Εμφανίζει 1857 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής

 • GRGSA-CA- ADM011
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Το αρχείο αποτελείται από δύο υποαρχεία, της Χαροκοπείου Σχολής και του Οικοτροφείου.
Ι. Το πρώτο υποαρχείο χωρίζεται σε πέντε σειρές:

 1. Νομοθετικό πλαίσιο-ίδρυση (1911-1990),
 2. Διδασκαλείο (1929-1951),
 3. Χαροκόπειος Ανωτέρα Οικοκυρική Σχολή (ΧΑΟΣ) (1934-1951),
 4. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας ( ΧΑΣΟΟ) (1951-1994),
 5. Φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει πέντε φακέλους που αναφέρονται στη νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Η δεύτερη σειρά αποτελείται από τρεις υποσειρές που περιλαμβάνουν τρεις φακέλους με έγγραφα που αφορούν στη γραμματεία (υπηρεσιακές μεταβολές, μισθοδοτικά θέματα), στο σχολικό ταμείο ή σχολική εφορεία (χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις πληρωμών) και στη διαχείριση υλικού (καταστάσεις λογαριασμών και προμηθειών για διάφορα είδη, όπως καύσιμη ύλη, σκεύη μαγειρικής, οπωροκηπευτικά και άλλα) καθώς και δώδεκα βιβλία που αφορούν στη γραμματεία και στο σχολικό ταμείο και σχολική εφορεία.

Η τρίτη σειρά αποτελείται από τέσσερεις υποσειρές που περιλαμβάνουν επτά φακέλους με έγγραφα που απευθύνονται στο διοικητικό συμβούλιο της Σχολής (αιτήσεις, αναφορές, πίνακες), στη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. αλληλογραφία), έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό (δελτία κινήσεως) και στο σχολικό ταμείο ή εφορεία της σχολής (χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις εισπράξεων από μαθήτριες, αποφάσεις διορισμού μελών σχολικής εφορείας) καθώς και είκοσι ένα βιβλία που αφορούν στη διοίκηση, στη γραμματεία και στο σχολικό ταμείο και σχολική εφορεία.

Η τέταρτη σειρά αποτελείται από εννέα υποσειρές που περιλαμβάνουν εκατόν ογδόντα φακέλους με έγγραφα που αφορούν στη διοίκηση, τη διεύθυνση, τη γραμματεία, το προσωπικό, την εκπαιδευτική λειτουργία, το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο, το σχολικό ταμείο, τη διαχείριση υλικού και τον σπουδαστικό σύλλογο καθώς και ογδόντα ένα βιβλία που αφορούν στις αντίστοιχες υποσειρές.

Η πέμπτη σειρά αποτελείται από τρεις υποσειρές: 1. Φωτογραφικό υλικό (283 τεκμήρια), 2. Οπτικοακουστικό υλικό (225 τεκμήρια) και 3. Άλλο υλικό (38 τεκμήρια).

Η πρώτη υποσειρά αποτελείται από δύο υποσειρές που περιλαμβάνουν διακόσιες εβδομήντα οχτώ (278) φωτογραφίες και πέντε (5) λευκώματα σχετικά με εκδηλώσεις της Σχολής.

Η δεύτερη υποσειρά αποτελείται από δύο υποσειρές που περιλαμβάνουν διακόσιες δέκα τέσσερεις (214) διαφάνειες και έντεκα (11) κασέτες μαγνητοφώνου.

Η τρίτη υποσειρά αποτελείται από πέντε υποσειρές που περιλαμβάνουν δεκαέξι (16) αρχιτεκτονικά σχέδια της σχολής, εννέα (9) σφραγίδες και δύο (2) μετάλλια, επτά (7) αφίσες του σπουδαστικού συλλόγου, παρτιτούρες και στίχους του «ύμνου στον Π. Χαροκόπο», και δύο βιβλία - ένα βιβλίο πράξεων και ένα βιβλίο ταμείου - του Συλλόγου της «Ένωσης Ελληνίδων προς Διάδοσιν της Οικιακής Οικονομίας».

ΙΙ. Το δεύτερο υποαρχείο του Οικοτροφείου που αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1932-1982 περιλαμβάνει δύο σειρές: 1. Νομοθετικό Πλαίσιο – Ίδρυση, 2. Λειτουργία Οικοτροφείου

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει ένα φάκελο με έγγραφα που αναφέρονται στο κανονισμό και σε εκθέσεις λειτουργίας του Οικοτροφείου καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ «περί κυρώσεως» του κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Η δεύτερη σειρά, που έχει συνολικά εννέα φακέλους, αναφέρεται στη λειτουργία του Οικοτροφείου περιλαμβάνει τρεις υποσειρές με έγγραφα που αναφέρονται στη διοίκηση, τη γραμματεία και το προσωπικό του Οικοτροφείου καθώς και ογδόντα έξι βιβλία που αφορούν στη διοίκηση και στη γραμματεία.

Όσον αφορά στα βιβλία του Οικοτροφείου, συνολικά ογδόντα επτά (87), ακολουθείται ο ίδιος διαχωρισμός που έγινε και στα βιβλία της Σχολής. Υπάρχουν βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων, μητρώου, ημερολόγια, βιβλία διαιτολογίου, ταμείου, βιβλίο αποθέσεων οικοτροφείου και βιβλίο αποθήκης. Αυτά παρεμβάλλονται στις αντίστοιχες σειρές και υποσειρές των φακέλων ανάλογα με το θεματικό τους περιεχόμενο.

Χαροκόπειος Σχολή

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • GRGSA-CA- ADM325.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1982

Το αρχείο σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση του ΙΚΑ. Εκτός από τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος, αφορά και Ταμεία που συγχωνεύθηκαν κατά καιρούς με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.), Ταμείο Εργατών Κεραμοποιΐας, Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών. Περιλαμβάνονται: α) Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, συμφωνιών τραπεζών, γενικό καθολικό, δανείων, δαπανών διοικήσεως, εγκαταστάσεων, υπολόγων. Τα βιβλία τα σχετικά με το Τ.Α.Α.Μ.Μ. καλύπτουν την Αθήνα και την Περιφέρεια..β) Αλληλογραφία και έγγραφα : πρακτικά Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, εκθέσεις Επιθεωρήσεων (Διοικητικής και Υγειονομικής), κ.ά.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM071.02
 • Αρχείο
 • 1996 - 2004

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα υπαλλήλων, φάκελος μετακλητών και αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ).

