Περιχώρα (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Περιχώρα (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Περιχώρα (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Περιχώρα (Δράμα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Περιχώρα (Δράμα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Περιχώρας Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU055.01
  • Αρχείο
  • 1946-1996

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρακτικών Προσωπικού, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου

Δημοτικό Σχολείο Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Περιχώρας Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU056.01
  • Αρχείο
  • 1954-1958

Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μαθητολογίου

Νυχτερινή Σχολή Περιχώρας (Δράμα)