Δημόσιες επενδύσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσιες επενδύσεις

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσιες επενδύσεις

Σχετικοί όροι

Δημόσιες επενδύσεις

17 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσιες επενδύσεις

17 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχίας Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1980-1995

Περιέχει δεδομένα σχετικά με τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων της περιόδου 1980-1995.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Τμήμα Προγραμματισμού

Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Έβρου

 • ADM036
 • Αρχείο
 • 1961-1999

Βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία καθολικά εξόδων, χρηματικά εντάλματα, φάκελοι έργων.

Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου

Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Γρεβενών.

 • ADM046
 • Αρχείο
 • 1975 - 1980

Εξαμηνιαία οικονομικά στοιχεία, χρηματοδότηση προγραμμάτων Κρατικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων, Σχολικά κτίρια-επισκευές, έργα οδοποιίας- γέφυρες- κτίρια.

Νομαρχιακό Ταμείο Γρεβενών

Αρχείο Τελωνείου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1975-2010

Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων, Μέσα Σφράγισης, Σκύλοι Ανιχνευτές Ναρκωτικών Ουσιών, Εκθέσεις Ελέγχου Επιτροπών, Δαπάνες, Δαπάνες Τακτικού, Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων

Τελωνείο Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Αρκαδίας - Δ.Υ.Ε.Ε.

 • GRGSA-ARK ADM4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9
 • Αρχείο
 • 1960 - 2011

Βιβλία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων, χορηγηθείσες πιστώσεις (Καθολικόν), Καθολικόν Νοσηλειών, Βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων, τακτοποίησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία αποζημιώσεων υπαλλήλων εκτός έδρας, χρηματοδότησης έργων Δημοσίων Επενδύσεων, πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ημερολόγια.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.005
 • Αρχείο
 • 1993 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αρχεία εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, δημόσιες επενδύσεις, προϋπολογισμοί - απολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1960 - 1998

Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχόμενων, λογιστικά βιβλία, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων και τακτικού προϋπολογισμού, χρηματικών ενταλμάτων κ.ά.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.008
 • Αρχείο
 • 1986 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγια και καθολικά υπόλογων, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων, προϋπολογισμών - απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά., εκποίηση αυτοκινήτων από τον Ο.Δ.Δ.Υ.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM066.01
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Υπηρεσιακά Βιβλία: Γενικά και ειδικά βιβλία πρωτοκόλλου και ευρετήρια. Φάκελοι: Συλλογικές αποφάσεις, εντολές χρηματοδότησης έργων Δημοσίων επενδύσεων. Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων. Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο που η υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM066.02
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δευτερευόντων διατακτών, καθολικά, ημερολόγια, μητρώα υπαλλήλων, προπληρωμής, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, πρωτόκολλα, διεκπεραίωσης κ.ά Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων. Αλληλογραφία, αποστολή χρηματικών ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εντολές χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων, αντίγραφα αποφάσεων αναλήψεων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.01
 • Αρχείο
 • 1965-1990

Υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και πληρωμών εντολής, ημερολόγια ενταλμάτων, υπολόγων, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, υποχρεώσεων παρελθουσών χρήσεων, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Φάκελοι ενταλμάτων (δικαιολογητικά). Το αρχειακό υλικό είναι από την περίοδο που η Υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM068.01
 • Αρχείο
 • 1971-1984

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από φακέλους χρηματικών ενταλμάτων - απολογισμών, και φακέλους δημοσίων επενδύσεων - Συλλογικών Αποφάσεων Έργων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1980-1981

Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλο, ημερολόγιο, δευτερευόντων διατακτών. Τακτικά χρηματικά εντάλματα, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, και σχετική αλληλογραφία αποστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Απολογιστικά στοιχεία παραρτημάτων, γενικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ)