Κορινθιακός Κόλπος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κορινθιακός Κόλπος

Αντίστοιχοι όροι

Κορινθιακός Κόλπος

Σχετικοί όροι

Κορινθιακός Κόλπος

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κορινθιακός Κόλπος

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κορωναίου, Πάνου συγγράμματα (Χφ30)

  • GRGSA-CA- MAN082.01
  • Αρχείο

Ποικίλες χειρόγραφες μελέτες του στρατηγού Πάνου Κορωναίου σχετικά με τη διοργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων και την τέχνη της διεξαγωγής του πολέμου. Αναλυτικά:
Φάκελος α΄: Χειρόγραφο με τίτλο "Τετράδια των Μαχών" και άλλα στρατιωτικά συγγράμματα.
Φάκελος β΄: Διάφορα στρατιωτικά συγγράμματα. Επισυνάπτονται φύλλα εφημερίδων του τέλους του 19ου αιώνα με αρθρογραφία σχετική με τη διοργάνωση του στρατού.
Φάκελος γ΄: Ποικίλα στρατιωτικά συγγράμματα.
Φάκελος δ΄: Χειρόγραφο με τίτλο "Επίτομος Ιστορία της Στρατιωτικής Τέχνης" και άλλα συγγράμματα. Περιλαμβάνονται καταστάσεις εξόδων συντήρησης διαφόρων Ταγμάτων (Ευζώνων, Πυροβολικού, Μηχανικού κ.ά.)
Φάκελος ε΄: Ποικίλα χειρόγραφα με συνημμένο το έντυπο "Etudes de Tactique et examen des conséquences de l'adoption des armes de petit calibre à tir rapide et de la poudre sans fumée, par le Général Luzeux", Παρίσι 1890. Επίσης, φύλλα εφημερίδων του τέλους του 19ου αιώνα με σχετική αρθρογραφία.
Φάκελος στ΄: Χειρόγραφα με σημειώσεις και πρόχειρη πρώτη γραφή στρατιωτική μελετών.
Φάκελος ζ΄: χειρόγραφο με τίτλο "Mémoire de la Défense de la Grèce par le Général Brialmont και έκθεσις της υπό Γάλλων αξιωματικών Επιτροπής δια την ίδρυσιν Ναυστάθμου εν Σαλαμίνι το 1880 - και έκθεσις ιδική μου". Περιλαμβάνονται και φύλλα εφημερίδων με σχετική αρθρογραφία στα ελληνικά και τα γαλλικά. Επίσης, χάρτης με επιγραφή "Ο Κορινθιακός κόλπος οχυρούμενος [...] υπό του Ταγματάρχου Οσμάν Βέη Κιμπριζλί Ζαδέ, νικητού του Καρς" χ.χ. και δύο αντίτυπα, ένα γαλλικό και ένα ελληνικό, του φυλλαδίου "Le Canal Maritime de Corinthe à l'occasion de son inauguration par le Major Osman-Bey", Αθήνα 1893. Τέλος, σειρά υπηρεσιακών αναφορών και εκθέσεων εναντίον του Αντισυνταγματάρχου Χοτζ.

Κορωναίος, Πάνος

Συλλογή εγγράφων Ναυτικού Αγώνα

  • Αρ. Εισ. 13
  • Αρχείο
  • 1821-1888

Η συλλογή περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα παρακάτω αρχεία και λυτά έγγραφα:
α) Ιωάννη Βίκου και Ιωάννη Μπατσακτσή · επιστολές προς τον Ιωάννη Βίκο με πληροφορίες για την εξέλιξη του Ναυτικού Αγώνα· προβιβασμοί του Ιωάννη Μπατσακτσή, αναφορές, διπλώματα απονομής παρασήμων του ίδιου, κ.ά. (1822-1846)· επιστολή της Λασκαρίνας Μπούμπουλη (1824).
β) Ημερολόγιο πλοίου του Ανάργυρου Λεμπέση με τίτλο «Γκιορνάλε της Παλαιάς Ναβέτας» (1822-1828) και δίπλωμα προαγωγής του σε πλοίαρχο πρώτης τάξης (1831).
γ) Ιωάννη Κούτζη· περιέχει αναφορές, οδηγίες και διαταγές του Υπουργείου Ναυτικών προς τον ίδιο για τις πολεμικές επιχειρήσεις και τον αποκλεισμό των φρουρίων Πάτρας και Ναυπάκτου, καθώς και του Κορινθιακού Κόλπου (1824-1830)· τετράδιο αντιγραφών επιστολών (1829).
δ) Προσωπικά έγγραφα του Ανδρέα Πιππίνου· πιστοποιητικό συμμετοχής του στη ναυμαχία της Μεθώνης, πολεμικό δίπλωμα του ίδιου και δίπλωμα προβιβασμού του σε πλοίαρχο δεύτερης τάξης (1825-1831).
ε) Έγγραφα ποικίλου περιεχομένου· ναυτικά διπλώματα διαφόρων, πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας-πατέντες (1821-1888)· σηματολόγιο πλοίου (χ.χ.).