Καλαμάτα (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καλαμάτα (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Καλαμάτα (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Καλαμάτα (Μεσσηνία)

296 Αρχειακή περιγραφή results for Καλαμάτα (Μεσσηνία)

296 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1937-1950

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU114.02
 • Αρχείο
 • 1921-1969

β.4 μαθητολόγια, β.6 γενικοί έλεγχοι, β.11 πιστοποιητικών σπουδής

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 3ου Λυκείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1976-1987

πρόχειρο μαθητολόγιο, μισθολόγιο, βιβλίο επανεξετάσεων.

3ο Λύκειο Καλαμάτας

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)/ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καλαμάτας (ΔΟΥ)

 • GR GRGSA-MES ADM031.03
 • Αρχείο
 • 2001

τρίμηνες συμβάσεις και εργολαβικά συμβόλαια έτους 2001. Ιδιωτικά συμφωνητικά και μισθωτήρια έτους 2001

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καλαμάτας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Καλαμάτας αποτελούμενο από: πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, βιβλίο ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, τρεχούμενα, βιβλία αποθηκών, εξαγωγής σταφίδας, σταφιδεξαγωγέων, βιβλία υλικού, επιθεώρησης αποθηκών, πίνακες ημερήσιας παραλαβής σταφίδας, αποδοχές προσωπικού, εμπιστευτικό (περί αξιών οικοπέδων κ.ά.), ξύλινες σφραγίδες κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Καλαμάτας

Αρχείο Β΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1921-1933

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Β΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Βασιλείου Οικονομάκου

 • GR GRGSA-MES PRI030.01
 • Αρχείο
 • 1905-1935

Δίπλωμα διάκρισης σε Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση, καταστατικό Σωματείου "Κτηματική Αδελφότης Καλαμών", καταστατικό Καρραγωγέων, απόδειξη Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμών, προσκλητήριο γάμου, πολιτικό φυλλάδιο του 1910, Γεωργικό Δελτίο της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας (Δεκ. 1915).

Οικονομάκος, Βασίλειος

Αρχείο Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αγ. Τριάδας) Καλαμάτας ΟΑΕΔ

 • GR GRGSA-MES ADM064.01
 • Αρχείο
 • 1992-2008

β.2 συσσιτούντων, β.1 πάγιας προκαταβολής, β.1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας, β.10 υλικών, φάκ.1 αιτήσεις και δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων κ.ά.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμάτας ΟΑΕΔ

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU180.02
 • Αρχείο
 • 1989-2001

προγράμματα εκδηλώσεων, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Γαλλικού Ινστιτούτου (πρώην Εφεσίου) στην οδό Μαυρομιχάλη (κατόψεις του 1996 και εισήγηση της 2ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του 1983).

Γαλλικό Ινστιτούτο Καλαμάτας

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1920-2005

άδειες κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος, βιβλίο καταχώρησης οργάνων, επίπλων και εγκαταστάσεων, πρωτόκολλα παράβασης οινοπνεύματος (λαθρεμπόριο οινοπνεύματος, πρωτόκολλα ανάμειξης αποσταγμάτων και οινοπνευματικών μειγμάτων, βιβλίο πιστοχρεώσεων σφραγιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, άδειες λειτουργίας οινοπνευματοποιείων-παρασκευής μελάσας-συμπυκνωμένου σιροπιού, σχεδιαγράμματα γραμμής παραγωγής, σχετικά με εταιρίες ("Ελληνική Ταρταρική" και "Οινοτρυγία"), μισθολογικά μητρώα κ.ά.

Γενικό Χημείο του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Αρχείο Γερανέα-Παπούλια Μαρίας

 • GR GRGSA-MES PRI045.01
 • Αρχείο
 • 1960

Φωτογραφίες με ανθοστόλιστα άρματα από τα Ανθεστήρια Καλαμάτας.

Γερανέα-Παπούλια, Μαρία

Αρχείο Γεωργίου, Παναγιώτη και Χρήστου Καραγιάννη (δικηγόρων).

 • GR GRGSA-MES PRI026.01
 • Αρχείο
 • 1850-1965

-Υποθέσεις εμπορικές, ήτοι νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με εμπόρους, βιομηχανίες, με σύσταση και διάλυση εταιριών, πτωχεύσεις, με αγοραπωλησίες προϊόντων, έκδοση γραμματίων, οφειλές, εργασιακά κ.ά.
-Υποθέσεις δήμων και κοινοτήτων, ήτοι χρέη ιδιωτών προς το δήμο, δημοτικοί φόροι, απαλλοτριώσεις για κατασκευή δημοτικών οδών κ.ά.
-Υποθέσεις εκκλησιαστικές
-Υποθέσεις σχετικές με τα "Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα"
-Υποθέσεις ιδιωτών με το δημόσιο για ιδιοκτησιακά κυρίως θέματα.
-Υποθέσεις ιδιωτών σχετικές με κληρονομικές διαφορές, οικονομικές οφειλές, μισθώσεις ακινήτων, διαζύγια, βιαιοπραγίες, φόνους, καταπατήσεις ιδιοκτησιών, ληξιαρχικά, επιτροπείες ανηλίκων, υιοθεσίες κ.ά.
-Υποθέσεις διάφορες σχετικές με υπεξαιρέσεις στρατιωτικών ειδών και ειδών συσσιτίου (1917-1919), με λιποταξίες εν καιρώ πολέμου (1917-1920), με Εθνικό Διχασμό (περί διάδοσης ψευδών φημών, περί δυσμένειας κατά του καθεστώτος, περί παράβασης καθήκοντος, περί εσχάτης προδοσίας, άσκοπων πυροβολισμών, δίωξης βενιζελικού κ.ά.), με κατηγορία για αισχροκέρδεια από πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων από τη 14η Μεραρχία (1924), με Εταιρικό "Επισιτιστικής Ένωσης Καλαμών" (1943-1944), με αιτήσεις συζύγων θυμάτων πολέμου για χορήγηση πιστοποιητικών θανάτου (θύματα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εμφυλίου) και για χορήγηση συντάξεων (1944-1946), με αποζημίωση θυμάτων πολέμου στην Κατοχή (1946-1963), με συνεδριάσεις Ειδικού Δικαστηρίου Δοσίλογων (1947) κ.ά.

Καραγιάννης, Γεώργιος

Αρχείο Γκόνου Γεωργίου

 • GR GRGSA-MES PRI057.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Φωτογραφίες χορωδιών Καλαμάτας και της λιτανείας της εικόνας της Υπαπαντής του Σωτήρος.

Γκόνος, Γεώργιος

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU089.02
 • Αρχείο
 • 1932-1975

γενικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο προσωπικού, βιβλίο μισθοδοσίας, τίτλοι σπουδής.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1889-1974

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία πράξεων εξεταστικής επιτροπής, μισθολόγια, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, βιβλία απουσιών, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλίο επίπλων.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Δήμου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES MUN003.04
 • Αρχείο
 • 1985, 1990-1999

Φωτογραφίες κτιρίων Καλαμάτας

Δήμος Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1899-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων συλλόγου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο σπουδής μαθητών.

Δημοτικό σχολείο αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 5ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 • GR GRGSA-MES ADM004.03
 • Αρχείο
 • 1984-1992

Θέματα Γραφείου γεωργικής ανάπτυξης Μελιγαλά, θέματα Γραφείων ΓΓΑ και ΚΕΠΠΥ Καλαμάτας.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 • GR GRGSA-MES ADM004.04
 • Αρχείο
 • 1978-1995

Θέματα που αφορούν α) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους τοπικούς γεωπόνους Καλαμάτας, β) στο Κέντρο Πολλαπλασιαστικού Υλικού, όπου γίνεται έλεγχος των φυτωρίων της Μεσσηνίας και των σπόρων που χρησιμοποιούνται και γ) στο Τμήμα ενισχύσεων και επιδοτήσεων των αγροτών.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1994

