Εμφανίζει 207 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου

 • GRGSA-CYC EDU002.02
 • Αρχείο
 • 1833-1978

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, ΒΠΣ, Βιβλία εξετάσεων, Βιβλία Πρακτικών Συλλόγου, Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλον της εφορίας του Νομαρχιακού Μουσείου των αρχαιοτήτων, Βιβλία εισπράξεων, Βιβλία υλικού, Βιβλία ακίνητης περιουσίας, Βιβλία καταστάσεως προσωπικού, Βιβλία ειδικού τέλους, Βιβλία προγραμμάτων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχετικά με το νυχτερινό παράρτημα, βιβλία Εμπορικής Σχολής, ειδικοί έλεγχοι Αστικού Σχολείου, κατάστιχα ελληνικού σχολείου θηλέων, κατάστιχα Οικονομικού Γυμνασίου

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1879 - 1967

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικών, ειδικού - γενικού ελέγχου, διδάκτρων, ύλης, μαθητολόγια, πρωτόκολλα. Έγγραφα αλληλογραφίας, πιστοποιητικά. Πρακτικά συλλόγου καθηγητών. Έγγραφα Επιθεώρησης Ελληνικών Σχολείων

1ο Γυμνάσιο Χανίων

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1975-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών, προσκλήσεων, ημερολόγιο, ταμείου, βοηθητικό ειδικού ελέγχου, μαθητολόγιο.

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE EDU001.05
 • Αρχείο
 • 1930-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών, βιβλία καταγραφής προσωπικού, ημερολόγιο διευθυντή, καταγραφή κινητών περιουσιακών στοιχείων & αρχείου, κατάλογος βιβλίων, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλία μισθοδοσίας προσωπικού

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Ερμουπόλεως

 • GRGSA-CYC EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1992

Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, Διαταγές Επιθεωρήσεως, έγγραφα Σχολικής Εφορείας, δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων, απολογισμοί, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας Νηπιαγωγείου κ.α.

1ο Νηπιαγωγείο Ερμουπόλεως

Αρχείο 2ης ΔΕΚΕ

 • GRGSA-IAE ADM.3.1.
 • Αρχείο
 • 1973-1991

Πρωτόκολλά αλληλογραφίας, Εργολαβικά έργα, κατασκευές.

2η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.)

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

 • GRGSA-IAK ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2009

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία γενικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης, βιβλίο ποιότητας διδασκάλων, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, εγκύκλιοι, πίνακες σχολείων, μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Στροβλών, γενικοί έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Στροβλών

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης

 • GRGSA-CYC EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1901-1988

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι,
Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Ημερολογίου Σχολικής Ζωής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βιβλία Ταμείου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης

 • GRGSA-CYC EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1986

Εγκύκλιοι Νομαρχιακής Επιθεωρήσεως, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Εισερχόμενη - Εξερχόμενη αλληλογραφία, Βιβλία Ενταλμάτων Εφορίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ατομικά Δελτία Νηπίων, Βιβλίο Ενταλμάτων, Μαθητολόγιο.

2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU134.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 2000

Μαθητολόγιο, βιβλία πράξεων, μητρώα νηπίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας

2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Αρχείο 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης

 • EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 2009

Βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων ,γενικού και ειδικού ελέγχου, μαθητολόγια, ατομικοί φάκελοι, μισθοδοτικές καταστάσεις κτλ των σχολείων: Γυμνασίου Θηλέων Μυτιλήνης, Α' Λυκείου Θηλέων Μυτιλήνης και 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης

3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

 • GRGSA-FTH EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1945-2008

Βιβλία πρακτικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων-εξόδων, απολογισμοί, μαθητικά συσσίτια, κα.

3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1922 - 1997

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία δαμαλισμού, βιβλίο ημερήσιας σχολικής ζωής, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλία αδειών, βιβλίο επιδόσεως επιστολών, βιβλίο εποπτικών οργάνων, βιβλίο ταμείου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού

3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αρχείο 3ου Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1955-1992

Το αρχείο αποτελείται από:
Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Δελτία Κινήσεως, Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων Πιερίας
Πρωτόκολλα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 3ο Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1941-1986

Το αρχείο αποτελείται από:
Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Τίτλοι εγγραφής, Εισερχόμενη και Εξερχόμενη Αλληλογραφία, Άδειες και στοιχεία προσωπικού.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 6ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU131.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2001

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία προσωπικού, βιβλία κινητής περιουσίας, εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα

7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αρχείο Α΄Γυμνασίου Αρρένων Μυτιλήνης

 • EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1879-1967

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μαθητολόγια, βαθμολόγια, βιβλία πρακτικών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλία μισθοδοσίας προσωπικού, απολογισμοί, τίτλοι εγγραφής, αιτήσεις, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης

Αρχείο Α΄Γυμνασίου Θηλέων Μυτιλήνης

 • EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1948-1991

Βιβλία πρακτικών, μισθολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας , βιβλία πιστοποιητικών σπουδών , βιβλία ειδικού και γενικού ελέγχου, βιβλία βιβλιοθήκης κτλ.

Α' Γυμνάσιο Θηλέων Μυτιλήνης

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (Κ278)

 • GRGSA-CA- PRI102.01
 • Αρχείο
 • 1803-1880

Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Φ. 1: τρία ημερολόγια του Αλ. Μαυροκορδάτου της περιόδου 1834-1837, Γενικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού, 1822-1823, "Βιβλίον Κάσσας Μετρητών. Μεσολόγκιον 1822", πρωτόκολλο επιστολών προς Μαυροκορδάτο της περιόδου 1825 - 1826.
Φ. 2: Μυστικό Πρωτόκολλο του Προέδρου του Εκτελεστικού Α. Μαυροκορδάτου των ετών 1822 - 1823, τεύχος με σημειώσεις για τα Ιόνια νησιά, κατάστιχο λογαριασμών "Η Κάσσα των Μετρητών του Πραΐδη" 1822-1823, επιστολές από Βιέννη, Βουκορέστι και Πίζα της περιόδου 1815-1820, γράμμα της Κοινότητας Ύδρας του 1803 με τον πρώτο ναυτεμπορικό νόμο του νησιού, έγγραφα της περιόδου 1821-1822.
Φ. 3: Έγγραφα του 1823 (Ιανουάριος - Ιούνιος)
Φ. 4: Έγγραφα του 1823 (Ιούλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 5: Έγγραφα του 1824 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 6: Έγγραφα του 1824 (Απρίλιος - Ιούλιος)
Φ. 7: Έγγραφα του 1824 (Αύγουστος)
Φ. 8: Έγγραφα του 1824 (Σεπτέμβριος)
Φ. 9: Έγγραφα του 1824 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)
Φ. 10: Έγγραφα του 1825 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 11: Έγγραφα του 1825 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 12α: Έγγραφα του 1826 (Ιανουάριος - Ιούλιος)
Φ. 12β: Έγγραφα του 1826 (Αύγουστος - Δεκέμβριος)
Φ. 13: Έγγραφα του 1827 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)
Φ. 14: Έγγραφα του 1828 (Ιανουάριος - Μάρτιος)
Φ. 15: Έγγραφα του 1828 (Απρίλιος - Δεκέμβριος)
Φ. 16: Έγγραφα του 1829
Φ. 17: Έγγραφα του 1830-1831
Φ. 18: Έγγραφα του 1832
Φ. 19: Έγγραφα του 1833-1836
Φ. 20: Έγγραφα του 1837-1840
Φ. 21: Έγγραφα του 1841
Φ. 22: Έγγραφα του 1842
Φ. 23: Έγγραφα του 1843
Φ. 24: Έγγραφα του 1844 (Ιανουάριος - Μάιος)
Φ. 25: Έγγραφα του 1844 (Ιούνιος - Δεκέμβριος)
Φ. 26: Έγγραφα του 1845-1853
Φ. 27: Έγγραφα του 1854-1859
Φ. 28: Έγγραφα του 1860-1880 και 1837-1870.

