφής, πιστοποιητικά, δελτία ατομικών στοιχείων, βεβαιώσεις επιτυχίας εξετάσεων, πίνακες, βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης), μη προσελθόντες υποψήφιοι, μετεγγραφές σπουδαστών, αποδεικτικά αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού, βιβλίο πρακτικών πτυχιακών εξετάσεων, βιβλίο αποδεικτικών σπουδών, βιβλία πτυχίων, βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης υποψηφίων - πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, υγειονομική περίθαλψη σπουδαστών, σπουδαστικά δάνεια (βεβαιωτικές καταστάσεις, βιβλίο πράξεων χορήγησης σπουδαστικών δανείων, ομόλογα, αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση σπουδαστικών δανείων), αιτήσεις και δικαιολογητικά για μετεγγραφή φοιτητών εξωτερικού, εγκύκλιοι και ΦΕΚ σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών, εισερχόμενη - εξερχόμενη εμπιστευτική αλληλογραφία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ΦΕΚ, διατάγματα, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία, στατιστικά δελτία, πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής υλικού, κρατικές επιχορηγήσεις, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία σχετικά με το κλείσιμο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, απολογισμοί - προϋπολογισμοί, μισθωτήρια, πληρωμές μισθωμάτων, καταστάσεις εξόδων ΠΙΚΠΑ, έγγραφα και εγκύκλιοι σχετικά με τη διδακτηριακή κατάσταση, εκθέσεις λειτουργίας, απολογισμός πεπραγμένων, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, έγγραφα και εγκύκλιοι Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης (ωρολόγια προγράμματα, αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών, πίνακες μαθητών, πίνακες αποτελεσμάτων, βαθμολογίες, αντίγραφα πράξεων ΠΥΣΔΕ και ΝΥΣΔΕ, στατιστικά στοιχεία, στατιστικά μηχανογραφικών δελτίων, πράξεις διδακτικού προσωπικού, ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών, εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις λειτουργίας), έγγραφα και εγκύκλιοι Ειδικού Σχολείου (αντίγραφα πράξεων διδακτικού προσωπικού, στατιστικοί πίνακες, καταστάσεις μαθητών και δασκάλων, ΦΕΚ, αξιολόγηση μαθητών), υπηρεσιακοί - ατομικοί φάκελοι, μισθοδοτικές καταστάσεις και μισθολογικά μητρώα προσωπικού, δασκάλων και καθηγητών, βεβαιώσεις αποδοχών, κανονικές άδειες, καταστάσεις πληρωμών έκτακτων καθηγητών, μισθολόγια ΙΚΑ, καταστάσεις ασφαλίσεως, προαγωγές, αποφάσεις Νομάρχη για προσαύξηση επιδόματος χρόνου εργασίας, δελτία κινήσεως προσωπικού, κατατάξεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές εκθέσεις, βιβλίο διδασκαλιών επικουρικών καθηγητών, βιβλία πράξεων επιτροπής υγειονομικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων διδασκάλων, αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, επιμορφωτικά προγράμματα ΝΕΛΕ, συσσίτια (εκθέσεις λειτουργίας, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία, απολογισμός, ωράρια εργασίας, μισθοδοτικές καταστάσεις, βιβλία αγοράς ενσήμων, καταστάσεις ημερομισθίων και κρατήσεων, αναγγελίες πρόσληψης, καταστάσεις ασφαλίσεως, μισθολόγια ΙΚΑ, εβδομαδιαίο πρόγραμμα συσσιτίων, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία πράξεων επιτροπής σπουδαστικών συσσιτίων, βιβλίο αποθήκης τροφίμων, βιβλία και πίνακες εσόδων - εξόδων, οικονομικά στοιχεία, δικαιολογητικά επιδόματος συσσιτίων, ημερολόγια, πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής), υποτροφίες ΙΚΥ (δικαιολογητικά, καταστάσεις φοιτητών, προγράμματα, πράξεις, αιτήσεις, πιστοποιητικά, βιβλίο πράξεων επιτροπής ΙΚΥ, ΦΕΚ, άδειες, καταστάσεις υπαλλήλων, καταστάσεις βαθμολογιών, κανονισμοί υποτροφιών, θέματα εξετάσεων), Σχολική Εφορεία (αποφάσεις συγκρότησης, διορισμός μελών, εξερχόμενη αλληλογραφία, βιβλίο πράξεων, απολογισμός - προϋπολογισμός, ισολογισμός, βιβλία Σχολικού Ταμείου, αποφάσεις, πράξεις), ανέγερση Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών, ανέγερση Ηρώου πεσόντος εν πολέμου υπέρ πατρίδος εκπαιδευτικού λειτουργού, Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (πράξεις, αποφάσεις, ημερήσιες διατάξεις για το προσωπικό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας), πράξεις Επιτροπής Εφηβικής Πρωτοβουλίας, Εθνικό Ίδρυμα "Ο Βασιλεύς Παύλος" (υποτροφίες), Οργανισμός Εργατικής Εστίας (χορήγηση χρηματικών βραβείων),

Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 • GR ADM050.01
 • Αρχείο
 • 2002-2014

Θέματα προσωπικού, νόμοι-προεδρικά διατάγματα, σχολικές δραστηριότητες κλπ.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 • ADM290
 • Αρχείο
 • 2006 - 2009

Διδακτικά και ξενόγλωσσα βιβλία -ηλεκτρονικό εκπ/κό υλικό (3 φ.), Δράσεις φυσικής αγωγής (3 φ.), Φοίτηση - καταλήψεις - αποχές - ατυχήματα - διαγωγή - συμπεριφορά προσωπικού (1 φ.), Μέθοδοι - οδηγίες διδασκαλίας και αναθέσεις μαθημάτων σε καθηγητές (2 φ.), Διδακτέα και διδαχθείσα ύλη παρακολούθησης ύλης Β και Γ Λυκείου (1 φ.), Ενισχυτική διδασκαλία - πρόσθετη διδακτική στήριξη (1 φ.), Υλικό πανελλαδικών εξετάσεων (3 φ.), Υλικό ΣΕΠ (3 φ.), Έγγραφα ειδικής αγωγής των ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ - Τμήματα Ένταξης(3 φ.), Μαθησιακές δυσκολίες των ΚΔΑΥ - Ιατροδιαγνωστικά - φοίτηση - προγράμματα Ε.Α. - μέσα αγωγής (3 φ.), Ευρωπαϊκά προγράμματα (3 φ.), Μουσικά - καλλιτεχνικά - αθλητικά - διαπολιτισμικά πρότυπα (1φ.), ΤΕΕ - ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ (5 φ.).

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Τμήματος Α' (Εκκαθαρίσεως Δαπανών τακτικού προϋπολογισμού) Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM045.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1990

Στο αρχείο εμπεριέχονται αντίγραφα και περιλήψεις αποφάσεων περί προαγωγών, αντίγραφα πινάκων προϋπολογισμού, καταστάσεις υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίγραφα τροποποιήσεων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών, υπηρεσιακά σημειώματα, δικαιολογητικά πληρωμών, δελτία αναγγελίας και χρηματοδοτήσεις έργων. Όσον αφορά στα βιβλία του αρχείου, αυτά είναι πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1965-1985) και βιβλία χρηματικών ενταλμάτων (1965, 1970).

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Α΄ Εκκαθαρίσεως Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

Αρχείο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

 • GRGSA-CA- ADM054.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 1973

Αλληλογραφία της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (ΥΕΕ) αλλά και των τμημάτων Δημοτικής, Μέσης, Ανωτάτης, ιδιωτικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αφορούν κυρίως σε θέματα προσωπικού.

Υπάρχουν επίσης σε μικρότερη έκταση έγγραφα και άλλων τμημάτων του ΥΠΕΠΘ (Καλών τεχνών, εκκλησιαστικά κ.ά.)

Τα περισσότερα έγγραφα είναι λυτά, κατανεμημένα σε μικρά δέματα με βάση το μήνα και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Υπάρχουν λίγοι προσωπικοί φάκελοι καθηγητών πανεπιστημίου και καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

Συλλογή Μέλπως Πετρίδου

 • GR COL012.09
 • Αρχείο
 • [1950] - [1960]

5 κάδρα με φωτογραφίες εκπαιδευτικού - σχολικού περιεχομένου εκ των οποίων η μια μόνο φέρει σημείωση: «Παιδαγωγικόν Συνέδριον Δημοδιδασκάλων Σύρου 7-11 Μαΐου 1951» και εικονίζει εκπαιδευτικούς έξω από το Θέατρο Απόλλων.
Οι υπόλοιπες εικονίζουν πιθανόν πάλι εκπαιδευτικούς, ιερείς κ.α. μπροστά από το Θέατρο Απόλλων, στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης και αλλού, και μια φωτογραφία εικονίζει τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Πετρίδου, Μέλπω