Ζητήματα καλλιεργειών (εγκατάλειψη-προώθηση ποικιλιών), σποροκαλλιέργεια πατάτας, φυτωριακές επιχειρήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM004.06
 • Αρχείο
 • 1977-1996

Πορεία εξαγωγών επεξεργασμένων και νωπών γεωργικών προϊόντων, επιδότηση εξαχθέντων-μεταποιηθέντων γεωργικών προϊόντων, καλλιέργεια-απορρόφηση βιομηχανικής τομάτας, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου κοινών πορτοκαλιών.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.06
 • Αρχείο
 • 1991-2001

Μηνιαία και τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία δασαρχείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, διάθεση ξυλείας, υλοτομία, εκμετάλλευση-μίσθωση και κάρπωση δημοσίου δάσους, κυνηγετικοί σύλλογοι.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοίκησης Οργάνωσης/Τμήματος Γραμματείας και Διοίκησης

 • GR GRGSA-MES ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1955-1969, 1978-1991

Δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Μεσσηνίας, ετών 1955-1969, (π.χ. Αβίας, Αβραμιού, Βαλύρας, Διαβολιτσίου, Καλαμάτας, Νέας Κορώνης κ.ά.). Αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων, ετών 1978-1991.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Διοίκησης Οργάνωσης, Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES EDU298.01
 • Αρχείο
 • 1901-1982

Βιβλία με ονόματα και υπηρεσιακές μεταβολές διδασκάλων ανά σχολείο, Μητρώο διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών, βιβλίο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διδασκάλων, βιβλία πράξεων Εποπτικού Συμβουλίου Ν. Μεσσηνίας, βιβλία πράξεων Επιθεωρητή, Εκθέσεις επιθεώρησης σχολείων και διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο Διδακτηρίων εκπαιδευτικής περιφέρειας Καλαμάτας, Μητρώο σχολείων εκπαιδευτικής περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας, βιβλίο υλικού, φάκελος με εγκυκλίους.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο Διονυσίου Δημητριάδη

 • GR GRGSA-MES PRI021.01
 • Αρχείο
 • 1900-1976

Φωτογραφίες σχετικές με πρόσωπα, εκδηλώσεις και τοπία της παλιάς Καλαμάτας, καθώς και με την οικογένεια Δημητριάδη.

Δημητριάδης, Διονύσιος

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1924-1991

Βιβλία πράξεων διοικητικής επιτροπής, μητρώο μαθητών, ατομικοί φάκελοι διαγραφέντων μαθητών, τίτλοι σπουδών (ενδεικτικά, απολυτήρια), βιβλία χρηματικής διαχείρισης, βιβλία ταμείου, προϋπολογισμοί-απολογισμοί, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, ατομικοί φάκελοι μελών του προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού, βιβλία παρουσίας, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλία ιματισμού και υπόδησης, σχέδια κτηρίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φωτογραφίες κ.ά.

Εθνικό Ορφανοτροφείο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1933-1958

Πολιτικές εκθέσεις, εκθέσεις και πράξεις, εκθέσεις επιθεωρήσεων δικαστικών κλητήρων, πρακτικά, πρακτικά και προτάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά μικροδιαφορών, πολιτικές αγωγές, αγωγές τακτικής διαδικασίας, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγροτικές και πρακτικά, αποφάσεις και πρακτικά εξώσεων, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αιτήσεις διακοπής παραγραφών, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, αιτήσεις-ένορκες βεβαιώσεις.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS038.01
 • Αρχείο
 • 1928-1988

Βιβλία μηνύσεων, ευρετήρια μηνύσεων, πρωτόκολλα γραμματείας, βιβλίο βουλευμάτων, βιβλίο λαθρεμπορίου, βιβλίο καταδίκων, βιβλίο μισθολογίου.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας

Αρχείο Ελένης Δουβόγιαννη

 • GR GRGSA-MES PRI081.01
 • Αρχείο
 • 1920-1981

Υπ.1: Πιστοποιητικό εγγραφής Κωνσταντίνου Δουβόγιαννη στο δημοτολόγιο Καλαμάτας (1954)
Φωτογραφίες: 1 φωτ. Κωνσταντίνου Δουβόγιαννη, 1 φωτ.εργοστασίου Γεωργικής Βιομηχανίας Α.Ε. (δεκ.1920), 3 φωτ. με μαθητικές εκδρομές 1933-1934
Υπ.2: Πιστοποιητικό Αθανασίου Παν. Αργυράκη ως Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης 1941-1944, εκδοθέν στις 24 Αυγούστου 1984
Εκλογικό βιβλιάριο Παναγιώτη Αργυράκη (1946)
Δελτίο Ταυτότητας και Εκλογικό Βιβλιάριο Ελένης χήρας Αθαν. Αργυράκη (1949)
Υπ.3: Σχετικά με "Ερασιτεχνικό Μουσικό Όμιλο Καλαμών" (προγράμματα και μία φωτογραφία από Συναυλία του Μουσικού Ομίλου στη Λαϊκή Σχολή το 1953). Επίσης, προγράμματα από Συναυλίες της "Χορωδίας Υπαπαντής" και της "Χορωδίας-Μανδολινάτας Καλαμών"

Δουβόγιαννη, Ελένη

Αρχείο Ελένης Κουτσομανιώτη-Ξανθούλη

 • GR GRGSA-MES PRI071.01
 • Αρχείο
 • 1960-2000

8 φωτ. και 1 βίντεο για τον μουσικό σύλλογο "Ορφέα", 48 φωτ. για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, β.5 σχετικά με τη δράση του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας χρ. 1997, 1999, 2000, 2001, 2002.

Κουτσομανιώτη - Ξανθούλη, Ελένη

Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1963-2012

δημοσιεύματα με τα αποτελέσματα των ερευνών της Υπηρεσίας μας ετών 1963 έως και 2012, όπως Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1969,1980 (2 τόμοι), αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 1981,1991 (5 τόμοι), Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδας 1997,2004 (3 τόμοι), Στατιστική της Φυσικής κίνησης του πληθυσμού της Ελλάδας 1981-1996 (15 τόμοι), ΓΚ1 Απογραφή επαρχιών Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Τριφυλίας 1980-81 (4 φάκελοι), Στατιστική της εκπαιδεύσεως 1972/73-1985/86 (και Τεχνική –επαγγελματική εκπαίδευση 1969-70, Δημοτική 1969-71, Μέση 1969-71, Ανώτατη 1968-71) (17 τόμοι), Μηνιαίο στατιστικό δελτίο 2005 (2 τόμοι), Έρευνα απασχολήσεως 1978 ,1980 (2 τόμοι), Στατιστική του Τουρισμού 1981-1996 (6 τόμοι), Πολιτιστικές στατιστικές 1975-1997 (10 τόμοι), Αποτελέσματα έρευνας γεωργικών εκμεταλλεύσεων 1977-78 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 1971,1999 (2 τόμοι), Γεωργική στατιστική της Ελλάδας 1963-2006 (38 τόμοι), Στατιστική Δημοσίων Οικονομικών 1980-81 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και ορυχείων 1963,1973 (2 τόμοι), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και εμπορίου 1978, 1984, 1988 (6 τόμοι), Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής μεταποιητικών καταστημάτων 1973 (1 τόμος), Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών καταστημάτων 1969,1973 (3 τόμοι), Έρευνα εργατικού δυναμικού 1981-1997 (12 τόμοι), Εργατικό δυναμικό 2005-2012 (6 τόμοι), Ολοκληρωμένο τελωνειακό δασμολόγιο 1998 (1 τόμος)

Διεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

Αρχείο Ελληνικού σχολείου θηλέων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU025.01
 • Αρχείο
 • 1921-1929

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Ελληνικό σχολείο θηλέων Καλαμάτας

Αρχείο Ελπίδας Μουστάκη

 • GR GRGSA-MES PRI024.01
 • Αρχείο
 • 1980-1990, 2005-2006

Σχέδια αρχιτεκτονικά (δημοτικού ωδείου και δημαρχιακού καταστήματος), φωτογραφίες με κτήρια Καλαμάτας.