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Δυτικής Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM172.01
 • Αρχείο
 • 1994

Φάκελοι τεχνικών μελετών για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

Νομαρχία Δυτικής Αττικής (1988-1994), Διεύθυνση Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Δυτικής Αττικής

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων

 • GRGSA-CA- ADM431.01
 • Αρχείο
 • 2006-2010

Φάκελος σχετικά με την τεχνική υποστήριξης της FRONTEX.

Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (2010-2011), Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ) , Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών-Χερσαίων Μέσων (ΔΙ.Τ.Υ.Π.Χ.Μ.) (2011-2014)

Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης

 • GRGSA-CA- ADM147.03
 • Αρχείο
 • [1918] - 1983

α) Ατομικοί φάκελοι δικαστικών υπαλλήλων που απολύθηκαν κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου για την αντιστασιακή τους δράση και αποκαταστάθηκαν διοικητικά με το Ν. 1543/1985 (53 φάκελοι υποθέσεων).Την διαδικασία αποκατάστασης διεκπεραίωσε η Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών. β) Βιβλία μητρώου προσωπικού Γραμματείας Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, βιβλία αρχαιότητος υπαλλήλων και ευρετήρια.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας

 • GRGSA-CA- ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Το αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και από φόρους κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Με την ίδια εισαγωγή περιήλθε μέρος του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού (με τα ίδια θέματα) που συγχωνεύτηκε το 2013 με τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νίκαιας

Αρχείο Έδρας Ναυτικού Ακολούθου Μπουένος Άϊρες Αργεντινής

 • GRGSA-CA- ADM110.01
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, αλληλογραφία με τοπικές αρχές, αποδείξεις παραλαβής εγγράφων από το 3ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, διαταγές απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών και διαταγές άρσεις απαγορεύσεων ναυτολόγησης ναυτικών.

Έδρα Ναυτικού Ακολούθου Μπουένος Άϊρες

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

 • GRGSA-CA- ADM068.02
 • Αρχείο
 • 1979-2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δημοσίων επενδύσεων, βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής τακτικού προϋπολογισμού, βιβλία προπληρωμής, ημερολόγιο δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια τακτικού προϋπολογισμού.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οργάνωσης, Τμήμα Γ΄ Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης – Πολιτών

 • GRGSA-CA- ADM120.01
 • Αρχείο
 • 1994-2002

Ένα βιβλίο εισερχομένων πολιτών στο Υπουργείο.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Διεύθυνση Οργάνωσης, Τμήμα Γ΄ Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης – Πολιτών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- ADM128.01
 • Αρχείο
 • 1972-1983

Τμήμα Κεφαλαίου: φόροι γονικών παροχών, δωρεών και προικώων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και φόροι κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χαλανδρίου

Αρχείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Υπουργείου Δημοσίων Έργων

 • GRGSA-CA- ADM135.02
 • Αρχείο
 • 1968-1969

Απόρρητα σχέδια πολιτικής άμυνας, με αντικείμενο τη δράση των τεχνικών υπηρεσιών των Νομαρχιών στην περίπτωση πολέμου. Επίσης, δύο έντυπα (ξενόγλωσσα) για την σχεδίαση της πολιτικής άμυνας στη Σοβιετική Ένωση και την αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς.

Υπουργείο Δημοσίων Έργων (1961-1985), Πολιτική Σχεδίασις Εκτάκτου Ανάγκης (1971-)

Αρχείο Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM161.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 1998

Φάκελοι σχετικοί με την υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκών και περιφερειακών επιχειρησιακών) σχετικών με τη βελτίωση υπηρεσιών υγείας, συντάξεων και παροχών, ανοικοδόμησης κτηρίων και αγοράς εξοπλισμού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοίκηση, Διεύθυνση Γραμματείας, Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών

Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM176.01
 • Αρχείο
 • 2003-2009

Το αρχείο αφορά την αρμοδιότητα της λήψης μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις, πορείες και συγκεντρώσεις.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών (Επιτελείο), Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Επιχειρήσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου του Γενικού Χημείου Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM165.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 1986

Το αρχείο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου αποτελείται από αλληλογραφία, σχέδια πρακτικών ΔΣ, οικονομικά βιβλία που αφορούν κυρίως τη γραμματειακή Υποστήριξη του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (ΕΤΕΕΦΟ). Περιλαμβάνεται επίσης αλληλογραφία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Χημικοτεχνικής - Δασμολογίου του ΓΧΚ σχετικά με τη ραδιενέργεια από την έκρηξη του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ (1986, 2 φάκελοι)

Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM167.01
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Το αρχείο περιέχει αρχειακό υλικό που αφορά την επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων στον Δήμο Κερατσινίου: βιβλία πρωτοκόλλου, δελτία ελέγχου και επιθεώρησης σε τόπους εργασίας, στοιχεία απεργιών, εργατικές διαφορές.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά

Αρχείο Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM278.01
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Το αρχείο αποτελείται από υλικό που τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες των δύο Τμημάτων της Δ26 Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (1988-2014) του Υπουργείου Οικονομικών : Τμήμα Συντονισμού και Τμήμα Εποπτείας. Περιλαμβάνει εκθέσεις επιθεωρήσεως Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, νομαρχίες και ΝΠΔΔ, αποφάσεις Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 34 του Ν 1489/1984, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, φακέλους δαπανών διαφόρων οργανισμών, αλληλογραφία κλπ.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων

Αρχείο Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM210.01
 • Αρχείο
 • 2001-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου. Το υλικό του αρχείου παρήχθη όταν η αρμοδιότητα της παραλαβής των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων που εκδίδονται, ασκούνταν από το Τμήμα Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο καταργήθηκε με τον Ν. 4018/2011: «Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας» (ΦΕΚ 215 Α/30.09.2011). Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος καθώς και η διαχείριση του αρχείου του περιήλθε έκτοτε στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ (ΔΑΜ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α'

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM182.02
 • Αρχείο
 • 2008-2010

Φάκελοι εργατικών διαφορών. Τα έγγραφα εκδόθηκαν την περίοδο που η Υπηρεσία τιτλοφορούνταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης

Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 • GRGSA-CA- ADM039.02
 • Αρχείο
 • 1993 - 2009

Φάκελοι περιγραφών πληροφοριακών συστημάτων που εισήχθησαν στη δημόσια διοίκηση: Αθηνά, Κλεισθένης, Θαλής, Σόλων. Επίσης πρακτικά Γνωδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (1995-1997) και φάκελος συνεδριάσεων Συμβουλίου Πληροφορικής (1997-2002). Το αρχειακό υλικό έχει παραχθεί από την Διεύθυνση Λειτουργικής Υποδομής της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1995-2007), Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (1985-2015)

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM220.01
 • Αρχείο
 • 1989 - 2012

1) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης: Δελτία αδικημάτων και συμβάντων, ενημερωτικά σημειώματα. 2) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Εφαρμογής Νομοθεσίας: Καθημερινά ενημερωτικά σημειώματα από Υπασπιστήριο Δ.Α.Β.Α.Α. 3) Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών (Τ.Ε.Λ.): Βιβλία δαπανών κατά ΚΑΕ, ονομαστικός κατάλογος επιχειρήσεων από τιμολόγια Δ. Α. Ανατολικής Αττικής

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

Αρχεία Τμημάτων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM222.01
 • Αρχείο
 • 1970-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από τα Τμήματα Ένστολου Προσωπικού και Αστυνομικού Προσωπικού και αφορά θέματα προσωπικού: πειθαρχικά παραπτώματα, ΕΔΕ, καταγγελίες πολιτών για αστυνομικά όργανα, φάκελοι προσωπικού. Το αρχειακό υλικό καλύπτει και τα τρία σώματα δημόσιας τάξης: Ελληνική Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλων και Ελληνική Αστυνομία (Γ.Α.Δ.Α.).

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΙΒ΄ Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM238.01
 • Αρχείο
 • 1961-2004

Φάκελοι κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Υπηρεσιακά βιβλία: Χρηματικών καταλόγων γονικών παροχών-δωρεών, χρηματικών καταλόγων κληρονομιών, τιμών Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΙΒ΄ Αθηνών

Αρχείο Διεύθυνσης Ασφάλισης Ναυτικών (ΔΑΣΝ) ΤΟΥ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM253.01
 • Αρχείο
 • 1992,1994

Τμήμα 1 Ασφάλισης Ναυτικών Απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Ασφάλιση Ελλήνων Ναυτικών σε πλοία με ξένες σημαίες. Εισφορές Ν.Α.Τ.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ασφάλισης Ναυτικών

Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM255.01
 • Αρχείο
 • 1983-1995

Εκκαθάριση αρχείου. Παραλαβή αρχειακού υλικού . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Ετήσιος Προγραμματισμός Διευθύνσεων Υπηρεσιών . Πειθαρχικό Συμβούλιο Μονίμων Εργατών ΟΛΠ . Λειτουργία ΓΕΠΟ/ΥΕΝ - Εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης επικοινωνίας πολιτών με υπηρεσίες ΥΕΝ . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Αιτήματα Διευθύνσεων ΥΕΝ . Πακέτο Delors, [Πρόγραμμα] Κλεισθένης . [Προγράμματα] Σόλων - Θαλής - ΜΟΠ - Πληροφορικής . Εισαγωγή σπουδαστών ΑΣΔΕΝ . Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ. Μελέτη Μικροφωτογράφησης Νηολογίων Πειραιά . Έκθεση για μικροφωτογράφηση Υπηρεσιών του ΥΕΝ . Μελέτη μικροφωτογράφησης ΥΝΜ . Μελέτη μικροφωτογράφησης Λ/Τ [Λιμενικού Τμήματος] Ηρακλείου.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM257.01
 • Αρχείο
 • 1988-1995

Αντίγραφα Καταστάσεων Προώθησης χρηματικών ενταλμάτων για θεώρηση από Πάρεδρο Σχέδια προϋπολογισμού ΥΕΝ. Διάφορα θέματα.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΔΠΣΕΑ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM258.01
 • Αρχείο
 • 1993

Επιμόρφωση προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΔΠΣΕΑ) (1977-2014)

Αρχείο Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM260.01
 • Αρχείο
 • 1988-1997

Δελτία περιγραφής εργασιών. Αρχείο. Πρωτόκολλα καταστροφής γραπτών δοκιμίων. Προσλήψεις. διορισμοί ΠΥ. Προσλήψεις. διορισμοί ΙΔΑΧ. ΙΔΟΧ. Μετατάξεις. Στατιστικές αναφορές. Θέματα εξετάσεων. Αιτήματα σπουδαστών. Γενικό αρχείο ΔΕΚΝ Β΄ [Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Β΄ Τμήμα]. Εισαγωγικές εξετάσεις 1993.

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων)

Αρχείο Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM266.01
 • Αρχείο
 • 1946-1997

Το αρχείο περιλαμβάνει: Φακέλους ναυτικών ατυχημάτων σχετικά με την αρμοδιότητα του διοικητικού ελέγχου ναυτικών αδικημάτων. Φάκελος στρατιωτικού προσωπικού. Φάκελος συντονισμού ελέγχου. Φάκελος θεμάτων έρευνας και διάσωσης. Φάκελος ατυχημάτων. Διεθνείς Αγγελίες. Διεθνείς Αγγελίες. Εφοδιασμός λιμενικών αρχών με χάρτες και βοηθήματα.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρόνοιας Ναυτικών (ΔΠΝ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM021.03
 • Αρχείο
 • 1940-1970

Φάκελοι ναυτικών ατυχημάτων που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση δικογραφιών για διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν ατυχήματα σε Έλληνες ναυτικούς, η εισήγηση μέτρων για τον περιορισμό των ατυχημάτων και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν στην αλλοδαπή. Φάκελοι περιόδου 1940-1970 περίπου. Αρ. φακέλων περ. 3030 ταξινομημένοι αλφαβητικά.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Πρόνοιας Ναυτικών

Αρχείο Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνήγορου του Πολίτη

 • GRGSA-CA- ADM284.01
 • Αρχείο
 • 2009-2012

Αρχειακό υλικό του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού: φάκελοι υποθέσεων αναφορών για τα δικαιώματα του Παιδιού. Περιέχονται 297 ονομαστικές υποθέσεις που επελέγησαν με τη συνεργασία του φορέα ως επεξεργασμένες.

Συνήγορος του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή), Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχείο Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM268.01
 • Αρχείο
 • 1991-1994

1) Τμήμα 1 Γενικής Λιμενικής Αστυνομίας: Ακτοπλοϊκή - πορθμιακή κίνηση επιβατών.Στοιχεία πνιγμών. Δελτία συμβάντων. Δελτία συμβάντων. Επισκευές πλοίων / Πυρασφάλεια λιμένων / Αναζητήσεις / Ασφάλεια λιμένων. 2) Τμήμα 3 Κανονισμών και Διατάξεων: Συλλογή στοιχείων για νομοθεσία. Έλεγχος αλιείας. Προστασία αλιείας-αλιεράτες. Έλεγχος σπογγαλιείας-προστασία λοιπών υδρόβιων οργανισμών. Άδειες αλιευτικών σκαφών. Δίωξη-κυρώσεις για παράνομη αλιεία. Διακίνηση ιχθύων και λοιπών αλιευμάτων. Διεθνείς συμβάσεις-αλιευτικά θέματα ΕΟΚ. Υδατοκαλλιέργειες. Διάφορα: Απεργίες. Λεμβολόγια. Υποβρύχια δραστηριότητα. Προστασία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Παροπλισμένα πλοία. Ναυάγια

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Αρχείο Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM270.01
 • Αρχείο

1) Τμήμα 1ο Προγραμματισμού και Υποδομής Λιμένων Αλληλογραφία με Λιμενικά Ταμεία της χώρας. Παραχωρήσεις Λιμενικών Ταμείων 2) Τμήμα 2ο Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Λιμένων Φάκελος τιμολογίων Λιμενικών Ταμείων Α-Ι. Σχέδια ΚΥΑ 1989 τιμολογίων ύδρευσης ΛΤ Ηρακλείου. Φάκελος τελών πρόσθεσης προσόρμησης και παραβολής. Φάκελος αναπροσαρογής λιμενικών δικαιωμάτων. Φάκελος τελών χρήσης λιμένα. Φάκελος Διώρυγας Κορίνθου. Φάκελος ανταποδοτικής εισφοράς Θαλαμηγών. Τέλη παροπλισμού. Μηνιαίοι Ενημερωτικοί πίνακες ΔΛΛΕ. Πρακτικά καταστροφής εκκαθαρίσως αρχείου. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Πατρών. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Οικονομικά στοιχεία Λιμενικού Ταμείου Κέρκυρας

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων

Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM070.03
 • Αρχείο
 • 1976-1996

Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων Ταμείου Λαϊκών Αγορών, Υπουργείου Εμπορίου και διαφόρων εποπτευόμενων φορέων του. Περιλαμβάνεται και ένα βιβλίο προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορίου του 1976.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορίου

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM233.03
 • Αρχείο
 • 2009-2013

Βιβλία διαταγών τροχονομικής αστυνόμευσης.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών

Αρχείο του Τμήματος Υλικού του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM307.01
 • Αρχείο
 • 1968-1994

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία για τα συστήματα VAR και διάφορα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοροφίας (ΕΕΚ), γενική αλληλογραφία, απογραφικά δελτία, μηνιαία δελτία προβλημάτων και θεμάτων ΚΑΑ, γραμμάτια χορηγήσεως. VAR= Voice Communication System (σύστημα φωνητικής επικοινωνίας) - Ancillaries (δευτερεύων) - Remote Control System (σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου).

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Υλικού

Αρχείο Τελωνείου Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM312.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1988

Φάκελοι προσφυγών. Εντάλματα προσωπικής κράτησης.

Τελωνείο Ελευσίνας

Αρχείο Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM195.03
 • Αρχείο
 • 1973 - 2011

α) Φάκελοι εργαστηρίων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του οινοπνεύματος και των οινοπνευματούχων ποτών (ποτοποιεία, οξοποιεία, ζυθοποιεία) β) Βιβλία Πρωτοκόλλου Τοπικού Γραφείου Μενιδίου γ) Περαιωμένες υποθέσεις χρέωσης αφορολογήτου οινοπνεύματος ετών 1973-1984, δ) Φάκελοι συνταγών (Γιώτης, ΕΒΓΑ, Olympic Foods, Αστήρ, Μπισκότα Παπαδοπούλου κ.ά).

Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Συμβατικού Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 • GRGSA-CA- ADM422.01
 • Αρχείο
 • 1981–1991

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Τα βιβλία συντάχθηκαν την περίοδο που η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους ανήκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Δ5 Δημοσίου χρέους (οργανισμός 1977), Δ23 Δημοσίου χρέους (οργανισμός 1988).

Υπουργείο Οικονομικών, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους , Τμήμα Συμβατικό

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 2008

Βιβλία Πρωτοκόλλου (δειγματοληπτικά), βιβλία ΤΕΠ (Τμ. Επειγόντων Περιστατικών), βιβλία Καθολικά Εσόδων και Εξόδων, Ευρετήρια και Μητρώα Ασθενών, βιβλίο νεκρών

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων-Φαρμάκων

 • GRGSA-CA- ADM328.01
 • Αρχείο
 • 1983-1995

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία με φαρμακευτικές εταιρείες για την έκδοση δελτίου τιμών. Τα έγγραφα, για την περίοδο που αφορά το αρχείο, έχουν συνταχθεί από Τμήματα της προκάτοχης Διεύθυνσης Τιμών Φαρμάκων (1976-1988, ΠΔ 607/1976)

Υπουργείο Εμπορίου (1951-1996), Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων-Φαρμάκων

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Πειραιώς (Διαμερίσματος Πειραιώς Νομαρχίας Αττικής)

 • GRGSA-CA- ADM334.01
 • Αρχείο
 • 1912-1985 (περίπου)

Το αρχείο αποτελείται από: α) φακέλους βιομηχανικών και βιοτεχνιών που αφορούς σε άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.ά. και β) αρχείο της Διεύθυνσης Διοικητικού που αφορά κυρίως θέματα προσωπικού καθώς και τα συμβούλια επιθεώρησης δημοσίων θεαμάτων (1976 – 1985). Οι χρονολογίες κατά προσέγγιση.

Νομαρχία Αττικής (1972-1988), Διαμέρισμα Πειραιά, Διεύθυνση Βιομηχανίας Πειραιώς

Αρχείο Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων

 • GRGSA-CA- ADM335.01
 • Αρχείο
 • 1928-1979

Το αρχείο της Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων περιλαμβάνει αρχειακό υλικό δύο υπηρεσιών: Υπηρεσίας Μηχανολογίας Αθηνών (ΥΜΑ), Επιθεώρησης Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων (ΕΒΑΝ). Φάκελοι εργοστασίων: άδειες λειτουργίας, μηχανολογικός εξοπλισμός, άδειες σκοπιμότητας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών. Φάκελοι ελέγχου ατμολεβητών. Φάκελοι χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος σε: χειριστές μηχανών, θερμαστές, ηλεκτρολόγους, μηχανοδηγούς, συντηρητές, μηχανικούς, χειριστές κινηματογραφικών μηχανών, βοηθούς χειριστών κινηματογραφικών μηχανών, εργοδηγών, ηλεκτροτεχνίτες. Οι άδειες αφορούν την Αττική και τις επαρχίες αρμοδιότητας ΕΒΑΝ. Πρακτικά συλλογικών οργάνων. Περιέχονται επίσης μητρώα βιομηχανιών, φάκελοι προγραμματισμού, και αρχειακό υλικό διοικητικού περιεχομένου κ.ά. Οι χρονολογίες κατά προσέγγιση.