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος

Αρχείο Ανωτέρας Διευθύνσεως Δικαιοσύνης

 • GRGSA-IAK ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1904 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα καταχώρησης κατασχέσεων, μισθοδοσιών δημοσίων υπαλλήλων και αγωγών κατά του Δημοσίου

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Αρχείο Ανωτέρας Διευθύνσεως Δικαιοσύνης (Γενική Διοίκηση Κρήτης)

 • GRGSA-IAK ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1915

Αλληλογραφία-πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, μητρώα υπαλλήλων, βιβλία πράξεων, βιβλία διαταγμάτων, βιβλία αδειών απουσίας δικαστικών υπαλλήλων, συμβολαιογραφικές καταστάσεις, καταστάσεις ανακριτικών πράξεων σε κάθε δικαστικό γραφείο, εκθέσεις επιθεωρήσεως λειτουργίας υποθηκοφυλακείων, κ.α.

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Αρχείο Ανώτερου Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης

 • EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1907 - 1973

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά διδασκόντων, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρακτικά Διοικητικής Επιτροπής Σχολικού Ταμείου, μητρώο καθηγητών, βιβλίο μισθοδοστικών καταστάσεων, βιβλία παρακολούθησης εκπαιδευτικών τελών, βιβλία επίπλων, οργάνων, σκευών και βιβλίων, βαθμολόγιο και βιβλίο ελέγχου βαθμών, προόδου και συμπεριφοράς.

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης

Αρχείο ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών Καλαμάτας (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-MES ADM055.02
 • Αρχείο
 • 1980-2005

16 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 2 φάκ. με πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, 1 φάκ. με αποφάσεις υποχρεωτικής-προαιρετικής ασφάλισης βάσει του Ν.3050/02.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Καλαμάτας

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Μυτιλήνης

 • EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1939-1995

Μαθητολόγιο, γενικός και ειδικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων -εξόδων, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και απολογιστικά στοιχεία

Β' Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης

Αρχείο Βουλής Κρητών

 • GRGSA-IAK ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1912

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία επερωτήσεων

Βουλή Κρητών

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • GRGSA-IAE ADM.1.2.
 • Αρχείο
 • 1913-1961

Διοικητικό αρχείο που αφορά σε τομείς οικονομίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκπαίδευσης, υγιεινής, κοινωνικής πρόνοιας κ.αλ.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1965-2011

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι υπηρεσιακού συμβουλίου, βιβλία λογοδοσίας κλινικών

Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

Αρχείο Γυμνασίου Αμφίκλειας

 • GRGSA-FTH EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1921-1950

Ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρωτοκόλλου, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων

Γυμνάσιο Αμφίκλειας

Αρχείο Δήμου Λαμιέων

 • GRGSA-FTH MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1849 - 1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας & στρατολογίας.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου (Πρακτικά, αποφάσεις, ευρετήρια).

Δήμος Λαμιέων

Αρχείο δήμου Πύλου-Νέστορος/Κοινότητας Ίκλαινας

 • GRGSA-MES MUN044.01
 • Αρχείο
 • 1921-1998

βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου Ίκλαινας, φάκελος ιδρυτικών στοιχείων-ορίων-τοπικής ιστορίας, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών ετών 1963-1988, αποσπάσματα από γενικά μητρώα αρρένων και θηλέων έτους 1914, βιβλία κινήσεως ασθενών αγροτικού ιατρείου, βιβλία εμβολιασμών, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών, βιβλίο διανομών τροφίμων Αμερικανικής βοήθειας, βιβλίο κοινωνικής πρόνοιας ενορίας Ίκλαινας, φάκελος σεισμοπλήκτων, φάκελοι για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων, κατασκευή κοινοτικού γραφείου και ύδρευση, πρωτόκολλα Ο.Γ.Α., μητρώα απογραφής υποζυγίων, πιστοποιητικά κυριότητας υποζυγίων, απολογισμοί κοινότητας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διάφοροι εγκύκλιοι κ.ά.

Δήμος Πύλου-Νέστορος, Κοινότητα Ίκλαινας

Αρχείο δήμου Πύλου-Νέστορος/Κοινότητας Κορώνης

 • GRGSA-MES MUN045.01
 • Αρχείο
 • 1837-1999

πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου Κορώνης, δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, μητρώο ομογενών, βιβλίο πρακτικών διανομής προϊόντων του σχεδίου Μάρσαλ στην Κορώνη, βιβλίο πάγιων αποθήκης βρεφοπαιδικών Κορώνης (1946), πρωτόκολλο αλληλογραφίας κοινοτικής επιτροπής διανομών Κορώνη (1949-1953), φάκελος Συνδέσμου Κοινοτήτων με την επωνυμία "Παναγιά Χρυσοκελλαριά", πρωτόκολλο αλληλογραφίας "Αναπτυξιακού Συνδέσμου ο Ακρίτας", πρωτόκολλα αλληλογραφίας ληξιαρχείου Κορώνης, πρωτόκολλο αλληλογραφίας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) Κορώνης κ.ά.

Δήμος Πύλου-Νέστορος, Κοινότητα Κορώνης

Αρχείο Δήμου Στυλίδας

 • GRGSA-FTH MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1896-1990

Βιβλία αποφάσεων, αποφάσεις δημάρχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ύδρευσης, ληξιαρχικές πράξεις γάμων και γεννήσεων, τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, αλληλογραφία, δικαιολογητικά, προϋπολογισμοί, δημόσια έργα, κ.α.

Δήμος Στυλίδας

Αρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1887 - 2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία από τα εξής σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Χανίων, 2ο Γυμνάσιο Χανίων, 2ο Λύκειο Χανίων, Οικονομικό Γυμνάσιο Χανιών, Οικονομικό Λύκειο Χανίων, Πρακτικό Λύκειο Χανίων, Εμπορική Σχολή Χανίων, 3ο Γυμνάσιο Χανίων, Ιδιωτικό Πρότυπο Λύκειο Χανίων, Ελληνική Σχολή Χανίων, Παιδαγωγικό Τμήμα Χανίων. Τα βιβλία που παρατηρούνται είναι μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ειδικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βαθμολόγια-απουσιολόγια, βιβλία υλικού

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)

 • GRGSA-MES ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1984-1998

πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγια, βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, βιβλίο υπολόγων δημοσίων επενδύσεων

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)

Αρχείο δημοτικού σχολείο Ίκλαινας

 • GRGSA-MES EDU174.02
 • Αρχείο
 • 1907-1986

4 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 4 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλία με εντάλματα πληρωμής, 7 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Πλάτανου

 • GRGSA-MES EDU353.01
 • Αρχείο
 • 1942-1978

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο παρουσίας προσωπικού, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας μαθητών, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο βιβλιοθήκης, 2 βιβλία υλικού, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλάτανου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

 • GRGSA-CYC EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1925-1990

Μαθητολόγια (Δημ.Σχολ. Άνω Σύρου,Επισκοπείου, Κινίου)
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής
Βιβλία πρακτικών Συλλόγου διδασκόντων
Φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο
Μαθητικά συσσίτια (Κινίου)

Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ειρήνης Σελίνου

 • GRGSA-IAK EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1991

Βιβλία πράξεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο κινηματογράφου, μαθητολόγια, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, γενικοί έλεγχοι, βιβλία ταμείου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Ειρήνης Σελίνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγριλέ

 • GRGSA-IAK EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1979

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία αποθήκης τροφίμων

Δημοτικό Σχολείο Αγριλέ

Αρχείο δημοτικού σχολείου Ανδρούσας

 • GRGSA-MES EDU323.01
 • Αρχείο
 • 1926-2000

2 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 βιβλίο υλικού

Δημοτικό σχολείο Ανδρούσας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αρμενιών

 • GRGSA-MES EDU225.01
 • Αρχείο
 • 1904-1998

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελος διδακτηριακών θεμάτων.

Δημοτικό σχολείο Αρμενιών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αρφαρών

 • GRGSA-MES EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1898-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλίο ποινών, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αρφαρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - δημοτικού σχολείου (μικτού) Εξωχωρίου

 • GRGSA-MES EDU265.01
 • Αρχείο
 • 1911-1986

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ημερήσιος έλεγχος, τίτλοι σπουδής, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Εξωχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1899-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων συλλόγου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο σπουδής μαθητών.