Μουστάκη, Ελπίδα

Αρχείο Εμμανουήλ Γεωργανά

 • GR GRGSA-MES PRI007.01
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Μισθολόγια ΙΚΑ χειρουργικής κλινικής Γεωργανά, στοιχεία για αερολέσχη Καλαμάτας.

Γεωργανάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων κ.ά.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλίο υλικού,πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES PRI004.01
 • Αρχείο
 • 1908-1991

Βιβλία πράξεων και καταστατικά διαφόρων συνδικαλιστικών συλλόγων και σωματείων της Καλαμάτας (εμποροϋπαλλήλων, ραπτεργατών, φαρμακοϋπαλλήλων, τεχνιτών αμμοκονιαστών, αρτεργατών, τουβλοκεραμοποιών, οινοπνευματεργατών γεωργικής βιομηχανίας Καλαμάτας, μηχανουργικής ένωσης, μυλεργατών, εργατοτεχνιτών δήμου Καλαμάτας, υπαλλήλων ΟΤΕ, εργατοϋπαλλήλων σιδηροδρομικών κ.ά.).

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας

Αρχείο Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων

 • GR GRGSA-MES BLA007.01
 • Αρχείο
 • 1920-1928

Μηνιαίοι ισολογισμοί, επιστολή και αποδείξεις αγοράς κάποιων προϊόντων από Γαλλία, επιστολή κεντρικής διοίκησης προς το υποκατάστημα Καλαμάτας κ.ά.

Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων

Αρχείο Εφετείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS040.01
 • Αρχείο
 • 1996, 2001, 2005

ποινικές δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων)

Εφετείο Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM025.02
 • Αρχείο
 • 1956-2005

β.117 Πρωτόκολλα, β.18 Ημερολόγια Καθυστερήσεων, β.14 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΤΕΑΜ, β.9 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΚΑΑ-ΤΑΕΚ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΜΕΖ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.4 Ημερολόγια Καθυστερήσεων ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΠΕΠΑΕ, β.1 Ευρετήριο ΙΚΑ, β.1 Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργοδοτών, β.1 Ευρετήριο Κοινών Επιχειρήσεων, β.1 Γραμματείας Πρωτοκόλλου Τμήμα Εσόδων, β.1 Πρωτόκολλο Εμπιστευτικών Εγγράφων, β.1 Πρωτόκολλο Αποφάσεων Διευθυντού, β.1 Υπολοίπου Πινακίδων Εργοδοτών, β.1 Έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης, β.1 Ειδοποιήσεις Καθυστερήσεων, β.1 Ειδοποιήσεις Παραγγελίας Κατάσχεσης, β.1 Ημερολόγιο ΕΤΑΚΕΚ Πίστωση, β.1 Εισπράξεων ΕΛΔΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.3 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.4 Ατομικών Ειδοποιήσεων, β.2 ΕΞΤΡΕ, β.4 Καθολικά, β.1 Κινήσεως Εσόδων, β.4 Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ΤΕΑΕΔΞΕ, β.8 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΕΔΞΕ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)

 • GR GRGSA-MES ADM025.03
 • Αρχείο
 • 1980-2007

β.2 μητρώο και ευρετήριο συνταξιούχων, β.9 παρουσίας προσωπικού, β.1 πρωτόκολλο γενικό

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμάτας (Μονής Καλογραιών)

 • GR GRGSA-MES REL001.01
 • Αρχείο
 • 1829-1853

Αλληλογραφία, πρακτικά ενοικίασης εργαστηρίων μονής, διάφορα έγγραφα των διοικητικών αρχών που αφορούν στη λειτουργία της μονής.

Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμάτας (Μονή Καλογραιών)

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

 • GR GRGSA-MES REL010.01
 • Αρχείο
 • 1912-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 1 βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο θανάτου

Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL009.01
 • Αρχείο
 • 1886-1986

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 2 βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων και 1 βιβλίο κηδειών.

Ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL004.01
 • Αρχείο
 • 1912-2007

Το αρχείο περιλαμβάνει: 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γάμων (12-2-1912 έως 22-5-2007), 1ψηφιοποιημένο βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων (24-8-1912 έως 27-3-1957), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο κηδειών (28-3-1913 έως 24-9-2007).

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL005.01
 • Αρχείο
 • 1912-2007

Το αρχείο περιλαμβάνει: 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γάμων (1913-2007), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων (1912-1955), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο κηδειών (1912-2007)

Ιερός Ναός Αναλήψεως του Σωτήρος Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL007.01
 • Αρχείο
 • 1873-1972

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 5 βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο κηδειών, 1 βιβλίο αφιερωμάτων-θαυμάτων της ιερής εικόνας.

Ιερός ναός Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

Αρχείο Ιωσήφ Κεκ

 • GR GRGSA-MES PRI019.02
 • Αρχείο
 • 1895-1920

Έκθεση του πρόξενου της Γαλλίας D. Pantasopoulos για τη βιομηχανική, εμπορική και θαλάσσια κίνηση της Καλαμάτας το 1893 (ανάτυπο, γαλλικά), χρ. 1895.
Έκθεση βιομηχανικής, εμπορικής και θαλάσσιας δραστηριότητας της Μεσσηνίας και της Λακωνίας με τις εξαγωγές του 1897, συνταχθείσα από τον Ιωσήφ Κεκ (γαλλικά), χρ. 1898.
Εμπορική αλληλογραφία με τον Καλαματιανό έμπορο G. P. Poulacos και με τις Πρεσβείες της Ρωσίας, Αμερικής, Νορβηγίας (γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά), χρ. 1908-1915. Αναφορά εμπορικής δραστηριότητας στο Προξενείο της Νορβηγίας (γαλλικά),χ.χρ.
Εισερχόμενη αλληλογραφία (προσκλήσεις σε εκδηλώσεις) από τον Νομάρχη Ζ. Παπαντωνίου, χρ. 1914-1915.
Αλληλογραφία με τη Μεραρχία για διευθέτηση της παραβίασης της οικίας του Μιχαήλ Φοίφα από κάποιον ανθυπολοχαγό με στρατιώτες, χρ. 1916.
Αλληλογραφία μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Κεκ της Μαρίας χήρας Ιωσήφ Κεκ. Συλλυπητήριες επιστολές από συγγενείς, πιστοποιητικό της Κεντρικής Αγροτικής Τράπεζας στην Καλαμάτα για την εμπορική δραστηριότητα του Μιχαήλ Φοίφα, χρ. 1920.
Διάφορα: Διαφημιστική σελίδα της Ταχυδρομικής Γαλλικής Εταιρείας «Φρανς Λάιν» και του ατμοπλοίου που αναχωρεί από την Καλαμάτα με τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, χρ. 1908. Πιστοποιητικό υγείας από το Προξενείο της Ισπανίας (γαλλικά), χρ. 1928. Γελοιογραφίες αναφορικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τετράδιο μικρού σχήματος με την υπόσχεση και το νόμο του προσκόπου του Αθανασίου Μ. Φοίφα, χρ. 1945.
Φωτογραφίες σχετικές με οικογένεια Ιωσήφ Κεκ.

Κεκ, Ιωσήφ

Αρχείο Ιωσήφ Κεκ

 • GR GRGSA-MES PRI019.01
 • Αρχείο
 • 1882, 1899-1917

Έγγραφα της Εταιρείας Θαλασσίων Διαπορθμεύσεων (MESSAGERIES MARITIMES) - Πρακτορείου Καλαμών, φυλλάδιο έκθεσης διαχείρισης Αθηναϊκού Ορφανοτροφείου (Χατζηκώστα), φωτογραφίες.

Κεκ, Ιωσήφ

Αρχείο Καρυκόπουλου Παναγιώτη

 • GR GRGSA-MES PRI049.01
 • Αρχείο
 • 1932

Φωτογραφία με ιδιωτικό Νηπιαγωγείο"Επισκόπου" στην Καλαμάτα σχ. έτος 1932, βιογραφικά του δημοσιογράφου Πάνου Καρυκόπουλου.

Καρυκόπουλος, Παναγιώτης

Αρχείο Κασσιμάτη (μηχανικού)

 • GR GRGSA-MES PRI048.01
 • Αρχείο
 • 1935-1950

Φωτογραφίες σχετικές με εγκαίνια ύδρευσης Καλαμάτας στο Κάστρο, οικία Φεραδούρου, παλιό δικαστικό μέγαρο.

Κασσιμάτης, -

Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομείου Καλαμάτας (ΕΛΤΑ)

 • GR GRGSA-MES ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1970-1993

Καταστάσεις πληρωμής επιδοματούχων Κοινωνικής Πρόνοιας, καταστάσεις επιταγών εσωτερικού, ημερήσιο ταμείο εισπράξεων και πληρωμών, καταστάσεις πληρωμής συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΓΑ, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου.

Κεντρικό Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) Καλαμάτας

Αρχείο Κληρόπουλου Ιωάννη

 • GR GRGSA-MES PRI056.01
 • Αρχείο
 • 1923-2005

Αρχειακό υλικό σχετικό με τη συνάντηση συμμαθητών αποφοίτων 1955 του Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας, φωτογραφίες χορωδιών Καλαμάτας, λιτανείας της εικόνας της Υπαπαντής του Σωτήρος, καρτ ποστάλ με την Άνω πλατεία, εκδρομής Καλαματιανών από το Γεωργίτσι, Α' Ελληνικού σχολείου Καλαμών, η εφημερίδα "Σάλπιγξ Ελληνική" κ.ά.

Κληρόπουλος, Ιωάννης

Αρχείο Κούτρου Ελένης

 • GR GRGSA-MES PRI051.01
 • Αρχείο
 • 1959-1966

Φωτογραφίες με Ανθεστήρια Καλαμάτας

Κούτρου, Ελένη

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1987-2010

έγγραφα σχετικά με εκτέλεση έργων (επέκταση αερολιμένα, κόμβο στην είσοδο, ηλεκτροφωτισμό δρόμου κ.ά.)

Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.14
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Κυρώσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εβδομαδιαία και μηνιαία σήματα ανέργων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.19
 • Αρχείο
 • 1988-2008

Δελτία εκθαλάσσωσης θαλάσσιας χελώνας, αναφορές για δελφίνια, υποβολή καταστάσεων αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, καταστάσεις αλιεργατών, στατιστικά στοιχεία σπογγαλιείας, θαλάσσιες έρευνες, αρχαιότητες, δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης, σχέδια αποστολής παλιρροιογράφου.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1992-1994

Κίνηση θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία παλιρροιογράφου, άνεργοι ναυτικοί, φύλλο μεταβολών νηολογίων σηματολογημένων πλοίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.21
 • Αρχείο
 • 2004-2009

Προσφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί προς εργασία, επιδοτούμενοι άνεργοι ναυτικοί (2004-2009), δελτία κατάπλου πλοίων (2007-2008).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.16
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Καταστάσεις ανέργων ναυτικών, αναφορές επαναπογραφής ναυτικών, σήμα ετήσιο απογραφέντων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.23
 • Αρχείο
 • 2009-2015

μηνιαία δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, μηνιαία δικαιολογητικά υποβολής δελτίου ναυτιλιακής κίνησης, δελτία κατάπλου πλοίων

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, φύλλα μεταβολών, κίνηση θαλαμηγών σκαφών, δελτίο παλιρροιογράφου, δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.08
 • Αρχείο
 • 1995

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότησης κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.07
 • Αρχείο
 • 1994

Κίνηση θαλαμηγών σκαφών, άδειες ρυμούλκησης, δελτία παλιρροιογράφου, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1979-1989

Διαταγές υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έντυπα σήματα, τηλεγραφήματα, έγγραφα συνταξιοδότησης προσωπικού.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 296