Επιθεώρηση Βιομηχανίας Αττικής και Νήσων

Αρχείο 10ου Λιμενικού Φυλακίου

 • GRGSA-CA- ADM449.01
 • Αρχείο
 • 1957-1963

Ημερολόγιο συμβάντων.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 10ο Λιμενικό Φυλάκιο

Αρχείο Διεύθυνσης Οικονομικών Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης

 • GRGSA-CA- ADM160.01
 • Αρχείο
 • 1919-1922

Το αρχείο αφορά την οικονομική / δημοσιονομική λειτουργία της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης. Περιέχεται αρχειακό υλικό του Κεντρικού Ταμείου Σμύρνης, των Ταμείων Πληρωμών και Εισπράξεων Σμύρνης καθώς και των δημοσίων ταμείων και οικονομικών εφοριών των περιοχών: Αϊδινίου, Αξαρίου, Βαϊνδηρίου, Βρυούλλων, Ηρακλείου, Θείρων, Κασαμπά, Κρήνης, Κυδωνιών, Μαγνησίας, Μαινεμένης, Νυμφαίου, Παλαιάς Φώκαιας, Περγάμου. Ειδικότερα, εμπεριέχονται:

 1. Υπηρεσιακή αλληλογραφία, αποφάσεις, διαταγές και εντολές πληρωμής
 2. Γραμμάτια παράδοσης, παραλαβής και χρηματικά γραμμάτια
 3. Χρηματικά εντάλματα και στελέχη χρηματικών ενταλμάτων
 4. Καταστάσεις και υπομνήματα εσόδων-εξόδων, μισθοδοσίας και τροφοδοσίας
 5. Αποδείξεις
 6. Συμβόλαιογραφικές πράξεις, συμφωνητικά.
 7. Βεβαιώσεις
 8. Φύλλα εφημερίδων
 9. Οθωμανικά έγγραφα κ.ά

Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης, Διεύθυνσις Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM080.01
 • Αρχείο
 • 1965-1978

Ημερολόγια, Ημερολόγιο Β΄ [δευτερεύοντος] διατάκτη, βιβλίο υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικό νοσηλείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Μέχρι το 1969 στα ημερολόγια αναγράφονται δαπάνες που αφορούν την πληρωμή από δημόσια Ταμεία των Νήσων Αργοσαρωνικού και της Τροιζήνας.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM070.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1984

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους σχετικούς με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων. Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής για συμβάσεις προμηθειών, δικαιολογητικά μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας, χρηματικά εντάλματα, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής κ.ά.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορίου

Αρχείο Τμήματος Β΄ Οπτικοακουστικών Μέσων Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1960-1971

Το αρχείο αποτελείται από μπομπίνες κινηματογραφικών ταινιών που παρήχθησαν για χρήση στα σχολεία, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διευθύνση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Τμήμα Β΄ Οπτικοακουστικών Μέσων

Αρχείο Αντικυβερνητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA003.00
 • Αρχείο
 • 1827-1828

Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.

Αντικυβερνητική Επιτροπή

Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA005.01
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Περιέχει αλληλογραφία του Εκτελεστικού Σώματος με τα Υπουργεία της Οικονομίας, του Πολέμου, των Εσωτερικών, των Ναυτικών, της Θρησκείας, της Αστυνομίας και του Δικαίου και με τη Γενική Γραμματεία. Πιο αναλυτικά, περιέχονται αναφορές των ανωτέρω Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας προς το Εκτελεστικό Σώμα για ζητήματα που σχετίζονται κατά βάση με τη διεκπεραίωση πληρωμών και άλλων οικονομικών απαιτήσεων, όπως αιτήματα για την πληρωμή μισθών και σιτηρεσίων οπλαρχηγών και των στρατιωτών τους, για πληρωμή μισθών υπαλλήλων της Διοικήσεως, αναφορές για εξόφληση επαρχιακών μισθών και εξόδων, για εξόφληση μισθού πλοίων κ.ά.

Περιλαμβάνονται, επίσης, διαταγές πληρωμής, μεσεγγύησης, συμψηφισμού οφειλών κ.ά. του Υπουργείου της Οικονομίας προς το Εθνικό Ταμείο, διαταγές πληρωμής του Εθνικού Ταμείου προς ενοικιαστές εθνικών προσόδων, ειδοποιήσεις του Εθνικού Ταμείου προς την Εν Λονδίνω Επιτροπή του Ελληνικού Δανείου σχετικά με έκδοση συναλλαγματικών «εις βάρος της», αποδείξεις σε όσους «συνεισέφεραν εις το Εθνικόν Ταμείον δια τας παρούσας χρείας της Διοικήσεως» κ.ά.

Εντοπίζονται, τέλος, διαταγές πληρωμής της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος προς το Εθνικό Ταμείο αλλά και διαταγές που συνοδεύουν αποφάσεις της Πενταμελούς Επιτροπής Τόπον Επεχούσης Θαλασσίου Κριτηρίου σχετικά με κατασχεθέντα πλοία, ειδοποιήσεις του Εθνικού Ταμείου προς τη Διοίκηση, διακηρύξεις του Εθνικού Ταμείου περί δημοπράτησης εθνικών προσόδων, αποδεικτικά πληρωμής, οφειλής ή είσπραξης και πλήθος αναφορών προς τη Διοίκηση και το Εθνικό Ταμείο για διάφορα οικονομικής φύσεως ζητήματα κ.ά.

Εθνικό Ταμείο (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Εκτελεστικού Σώματος (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA001.00
 • Αρχείο
 • 1822-1826

Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διατάγματα, διακηρύξεις, δηλώσεις, καταστάσεις λογαριασμών, αποδεικτικά, καταλόγους στρατιωτικών, αποφάσεις, σημειώσεις και άλλα έγγραφα.

