DIMS - Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HA-CA DIMS

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1841-2005 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέγεθος και Υπόστρωμα

546 τόμοι (263 χειρόγραφοι, 283 δακτυλογραφημένοι), 27 μικροφίλμ (rolls 35mm), 677 κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1841-)

Διοικητική ιστορία

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), αποτελείται σήμερα από 48 Δημοτικούς Συμβούλους, που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 29 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 19 ανήκουν στους έξι μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος, που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) “Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας”. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η ενότητα περιλαμβάνει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων και τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων από το 1841 έως το 2005. Το παλαιότερο φυσικό αρχείο περισυλλέχθηκε από τους υπόγειους χώρους του Δημαρχείου Αθηνών το 2005, ταξινομήθηκε και το 2006 φωτογραφήθηκε τμήμα του (32 τόμοι Πρακτικών) σε α/μ μικροφίλμ 35 mm, τα οποία και αργότερα ψηφιοποιήθηκαν (jpg). Η σειρά εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με μικροφίλμ των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1951-1970 (jackets), που παρήχθησαν από το (καταργηθέν) πλέον Τμήμα Μικροφωτογράφησης του Δήμου Αθηναίων.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημιουργία-Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Τμήμα Μικροφωτογράφισης Δήμου Αθηναίων

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Α. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων:
252 χειρόγραφοι τόμοι των ετών 1841-1973
283 δακτυλογραφημένοι τόμοι των ετών 1966-2002
27 μικροφίλμ (microfilm rolls 35mm)

Β. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου:
Για τα έτη 1951-1970 σε jackets
Για τα έτη 1974-2005: λυτά έγγραφα αρχειοθετημένα ανά Συνεδρίαση και αύξοντα αριθμό σε 677 αντι-όξινα κουτιά

Γ. Ευρετήρια Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου 1959-2007 (11 χειρόγραφοι τόμοι)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση. Διατήρηση στο διηνεκές.

Προσθήκες Υλικού

Η συλλογή εμπλουτίζεται ανά έτος. Η φυσική συλλογή συμπληρώνεται διαρκώς με νεώτερο αρχειακό υλικό (Πρακτικά και Αποφάσεις) του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογική, ανά έτος/συνεδρίαση/απόφαση. Για τα Πρακτικά, ισχύει και η ταξινόμηση ανά βιβλίο.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση στη φυσική και ψηφιοποιημένη συλλογή είναι ελεύθερη και γίνεται στο Αναγνωστήριο του Αρχείου. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση (δυνατότητα υποβολής & με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Ο κανονισμός αναγνωστηρίου καθώς και πρότυπο έντυπο αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/jke/aitiseis/idiotes/arxeio

Όροι αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή τεκμηρίων εξασφαλίζεται για τους ενδιαφερομένους μετά από ειδική αίτηση που κατατίθεται επιτόπου, με φαξ ή ηλεκτρονικά. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Για την ανάγνωση των μικροφίλμ απαιτείται μηχάνημα ανάγνωσης. Απαιτείται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τα ψηφιακά αντίγραφα.

Εργαλείο έρευνας

Ψηφιακή ευρετηρίαση για τα έτη 1841-1940.Χειρόγραφη ευρετηρίαση για τα έτη 1957-1994.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε τμήματα της συλλογής (δημοτική αρχή/θεματική καταγραφή):

  1. Γ. Π. Παρασκευόπουλου, Οι Δήμαρχοι των Αθηνών (1835-1907), μετά προεισαγωγής περί Δημογεροντίας, Αθήνα, 1907 (ανατύπωση: Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 2001)
  2. Δημητρίου Αλέξ. Γέροντα, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), Δήμος Αθηανίων, 1972
  3. Ελευθέριου Σκιαδά, Ο Δήμος Αθηναίων και η Δημοτική αρχή της Απελευθερώσεως: Οκτ. 1944-Μάϊος 1946. Είκοσι κρίσιμοι μήνες, εκδ. Μικρός Ρωμηός, 1996
  4. Ιωάννας Παρασκευοπούλου, Το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, Ιστορικά Οράματα 1834-2013, εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2015

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Η συλλογή των Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (Α) παρουσιάζει τα ακόλουθα κενά (αναφέρονται ανά μήνα/έτος), που αφορούν κυρίως στον 19ο αιώνα:
4ος/1842, 11ος/1850, 1ος/1859, 11ος/1861, 10ος/1862, 5ος/1866, 10ος/1962, 5ος/1966, 11ος/1870, 8ος/1872, 1ος/1877, 10ος/1877, 12ος/1889, 11ος/1890, 1ος/1892, 9ος/1892, 8ος/1895, 12ος/1896, 1ος/1914, 12ος/1916, 7ος/1990

Συνεχίζεται η ευρετηρίαση για την περίοδο 1940-1957. Σχεδιάζεται επίσης η ψηφιακή καταχώρηση των δεδομένων και η παρουσίαση της συλλογής.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2006-2014

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Αριστείδης Παπαϊωάννου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες