Εκπαίδευση, Μέση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Μέση

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση, Μέση

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Μέση

6 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Μέση

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο)

 • GRGSA-CA- EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1889-1983

Αρχεία σχολείων θηλέων μέσης εκπαίδευσης προηγούμενων του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών: 4ου, 5ου, 6ου Ελληνικών σχολείων, Β΄ και Α΄ Ελληνικών σχολείων, Β΄ Γυμνασίου Θηλέων. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει: α) βιβλία πρακτικών, πράξεων, εισιτηρίων εξετάσεων, διδασκομένης ύλης, ταμείου, υλικού, γενικού ελέγχου, ειδικού ελέγχου, μισθοδοσίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά. β) τίτλους (εγγραφής, απολυτήρια, σπουδών), οικονομικά έγγραφα (απολογισμοί) κ.ά.

26ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο)

Αρχείο Αθανάσιου Μερεμέτη

 • GR-ASKI- 1618α
 • Αρχείο
 • 1931-1972
 • Τεκμήρια από τη φοίτηση του Αθ. Μερεμέτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (προσωπικά έγγραφα, σημειώσεις μαθημάτων, έγγραφα της Ομοσπονδίας φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών)
 • Τεκμήρια από τη φοίτηση του Αθ. Μερεμέτη στο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (1937-1940): αλληλογραφία, βεβαιώσεις, έγγραφα του Συλλόγου Ελλήνων φοιτητών Βερολίνου
 • Προσωπική αλληλογραφία Αθ. Μερεμέτη
 • Υπηρεσιακή αλληλογραφία από την περίοδο θητείας του στο Δήμο Αθηναίων και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Μερεμέτης, Αθανάσιος

Αρχείο Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1967-1972

Το αρχείο περιέχει έγγραφα (χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα, πρωτότυπα ή αντίγραφα) παραγόμενα στο πλαίσιο άσκησης των οριζομένων από τον νόμο αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Διευθύνσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως: έγγραφα σχετικά με την σχεδιαζόμενη χωροταξική ανακατανομή σχολείων Μ.Ε. (εκθέσεις Γενικών και Διοικητικών Επιθεωρήσεων, προτάσεις-πρακτικά υπηρεσιακών συμβουλίων, γνωματεύσεις Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, υπομνήματα εξωυπηρεσιακών φορέων, στατιστικοί πίνακες) ή σχετικά με [μελετώμενη] αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και υπηρεσιακά ζητήματα του διδακτικού προσωπικού. Τμήμα του αρχείου με αρκετό ενδιαφέρον και όγκο – περιέχει στατιστικά στοιχεία των σχολείων Μ.Ε. της επικράτειας (με ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας) κατά την περίοδο 1967-1972.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης

Αρχείο Κυριάκου Σπηλιόπουλου

 • GR-ASKI- 1618
 • Αρχείο
 • 1880-1920
 • Μαθητικά τετράδια και πανεπιστημιακές σημειώσεις
 • Προσωπική αλληλογραφία Κυριάκου Σπηλιόπουλου
 • Τεκμήρια από την θητεία του στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και στην ΑΣΟΕΕ
 • Πιστοποιητικά και άδειες των Ιταλικών και Γερμανικών Αρχών Κατοχής
 • Υπηρεσιακά έγγραφα του πατέρα του Κυριάκου Σπηλιόπουλου, Βασίλειου, από τη θητεία του ως καθηγητή μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση και στη Ριζάρειο

Σπηλιόπουλος, Κυριάκος Β.

Καρβέλης, Τάκης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/14
 • Αρχείο
 • 1944-2012

Χειρόγραφα φα ποιήματα, σχέδια ποιημάτων και δημοσιεύσεις τους, χειρόγραφα, δακτυλόγραφα και εκτυπώσεις από Η/Υ άρθρων, δοκιμίων, εισηγήσεων και ομιλιών του Τ. Καρβέλη, σχέδια και δημοσιεύσεις τους, σημειώσεις και υλικό τεκμηρίωσης για τις φιλολογικές μελέτες, σχέδια του κριτικού-δοκιμιακού του έργου, εκτυπώσεις τους από Η/Υ, έντυπο υλικό από τα συνέδρια που συμμετείχε, αλληλογραφία από την εκπαιδευτική και συγγραφική του δραστηριότητα, αλληλογραφία σχετική με τις εκδόσεις του ποιητικού και κριτικού του έργου, αλλά και του έργου των επιστολογράφων του, προσωπική αλληλογραφία, οικονομικά, αποκόμματα δημοσιευμάτων, φωτογραφίες, προσωπικά ημερολόγια, βιογραφικά και εργογραφικά.

Καρβέλης, Τάκης