Εκτελεστικό Σώμα (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Πολέμου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA006.00
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Περιέχει επιστολές, καταλόγους (ονομάτων, μισθοδοσίας), υπηρεσιακές επιστολές, λογαριασμούς και διάφορα έγγραφα.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Πολέμου (περίοδου Αγώνα)

Αρχείο Επιτροπής Οικονομίας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

 • GRGSA-CA- PAK002.00
 • Αρχείο
 • 1828 - 1833

Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ισολογισμούς, λογιστικές καταστάσεις, αποδείξεις (εισπράξεων και πληρωμών), διαταγές, κατάστιχα, γραμμάτια, γραμμάτια πληρωμής, αιτήσεις, δηλωτικά πλοίων, κ.ά.

Επιτροπή Οικονομίας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

Αρχείο Γενικού Φροντιστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

 • GRGSA-CA- PAK005.00
 • Αρχείο
 • 1828 - 1829

Περιέχει επιστολές, διάφορα έγγραφα, διατάγματα, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αποδείξεις, ναυτολόγια και δηλοποιήσεις.

Γενικό Φροντιστήριo (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

 • GRGSA-CA- PAK006.00
 • Αρχείο
 • 1828-1832

Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου, τυπογραφείου, εφημερίδων, μουσείων, κλπ.), κ.ά.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Στρατιωτικών και Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

 • GRGSA-CA- PAK007.00
 • Αρχείο
 • 1829 - 1830

Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ταχυδρομικές πληρωμές, γραμμάτια, αποδείξεις πληρωμών, καταλόγους ονομάτων, καταστάσεις υπηρεσιών, κατάστιχα, ταχυδρομικές πληρωμές, ισολογισμούς, ναυτολόγια, στρατολόγια και διάφορα έγγραφα.

Γραμματεία/Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

 • GRGSA-CA- PAK007.01
 • Αρχείο
 • 1828 - 1832

Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής" που αφορούν υποθέσεις πλοίων, αντίγραφο προκήρυξης του Ναυάρχου Α. Μιαούλη, αντίγραφα καταθέσεων, διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας της Επικρατείας, ναυτικές υποθέσεις, κ.ά.

Θαλάσσιο Δικαστήριο (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)

Αρχείο Ανακτορικών

 • Αρχείο
 • 1863-1911

Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: 1) Πολιτικός Οίκος: Αυλαρχείο (αλληλογραφία, ανακτορικό ταμείο, ανακτορικό επιμελητήριο, αυλαρχείο τελετών, ταξίδια, βασιλικά κτήματα). Πολιτικό Γραφείο Βασιλέως (αλληλογραφία βασιλέως, βασιλίσσης, ιδιαιτέρων γραμματέων, αλληλογραφία με υπουργεία). 2) Στρατιωτικός Οίκος

Ελληνική Βασιλική Οικογένεια (1863-1974)

Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΥΕΔΕ), Γ' περίοδος

 • GRGSA-CA- PAG001
 • Αρχείο
 • 1855 - 1886

Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Εκκλησιαστικόν: Προϋπολογισμοί, απολογισμοί μονών, διοικητικά θέματα, συνενώσεις-προσαρτήσεις μονών κ.ά. Τμήμα Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως: Θέματα προσωπικού, εξετάσεις Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων, Εθνική Βιβλιοθήκη, Διδασκαλεία, Αστεροσκοπείο, στρατιωτική εκπαίδευση κλπ. Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως: Θέματα προσωπικού, εξετάσεις, σύσταση και κατάσταση δημοτικών σχολείων, ιδιωτικά σχολεία κλπ. Τμήμα Αρχαιολογικόν: Θέματα προσωπικού, ανασκαφές, μουσεία, απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, ποικίλα ζητήματα Τμήμα Λογιστικόν: Εγκρίσεις δαπανών, εντάλματα, οδοιπορικά κλπ.

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας

 • GRGSA-CA- ADM489.01
 • Αρχείο
 • 1970-1985

Φάκελοι που αφορούν καταστάσεις οπλισμού, υπηρεσία περιπολικών, μέτρα τροχαίας σε εθνικές εορτές, μισθοδοτικά δαπάνες, προμήθειες, οργάνωση κ.ά. Θέματα (θεματολόγιο Χωροφυλακής): 200, 400, 700, 800.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας

Αρχείο Νομισματικής Επιτροπής

 • GRGSA-CA- ADM142.01
 • Αρχείο
 • 1946-1965

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο του νομίσματος και την πίστη προς την οικονομία. Αποτελείται από βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, φακέλους αποφάσεων Νομισματικής Επιτροπής και της Υποεπιτροπής Πιστώσεων και "αρχεία" - σειρές φακέλων αλληλογραφίας της Νομισματικής Επιτροπής ανά πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα), ιδιώτες, Υπουργεία.

Νομισματική Επιτροπή

Διεύθυνση Ασφάλειας Αττκής, Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ341)

 • GRGSA-CA- ADM415.08
 • Αρχείο
 • 19ος αι

Πενήντα πέντε (55) διάφορα χειρόγραφα και άλλα έντυπα έγγραφα.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Αρχαιοκαπηλίας

Αρχείο της Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM496.01
 • Αρχείο
 • 2001-2012

Γενικά δηλωτικά πτήσεων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Συντονισμού

Υπουργείου Οικονομικών (σύμμεικτη συλλογή) (Κ54γ)

 • GRGSA-CA- ADM435.01
 • Αρχείο
 • 1900-1923

Φάκελος με διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών των ετών 1900-1923:

 1. Εισαγωγή προπλασμάτων για την ανέγερση του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 27 Μαΐου 1909.
 2. Δωρεά οικοπέδου στην Αρχαιολογική Αμερικανική Εταιρεία.
 3. Περί απαλλαγής εισιτηρίων Εθνικής Επινικείου Εορτής εν Σταδίω από τέλος θεαμάτων.
 4. Απολογισμός Κεντρικής Επιτροπής προς σχηματισμό Εθνικού Στόλου χρήσεως 1907.
 5. Απολογισμός Κεντρικής Επιτροπής προς σχηματισμό Εθνικού Στόλου χρήσεως 1903.
 6. Αναφορά νομάρχη Ηρακλείου περί μεροληπτικής φορολογίας, η οποία φέρει δυσφορία στις λαϊκές τάξεις, 14 Ιανουαρίου 1925.
 7. Κατάσταση κινήσεως ενσήμων στις Νέες Χώρες.
 8. Επιθεώρηση Ταμείου Μεσολογγίου, 1900.

Υπουργείο Οικονομικών (20ος αι.)

Νομαρχία Καβάλας (Κ108β)

 • GRGSA-CA- ADM415.03
 • Αρχείο
 • 1945-1947

Φάκελος της Νομαρχίας Καβάλας, που περιέχει έγγραφα αναφερόμενα στη βουλγαρική κατοχή του 1941-1944 και στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Βόρεια Ελλάδα.

Νομαρχία Καβάλας

Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (ελληνικής βασιλικής οικογένειας)

 • GRGSA-CA- ADM360.01
 • Αρχείο

Αρχείο της ελληνικής βασιλικής οικογένειας (1863-1974). Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τις υπηρεσίες που συγκροτούσαν συνολικά την Αυλή. Α. «Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Α.1. «Πολιτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Α.1.1. «Μέγα Βασιλικόν Αυλαρχείον» Α.1.2. «Γραφείον Α.Μ. Βασιλέως» Α.2. «Στρατιωτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Β. «Οίκος της Α.Μ. της Βασιλίσσης» Γ. «Οίκος της Α.Β.Υ. του Διαδόχου» Δ. «Οίκος των Α.Α.Β.Β.Υ.Υ. Πριγκίπων και Πριγκιπισσών» Το αρχείο αποτελείται από φακέλους εγγράφων (αλληλογραφία, διάφορες υποθέσεις), υπηρεσιακά βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό. Το αρχείο καλύπτει τόσο διοικητικά, οικονομικά ζητήματα, όσο και και τη ζωή και τη δράση των βασιλέων: κυρίως του Παύλου και της Φρειδερίκης, υπάρχει όμως υλικό και για τα παλαιότερους βασιλείς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας καθώς και τον διάδοχο και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ελληνική Βασιλική Οικογένεια (1863-1974)

Αρχείο Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

 • GRGSA-CA- ADM330.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1984

Το αρχείο αποτελείται από : α) "Αρχείον Παττακού". Υποθέσεις που χειριζόταν ο Στ. Παττακός, β) γενικό αρχείο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για μια ποικιλία θεμάτων, δεδομένου ότι το Υπουργείο Προεδρίας χειριζόταν όλες τις υποθέσεις του Πρωθυπουργού.

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης

Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης

 • GRGSA-CA- ADM498.01
 • Αρχείο
 • 1833-1922

1) Ελληνικό Προξενείο Σμύρνης: Συμβολαιογραφικές πράξεις, υπηρεσιακά βιβλία. 2) Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο): Πρακτικά αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων, διάφορα υπηρεσιακά βιβλία. 3) Δικαστικές αρχές περιόδου Ύπατης Αρμοστείας – Ελληνικής Διοίκησης (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικείο Σμύρνης, Εφετείο Σμύρνης): δικογραφίες και υπηρεσιακά βιβλία. 4) Κεντρικές Φυλακές Σμύρνης: Ατομικοί και Ομαδικοί φάκελοι κρατουμένων, καταδίκων και υποδίκων, υπηρεσιακή αλληλογραφία, ονομαστικές καταστάσεις. Αφορούν φυλακίσεις, αποφυλακίσεις, αποδράσεις, θανάτους, ποινές, προσωπικό φυλακών, οικονομικά θέματα. 5) Εγκληματικές φυλακές Μαγνησίας, Αϊδινίου, Αξαρίου, Βοϊνδηρίου, Θείρων, Κασαμπά, Μαινεμένης, Οδεμησίου, Ουσάκ, Πανόρμου, Περγάμου, Προύσσας, Φιλαδέλφειας.

Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης, Διεύθυνσις Δικαιοσύνης

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM344.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1960

Το αρχείο αποτελείται από τόμους δοκιμίων ταινιών φορολογίας καπνού (Ταινίες "Σιγαρέττων Αφορολογήτων" και ταινίες Φορολογίας Καπνού). Σε κάθε δοκίμιο αναγράφεται ο αριθμός σύμβασης και το εργοστάσιο το οποίο ανέλαβε την κατασκευή. Επίσης περιλαμβάνεται ένα Βιβλίο Καταχωρήσεων των Πρωτοτύπων Πλακών Εκτυπώσεως Αξιών του Δημοσίου της Εταιρείας ΕΛΚΑ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιέχει περιγραφές των αξιών που τύπωσε η ΕΛΚΑ το 1954.

Εφορία Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS038.01
 • Αρχείο
 • 1950-1992

Το αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων αποτελείται από υποαρχεία των επιμέρους Τμημάτων της: Επιπλήξεων, Επιμελείας, Δικαστικό και Γραμματεία, σύμφωνα με το παλαιότερο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, από 1979: Τμήμα δικασίμων, Τμήμα δικαστικών και διοικητικών επιμελειών, Τμήμα παρακολουθήσεως των αναμορφωτικών μέτρων της επιπλήξεως και της επιμελείας γονέων. Αφορά τη διαδικασία άρσεων επιμελειών και επιπλήξεων (κατόπιν διαταγής του Υπουργείου ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων, συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοδίκαιες άρσεις). Περιέχονται: αλληλογραφία με Δικαστήριο Ανηλίκων και Υπουργείο Δικαιοσύνης, ατομικοί φάκελοι ανηλίκων (περιέχουν και εκθέσεις κοινωνικής έρευνας), αποφάσεις άρσεων. Περιέχονται επίσης ατομικά δελτία ανηλίκων (σε μορφή καρτελών και εγγράφων).

Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS037.01
 • Αρχείο
 • 1965-2000

Ατομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου αλλοδαπών.

Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων

 • GRGSA-CA- JUS008.03
 • Αρχείο
 • 1914-1987

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων αφορά σε προτάσεις, αγωγές τακτικής διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων, εφέσεις, πρωτόκολλα αγωγές, διαταγές πληρωμών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1937-1974

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίζεται σε 4 βασικά μέρη και αφορά σε :
• Προεδρικές Αποφάσεις (1956-1968, 1.270 τόμοι)
• Κατοχικές – Ναζιστικές Αποφάσεις, αγοραπωλησίες, πρακτικά (1953-1974), ευρετήρια αγωγών (1953-1974, 80 τόμοι)
• Αποφάσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών (1937-1972, 38 τόμοι)
• Ευρετήρια Προεδρικών και Πολιτικών Αποφάσεων

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.06
 • Αρχείο
 • 1995, 1997-1998

45 δικογραφίες πλημμελημάτων και κακουργημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες όλων των συνθέσεων του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): Τριμελές Εφετείο, Πενταμελές Εφετείο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Επίσης του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Τέλος υπάρχουν φάκελοι βουλευμάτων, μετατροπής ποινής, αναστολής εκτέλεσης, διατάξεων, τροποποίηση όρου εμφάνισης.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1998 - 2001

Φάκελοι δικογραφιών των ετών 1998-2001 (δειγματοληπτικά) και αποφάσεις δικογραφιών σε ψηφιακή μορφή (1998-2001)

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς

 • GRGSA-CA- JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1965

Αποφάσεις Πολιτικού Τμήματος, τα λεγόμενα «Κατοχικά», ετών 1949-1965: κατοχικές αγοραπωλησίες (Ν1323/1949), αποζημιώσεις θυμάτων ναζισμού (Ν.Δ. 4178/1961), εργατικά. Καταστατικά Σωματείων και Εταιρειών από το Πολιτικό Αρχείο, τα λεγόμενα «Βασιλικά Σωματεία», από το 1919. Δικογραφίες Δωσίλογων από το Ποινικό Αρχείο.

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.04
 • Αρχείο
 • 2008-2009

Το αρχείο περιέχει δικογραφίες αποφάσεων (δειγματοληπτικά) και το σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίοδο 2008-2009. Οι δικογραφίες αφορούν το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε οποιαδήποτε σύνθεση: αναστολές, παραιτήσεις, πρακτικά επεξεργασίας (προεδρικών διαταγμάτων). Δικογραφίες αποφάσεων σε Ολομέλεια, αποφάσεων Ολομέλειας σε Συμβούλιο. Δικογραφίες αναστολών, παραιτήσεων, επεξεργασίας προεδρικών διαταγμάτων. Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή. Μέρος των αποφάσεων αφορά το Ν. 3068/2002 ("Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.")

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS041.02
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Βιβλία Γενικού Πρωτοκόλλου (1984-2009, 73 υπηρεσιακά βιβλία), ένα Πρωτόκολλο πόθεν έσχες Ειρηνοδικών (1996) και ένα βιβλίο εκθέσεων (1984-1989).

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

 • GRGSA-CA- ADM079.01
 • Αρχείο
 • 1982-1995

Αρχειακό υλικό που αφορά την αρμοδιότητα του Τμήματος που αναφέρεται στην εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνομικών μέτρων, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύμπραξη περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων Αστυνομίας ή αφορούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. Μέτρα τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις, αφίξεις - αναχωρήσεις επισήμων (κυρίως πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη), επισκέψεις αρχηγών κρατών, εθνικές, θρησκευτικές, τοπικές εορτές, απεργίες, συναθροίσεις / συγκεντρώσεις / πορείες, πρεσβείες. Επίσης, περιπολίες, διάθεση ΔΙΑΤ-ΔΙΜΕΤ κ.ά.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα 6ο Επιχειρήσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM265.01
 • Αρχείο
 • 1940-1997

Στατιστικά στοιχεία επιβατικών οχημάτων. Φάκελοι θεμάτων ΔΛΑ (Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας). Διερευνήσεις καταγγελιών, περιηγητικά ταξίδια,βεβαιώσεις παραβάσεων. Άδειες κατ' εξαίρεσιν επιβίβασης ατόμων σε πλοία μη ακτοπλοϊκά. Φάκελος θεμάτων που αφορούν λιμενικά έργα (Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων (ΔΛΛΕ). Διεύθυνση Ασφάλειας (Δ.Α.): Θέματα ασφάλειας, ναυτιλιακές οδηγίες. Φάκελος Ναυτιλιακής πολιτικής και ποντοπόρου ναυτιλίας (ΔΠΝΣ). Σχέσεις ναυτικής εργασίας - Συμβάσεις κ.λπ. Φάκελος δελτίων κίνησης κρουαζιερόπλοιων. Φάκελος άγονων γραμμών. Θέματα ναυλώσεως άγονων γραμμών, εκτέλεση δρομολογίων. Θέματα παλαιού ναυτολογίου.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) (1988-)

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.02
 • Αρχείο
 • 1980-1996

Βιβλία λογοδοσίας, τροφής ασθενών, φάκελοι διοικητικής και οικονομικής φύσης (θέματα διοικητικά λογιστικά, οικονομικά, προσωπικού, προμήθειες), φακέλοι αγωγών, αποκόμματα Τύπου.

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1985

Υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Τμήματος Αρχείου της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών, Τμήμα Αρχείου

Αρχείο Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών

 • GRGSA-CA- ADM356.01
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Το αρχείο περιέχει φακέλους υπηρεσιακού αρχείου (υγειονομικές επιτροπές, έξοδα υγειονομικών εξετάσεων, ασφαλισμένοι και μη έχοντες χρόνια ασφαλίσεως, ασφάλιση συνταξ. επαρχίας ΙΚΑ), βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βεβαιώσεις ασφαλισμένων συνταξιούχων, εγκυκλίους Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.ά.

Ταμείο Συντάξεων Εκτελωνιστών

Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (αρχείο) (Κ307)

 • GRGSA-CA- ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1946-1988

Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ, Τμήμα Α΄ Διορισμοί-Παραιτήσεις, Τμήμα Β΄: Προαγωγές, Τμήμα Γ΄: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Μετατάξεις,Τμήμα Δ΄: Αιτήσεις ακυρώσεως-Διοικητικά Εφετεία, Τμήμα Ε΄: Υπηρεσιακά ζητήματα εποπτικού προσωπικού-Άδειες

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Τμήματος Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γενικού Χημείου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM097.01
 • Αρχείο
 • 1947-1976

Τόμοι εγκυκλίων των ετών 1947-1976. Το υλικό αφορά την αρμοδιότητα της τήρησης αρχείου εγκυκλίων και μέριμνα για τη βιβλιοδέτησή τους. Την περίοδο που καλύπτει το αρχείο η αρμοδιότητα ασκούνταν από το ΙΙΙ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης, Τμήμα Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης

Αρχείο Τμήματος Α΄ Λογαριασμών Δημοσίου Δ24 Διεύθυνσης Λογαριασμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1970-1989

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τις εργασίες σχετικά με την είσπραξη προξενικών εσόδων. Περιέχεται υλικό από διάφορα Προξενεία και Προξενικά Λιμεναρχεία.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών, Τμήμα Α΄ Λογαριασμών Δημοσίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1857