Δημοτικό σχολείο αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 5ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο δημοτικού σχολείου αρρένων-δημοτικού σχολείου θηλέων-δημοτικού σχολείου μικτού Εύας

 • GRGSA-MES EDU322.01
 • Αρχείο
 • 1896-2002

9 μαθητολόγια, 11 γενικοί έλεγχοι, 6 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο αποφάσεων συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων κοινοτικής επιτροπής, 10 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 φάκ. με τίτλους σπουδής

Δημοτικό σχολείο αρρένων-δημοτικό σχολείο θηλέων-δημοτικό σχολείο (μικτό) Εύας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αρσινόης

 • GRGSA-MES EDU329.01
 • Αρχείο
 • 1936-1983

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Αρσινόης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά

 • GRGSA-IAK EDU003.02
 • Αρχείο
 • 1955 - 1986

Βιβλίο ταμείου σχολικής Εφορείας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών

Δημοτικό Σχολείο Γαλατά

Αρχείο δημοτικού σχολείου Γλυφάδας

 • GRGSA-MES EDU336.02
 • Αρχείο
 • 1956-1981

1 βιβλίο πράξεων διδασκόντων, 1 βιβλίο επιθεώρησης προσωπικού υπό του διευθυντή, 1 βιβλίο πράξεων μαθητικής κοινότητας, 3 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, 6 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 βιβλίο επίδοσης επιστολών

Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού

 • GRGSA-MES EDU103.02
 • Αρχείο
 • 1944- 2005

3 μαθητολόγια, 4 βιβλία γενικών ελέγχων, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 2 βιβλία μητρώου και προόδου και 1 βιβλίο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο αρρένων – Δημοτικό σχολείο θηλέων – Δημοτικό σχολείο (μικτό) Ζευγολατιού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζούρβας

 • GRGSA-IAK EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1970

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία διδαχθείσης ύλης, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγιο

Δημοτικό Σχολείο Ζούρβας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων Πύλου

 • GRGSA-MES EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1908-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο σχολικού ταμείου.

Δημοτικό σχολείο θηλέων Πύλου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κάμπου

 • GRGSA-MES EDU102.02
 • Αρχείο
 • 1944-2001

5 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 3 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 2 βιβλία πράξεων διδακτικού προσωπικού, 6 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 φάκ. περί ανέγερσης δημοτικού σχολείου, 1 φάκ. με τίτλους σπουδών

Δημοτικό σχολείο Κάμπου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βουβών

 • GRGSA-IAK EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1990

Βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλία εσόδων - εξόδων, βιβλίο υλικού, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλία τάξεων, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βουβών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμπανού

 • GRGSA-IAK EDU087.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1989

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία ύλης

Δημοτικό Σχολείο Καμπανού

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κορυφασίου

 • GRGSA-MES EDU290.02
 • Αρχείο
 • 1935-2000

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 2 βιβλία πράξεων διδασκόντων, 12 ημερήσιοι έλεγχοι, 3 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 1 βιβλίο συσσιτίων, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 1 βιβλίο λοιμωδών νόσων, 1 βιβλίο εμβολιασμού, 1 βιβλίο ασθενούντων μαθητών, 1 βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, 1 βιβλίο δελτίων ατομικότητας, 1 βιβλίο πράξεων του διευθυντή του σχολείου, 2 βιβλία παρουσίας προσωπικού, 1 βιβλίο επιθεώρησης υπό αξιολογούντων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 6 βιβλία οικονομικού περιεχομένου, 6 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 2 πρωτόκκολλα αλληλογραφίας σχολικής εφορίας, 2 βιβλία παράδοσης-παραλαβής, 2 φάκ. με τίτλους σπουδής, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Κορυφασίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κορυφασίου

 • GRGSA-MES EDU290.01
 • Αρχείο
 • 2008-2011

βιβλίο μητρώου (2010-2011), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (2008-2011), αποδεικτικά - πιστοποιητικά και εξετάσεις υγείας Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Κορυφασίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κρεμμυδίων

 • GRGSA-MES EDU296.01
 • Αρχείο
 • 1921-2007

8 μαθητολόγια (1921-2005), 7 γενικοί έλεγχοι (1923-1977), 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1926-1993), 2 βιβλία μητρώου και προόδου (1977-1998),1 βιβλίο πράξεων διδασκόντων (1991-2007), 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1968-2007), 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1968-2000), 1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (χ.χρ.), 1 ημερολόγιο σχολικής ζωής (2000-2007), 1 βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας (χ.χρ.).

Δημοτικό σχολείο Κρεμμυδίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κρεμμυδίων

 • GRGSA-MES EDU296.03
 • Αρχείο
 • 1932-1984

2 βιβλία πράξεων διδασκόντων, 2 βιβλία πράξεων μαθητικών κοινοτήτων, 2 ημερολόγια σχολικής ζωής, 5 βιβλία αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, 1 βιβλίο πραξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, 9 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, 1 βιβλίο επιθεώρησης ιατρού, 1 βιβλίο ασθενούντων μαθητών, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 3 βιβλία παρουσίας προσωπικού

Δημοτικό σχολείο Κρεμμυδίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κωνσταντίνων

 • GRGSA-MES EDU311.01
 • Αρχείο
 • 1921-1985

5 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Κωνσταντίνων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κόμματος

 • GRGSA-FTH EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1965-2010

Βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, τίτλοι σπουδών, εξερχόμενα έγγραφα, βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό υλικό.

Δημοτικό Σχολείο Κόμματος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιτσάρδας

 • GRGSA-IAK EDU079.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1988

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο προσωπικού, βιβλία ταμείου, βιβλίο αναλήψεων - καταθέσεων, βιβλία πράξεων

Δημοτικό Σχολείο Λιτσάρδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας

 • GRGSA-FTH EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1920-1930

Ενδεικτικά, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, δελτίο στατιστικής, αλληλογραφία, γενικός έλεγχος.

Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Μελιγαλά

 • GRGSA-MES EDU245.02
 • Αρχείο
 • 1952-1992

1 μαθητολόγιο, 1 γενικός έλεγχος, 1 βιβλίο πράξεων διευθυντή, 1 βιβλίο πράξεων συλλόγου, 1 βιβλίο αποφάσεων σχολικής επιτροπής, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο διδασκόμεης ύλης, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μελιγαλά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσκλών

 • GRGSA-IAK EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2006

Βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι

Δημοτικό Σχολείο Μεσκλών

Αρχείο δημοτικού σχολείου Μηλιωτακίου (δ. Πύλου)

 • GRGSA-MES EDU339.01
 • Αρχείο
 • 1956- 1969

1 μαθητολόγιο, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο αποφάσεων, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων (1965-66), 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Μηλιωτακίου (δ. Πύλου)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μικρής Μαντίνειας

 • GRGSA-MES EDU176.01
 • Αρχείο
 • 1936-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, βιβλίο πράξεων διευθυντή, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, εποπτικό υλικό (εικόνες χάρτινες με θρησκευτικά θέματα και θέματα ζωολογίας), τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά), φωτογραφίες.

Δημοτικό σχολείο Μικρής Μαντίνειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πάγου

 • GRGSA-CYC EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1974

Βιβλία ύλης, πρακτικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, πιστοποιητικά σπουδών, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, βιβλία εμβολιασμού και νοσηρότητας, Γενικοί Έλεγχοι κ.λ.π.

Δημοτικό Σχολείο Πάγου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Λέσβου

 • EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1985

Μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία Ταμείου Μαθητικού Συσιττίου, πρακτικά, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία αποθήκης, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Καθολικόν, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία νοσηρότητος, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων και ημερολόγια μαθητικών συσσιτίων

Δημοτικό Σχολείο Πέτρας Λέσβου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Παπουλίων

 • GRGSA-MES EDU354.01
 • Αρχείο
 • 1931-1987

3 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 φάκ. με τίτλους σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο δελτίων ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 1 βιβλίο διδαχθείσης ύλης, 1 βιβλίο εμβολιασμού, 9 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο περιουσία, 1 βιβλίο εσόδων-εξόδων, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Παπουλίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Πετροχωρίου

 • GRGSA-MES EDU352.01
 • Αρχείο
 • 1956-1970

1 μαθητολόγιο, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 3 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πετροχωρίου (Μεσσηνία)

Αρχείο δημοτικού σχολείου Πλατανόβρυσης ή Καντηλισκερίου (δ. Πύλου - Νέστορος)

 • GRGSA-MES EDU341.01
 • Αρχείο
 • 1941- 1985

2 μαθητολόγια, 2 βιβλία γενικών ελέγχων, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου & προόδου, 1 βιβλίο αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο λοιμωδών νόσων, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 1 βιβλίο ημερίσιας σχολικής ζωής, 5 βιβλία πράξεων σχολ. εφορείας, 3 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο εσόδων- εξόδων, 1 βιβλιο καταθέσεων- αναλήψεων, 2 βιβλία διδαχθείσας ύλης, 1 βιβλίο πρακτικών μαθητικής κοινότητας, 1 βιβλίο μητρώου προσωπικού, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλατανόβρυσης (πρ. Καντηλισκέρι, δ. Πύλου- Νέστορος)

Αρχείο δημοτικού σχολείου Πολίχνης

 • GRGSA-MES EDU312.01
 • Αρχείο
 • 1926-2001

4 μαθητολόγια, 6 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 βιβλίο σχολικής επιτροπής, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής

Δημοτικό σχολείο Πολίχνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προβάρματος

 • GRGSA-IAK EDU083.02
 • Αρχείο
 • 1901 - 1977

Βιβλία μαθητικών συσσιτίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, απολογισμοί, εμπιστευτικά έγγραφα

Δημοτικό Σχολείο Προβάρματος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σέμπρωνα

 • GRGSA-IAK EDU118.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 2011

Βιβλίο πρωτοκόλλου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλίο προσωπικού, σφραγίδες, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι

Δημοτικό Σχολείο Σέμπρωνα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαμωνά

 • GRGSA-IAK EDU056.02
 • Αρχείο
 • 1957 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκόμενης ύλης, φάκελοι εγκυκλίων και διαταγών, φάκελος διαγωνισμάτων

Δημοτικό Σχολείο Σαμωνά

Αρχείο δημοτικού σχολείου Σκάλας

 • GRGSA-MES EDU347.02
 • Αρχείο
 • 1964-1993

β.2 διδασκόντων, β.1 αξιολόγησης διδασκόντων, β.1 ημερήσιας σχολικής ζωής, β.1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Σκάλας (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Σολακίου

 • GRGSA-MES EDU252.01
 • Αρχείο
 • 1906-1972

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ημερήσιος έλεγχος μαθητών, βιβλία συσσιτίων, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο προγραμματισμού εργασιών, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αρχιτεκτονικό σχέδιο κτηρίου.

Δημοτικό σχολείο Σολακίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Σουληναρίου

 • GRGSA-MES EDU199.02
 • Αρχείο
 • 1913-2011

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο ύλης τάξεων β΄, ε΄& στ΄, 1 μητρώο δημοτικού σχολείου, 2 βιβλία πρακτικών διδασκόντων, 2 ημερολόγια σχολικής ζωής, 4 βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας, 1 φακ. με πρακτικά σχολ. εφορείας, 1 βιβλίο πρακτικών σχολικής επιτροπής, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων (1964-67),1 βιβλίο μητρώου προσωπικού,1 πρωτόκολλο παραλαβής- παράδοσης, 2 βιβλία βιβλιοθήκης, 2 βιβλία υλικού,1 βιβλίο καταθέσεων -αναλήψεων σχολικού ταμείου,1 βιβλίο εσόδων- εξόδων,10 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Σουληναρίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Σταυροπηγίου (πρ. Βαρουσίων)

 • GRGSA-MES EDU320.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

4 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 βιβλίο μητρώου προσωπικού, 1 βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, 1 βιβλίοπράξεων σχολικής επιτροπής, 1 βιβλίο διδασκόμενης ύλης, 2 βιβλίας εσόδων-εξόδων, 1 βιβλίο υλικού, 1 βιβλίο βιβλιοθήκης, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Σταυροπηγίου (πρ. Βαρουσίων)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στρεφίου

 • GRGSA-MES EDU255.01
 • Αρχείο
 • 1915-1959

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, διαταγές σχολιατρικής υπηρεσίας, επιθεωρητή και υπουργείου παιδείας.

Δημοτικό σχολείο Στρεφίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Χανδρινού

 • GRGSA-MES EDU198.01
 • Αρχείο
 • 1917-1969

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλία εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης γιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Χανδρινού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Χορεύτρας

 • GRGSA-MES EDU281.01
 • Αρχείο
 • 1955-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Χορεύτρας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 207