Αρχείο EDU113.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GRGSA_LAR EDU113.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου

Χρονολογία(ες)

  • 1951 - 2003 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

31 βιβλία & 5 σάκοι (3,60 γραμμικά μέτρα)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Λάρισας
Ημερομηνία εισαγωγής: 30/11/2005
ΑΒΕ 282

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου (Ταουσάν) καλύπτει τα έτη 1951 - 2003 και αποτελείται από 39 βιβλία μητρώου μαθητών, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου, σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών