Αρχείο EDU005.01 - Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-IAK EDU005.01

Τίτλος

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

Χρονολογία(ες)

  • 1899 - 1952 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

8 βιβλία

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών
Ημερομηνία εισαγωγής: 1990-03-28
ΑΒΕ: 81

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Παρατηρούνται κάποιες διαφορές ανάμεσα στην κατάσταση παράδοσης του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής και στο συνοπτικό ευρετήριο. Ισχύει το ευρετήριο. Βλέπε επίσης Α.Β.Ε.: 304

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη