Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δράμα

Equivalent terms

Δράμα

Σχετικοί όροι

Δράμα

163 Αρχειακή περιγραφή results for Δράμα

163 results directly related Exclude narrower terms

Απόφαση του Εμποροδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA COL042.01
 • Συλλογή
 • 1914

Δικαστική απόφαση σχετικά με αντιδικία μεταξύ εμπόρων Θεσσαλονίκης και εμπόρων Δράμας

Εμποροδικείο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.02
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Συμβάσεις Καθαρίστριας, Δικαιολογητικά Εγγραφών Νηπίων, Πιστοποιητικά Γέννησης, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Ν. Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πιστοποιητικά Νηπίων, Δικαιολογητικά Εγγραφών, Στατιστικά Στοιχεία, Πειθαρχικά, Ποινές, Αμοιβές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1988-2006

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1961-2007

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νομολογία, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία, Κτιριολογικά Θέματα, Εξοπλισμός Βιβλία Βιβλιοθήκης, Στατιστικά Στοιχεία, Άδειες, Πειθαρχικά, Ποινές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιο

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.02
 • Αρχείο
 • 1969-2007

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορίας, Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Τιμολόγια, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1966-1972

Απολογιστικά Στοιχεία Οικονομικών Ετών, Φάκελοι Διαταγών και Επιθεωρητών

7ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Αγρονομείου Δράμας

 • GRGSA-IAM- ADM026
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Πίνακες δυνάμεως οργάνων και υπαλλήλων, ημερολόγια περιοδειών, στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Δράμας

Αρχείο Αθανασίου Κάζη

 • GRGSA-DRA COL059.01
 • Αρχείο
 • 1874-1961

Ιδιωτικό συμφωνητικό, έγγραφα αλληλογραφίας, έγγραφα σε οθωμανική γραφή, πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, κλητήριον θέσπισμα, πιστοποιητικό μεταδημότευσης, κοινοποιητήριο τηλεγραφήματος, έγγραφο καταβολής αποδοχών υπαλλήλων, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πίνακας βραβευθέντων εκθετών του ν. Δράμας στη 14η ΔΕΘ, πρακτικό του Δ.Σ. του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χαριτωμένης, γραμμάτιον εισπράξεως του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κιούπ-Κιόϊ (Πρώτη), Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Καλλιφύτου, φύλλον ελέγχου φορολογούμενου, βεβαίωσις ζημιών, δήλωση Νομιμοφροσύνης, εξουσιοδότηση χήρας για απονομή σύνταξης, βεβαίωση νομιμοφροσύνης, ευχαριστήριες επιστολές. Έγγραφα περί νομιμοφροσύνης αδελφών νοσοκόμων, άδειες εισόδου στην επιτηρούμενη περιοχή Δράμας-Κ. Νευροκοπίου, Ειδικό Φύλλον Πορείας, άδεια θήρας, επιστολή Διοικητή Δ΄Συντάγματος Ιππικού για αγορά ίππου, επιστολή Υφυπουργού Γεωργίας, ανακοίνωση έγκρισης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, προκήρυξη περί ανακήρυξη υποψηφίων βουλευτών ν. Δράμας, ψηφοδέλτια, αποδεικτικό ταυτότητας βουλευτή Δράμας, έγγραφα περί αποκαταστάσεως προσφύγων, αίτηση εκκαθαρίσεως, υπεύθυνη δήλωση, επιστολή περί προσκόμισης τίτλων κατοχής, αποδείξεις παραλαβής νοσοκομειακού υλικού, επιστολή περί ενοικίασις ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση μέλους αγροτικής οικογένειας, ειδοποίηση περί εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας, επιστολή διορισμού εκτιμητή τουρκικών και βουλγαρικών οικημάτων, επιστολή παράδοσης και ανάληψης καθηκόντων, Πίναξ Εδρών Εποπτείας και Επιμελητειών, επιστολή περί εκδικάσεως αιτήσεως, επιστολή περί εκκαθαρίσεως περιουσίας μετανάστη, κατάσταση επιχειρήσεων όπου θα διενεργηθεί έρανος, έγγραφα περί τροφοδοσίας/περίθαλψης(δαπάνες) αλλοδαπών/πομάκων, έκθεση πεπραγμένων του Τμ. Ε.Ε.Σ.Δράμας, έγγραφο για αποτελέσματα εκλογών του Ε.Ε.Σ.

Κάζης, Αθανάσιος

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

 • Αρχείο
 • 1925 - 1963

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού

Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1981-1988

Φάκελοι ψηφισμάτων, υπομνημάτων, εγκυκλίων Νομαρχίας, ενώσεων, σωματείων, συλλόγων και υπουργείων, αλληλογραφία με ιδιώτες.

Νομαρχία Δράμας, Γραφείο Τύπου

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Αντίγραφα Πράξεων Εκδόσεων Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας

Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1953-1964

Πρωτόκολλο, Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων, Προμήθεια Βιβλίων-Εντύπων, Οικονομικές Υποθέσεις, Απολογισμός, Διορισμοί Προσωπικού Βιβλιοθήκης, Αποστολή Ατομικών Προσκλήσεων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Νομού Δράμας

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμαμτισμού

 • GRGSA-ROD ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1993-2000

Ανέγερση Ανθίμειου Εκκλησιαστικού Πολιτιστικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, ανάδειξη ιστορικών μνημείων ορεινής Ροδόπης, Κέντρο Πολιτισμικής Παράδοσης Θράκης, αναστήλωση Ιμαρέτ, πολιτιστικοί σύλλογοι, αποκατάσταση καπναποθήκης Ξάνθης, Σύλλογος Φίλων Μουσικής Καβάλας, παραδοσιακό αρχοντικό στη Μαρώνεια, αποκατάσταση Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης, πολιτιστική προβολή Δράμας κ.ά.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1991-2005

Εφέσεις, Εκθέσεις και Πράξεις, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πράξεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Αποφάσεις Εκούσιας, Διαταγές Πληρωμής, Πρακτικά Αναβολής, Αγωγές Ειδικής Διαδικασίας

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Εκθέσεις και Πράξεις, Πολιτικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Ειδικών Διαδικασιών, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων, Εφέσεις

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα

 • GRGSA-DRA COL018.03
 • Αρχείο
 • 1930-1936

Βιβλίο Πρόχειρο Καθολικό, Κατάστιχα της Εταιρείας Ζιώγα, Βιβλίο Εισαγωγής-Εξαγωγής, Βιβλίο Χρεοπιστωτών, λογαριασμοί, αποδείξεις

Εμπορικός Οίκος Ζιώγα

Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1954-2000

Λαζαρίδης Μάρμαρα ΑΕ πιστοποιητικά προέλευσης, τιμολόγια-βεβαιώσεις-δηλώσεις- εξαγωγών, πιστοποιητικά προέλευσης διαφόρων εταιρειών, τιμολόγια εξαγωγών διαφόρων εταιρειών, επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων, "Ντύσιμο" ΕΠΕ-πιστοποιητικά προέλευσης-εξαγωγές, πιστοποιητικά επωνυμίας διαφόρων επιχειρήσεων, έγγραφα Νομαρχίας Δράμας, ωράρια λειτουργίας καταστημάτων, διάφορα, Νομαρχία-τμήμα εμπορίου, αποφάσεις της Νομαρχίας Δράμας για τη λειτουργία της αγοράς, Δήμος Δράμας εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας, επιτροπές ελέγχου τιμολογίων εισαγωγών-εξαγωγών, διαιτησίες πραγματογνωμοσύνης, απόσπασμα πρακτικών, πιστοποιητικά-αιτήσεις, στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών, υπομνήματα-αναφορές, επιστολή προς αντικατάσταση Νομάρχη, αλληλογραφία με τράπεζες, πίνακες αιτήσεων επενδύσεων για υπαγωγή, προτάσεις Ε.Β.Ε για ανάπτυξη, νέον ειδικών μητρώον εξαγωγέων, πρωτόκολλο πιστοποιητικών προελεύσεως, εξαγωγικό μητρώο, πίνακας βιομηχανικών μονάδων 1974, κατάσταση εμπόρων κ.λ.π μη εγγεγραμμένων εις το μητρώον του Ε.Β.Ε Δράμας, Πιστοποιητικό εφορίας προς επαγγελματίες, ατομικό βιβλιάριο Τ.Ε.Β.Ε, αποδείξεις παραλαβής, νομοθετικό διάταγμα υπ.αρ.169/1969, μπλοκ αποδείξεων Ε.Β.Ε, προτάσεις για το προσχέδιο Νόμου για την εκμετάλλευση του μαρμάρου, αλληλογραφία Επιμελητηρίου (υπομνήματα, επιστολές διαμαρτυρίας), Ε.Β.Ε και ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, αλληλογραφία-καταστατικό και διοικητικά συμβούλια Ε.Β.Ε Δράμας, αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. Ε.Β.Ε Δράμας, ενέργειαι προέδρου Ε.Β.Ε Δράμας, Επιμελητήριο Δράμας Κ.Ε.Κ.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1960-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Διδαχθείσας Ύλης, Ημερολόγιο Σχολείου, Απουσιολόγιο Γυμνασίου, Βιβλίο Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1969-2011

Αιτήσεις Εγγραφών, Ατομικά Δελτία Μαθητών, Διαγραφές Φοίτησης Μαθητών, Αλληλογραφία Σχολής με τις Επιθεωρήσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι' και ΙΓ' Περιφέρειας, Δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ - Σχετικά Τιμολόγια, Άδειες Λειτουργίας και Σχέδια, ΦΕΚ για την ίδρυση Σχολής 'ΠΛΑΤΩΝ, Εφορία, Εκθέσεις Αυτοψίας, Αποδεικτικά απόρριψης-απόλυσης, Αποδεικτικά- Πτυχία-Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Κρατικής Επιτροπής, Επισκέψεις, Εκδηλώσεις, Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής, Ανανεώσεις άδειας Φροντιστηρίου (Άδεια άσκησης διδασκαλίας, Ανακοινώσεις Διορισμού, Εκδρομές),Υποδείγματα Δελτίων Εξετάσεων και Απολυτηρίων, Ασφαλιστήρια Μαθητών, Αποδεικτικά Σπουδών, Βεβαιώσεις Σπουδών, Αποδεικτικά Προαγωγής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο, Επιβολή Κυρώσεων ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΩΝ, Εξοπλισμός, Παραλαβή Πτυχίων, Αποτελέσματα Αποδεικτικών, Αποτελέσματα Σπουδαστών, Ειδικό Βαθμολόγιο Σχολής 'ΠΑΛΤΩΝ', Γενικό Βαθμολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ" (ΕΚΤΑΚΤΩΝ), Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μητρώο Μαθητών "ΠΛΑΤΩΝ" , Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.02
 • Αρχείο
 • 1970-2010

Βιβλίο Διδάκτρων Δακτυλογραφίας, Αντίγραφα Μητρώου Μαθητών, Βαθμολογικές κάρτες μαθητών παν. Εξετάσεων, Βιβλίο Αποδεικτικών Απολύσεως Λογιστών-Γραμματέων

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ν. Χρηστίδη

 • GRGSA-DRA EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1952-1960

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Διδασκόμενης Ύλης, Βιβλίο Βαθμολογίας Διμήνων, Διάφορα Έγγραφα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Εισιτήριων Εξετάσεων, Βιβλίο Καταχωρήσεων βαθμολογίας συμπληρωματικών εξετάσεων, Βιβλίο Μαθητολογίου και Εκπαιδευτικών Τελών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ν. Χρηστίδη

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλίο Ποινολογίου, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Απουσιών Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εκθέσεις και Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, Ωρολόγια Προγράμματα, Ατομικές Καρτέλες Μαθητών, Εκθέσεις Απογραφής Υλικών, Στατιστικά Δελτία, Συμφωνητικά Μαθητείας Διαφόρων Ειδικοτήτων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1929-2006

Επιβλέποντες Μηχανικοί, Σχετικά Εκχωρήσεως Εκτάσεως προς Ίδρυση, Τηλεφωνική Εγκατάσταση, Αγορά Αγρών, Προκαταρκτικά Ελέγχου Σχεδίων και Εκτελεσθέντων Έργων, Προϋπολογισμός Δαπανών, Εργολαβίες, Αρχικές Μελέτες Οικοδομικών Έργων, Προκαταρκτικά Διαγωνισμού, Προσφορές, Κτιριακά, Ηλεκτρολογικά, Υδρευτικά, Σχεδιαγράμματα, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Ημερομισθίων, Συντήρησης Καπνού, Καπνικοί Σταθμοί, Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών, Βιβλία Εμπορικής και Χωρικής Επεξεργασίας, Βιβλία Μισθοδοσίας, Βιβλία Υπερωριών, Οδοιπορικά, Προσωρινοί Λογαριασμοί.

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.03
 • Αρχείο
 • 1927-2010

Έγγραφα του τμήματος Φυτοπαθολογίας του Κ.Ι. Δράμας, Μετρήσεις μετεωρολογικού Σταθμού του Κ.Ι. Δράμας

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.02
 • Αρχείο
 • 1884-1998

Εκθέσεις Πεπραγμένων, Μετεωρολογικές Μετρήσεις, Κανονισμός Διαχειρίσεως, Ποικιλίες Βαμβακιού, Εγκύκλιοι

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας

Λύκειο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1982-2006

Δελτία στοιχείων καθηγητή, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και βεβαιώσεις φοίτησης μαθητών, Καταστάσεις εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Μισθοδοσία, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Πράξεων, Αιτήσεις Προσωπικού, Προγράμματα ΜΠΚ, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Αιτήσεων/Βεβαιώσεων φοίτησης, Δελτία Αποστολής, Έντυπα/Καρτέλες δαπανών, Καταστάσεις φοιτούντων, Μητρώο Σπουδαστών, Μητρώο Μαθητών

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Δράμας

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU145.01
 • Αρχείο
 • 1962-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Τίτλοι Σπουδών Εγγραφής, Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών

Οικονομικό Γυμνάσιο Δράμας

Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GRGSA-DRA ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού, δημοπράτηση τετραώροφων καπναποθηκών, αρχιτεκτονικά σχέδια συγκροτήματος καπναποθηκών, σχέδια κτηρίων επεξεργασίας καπνού, μισθώσεις καπναποθηκών, μισθοδοτικές καταστάσεις, πίνακες καλλιέργειας και παραγωγής καπνών, πορεία καπνοκαλλιέργειας, προκαταβολή πριμ εσοδείας, ρυθμίσεις καλλιέργειας καπνού

Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Περιφερειακό Γραφείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Πολιτικές αποφάσεις, διάφορα πρακτικά, πρακτικά αποφάσεων και πολιτικές αποφάσεις Πολυμελούς/Μονομελούς Εκούσιας, Τακτικής και Ειδικής, πράξεις Προέδρου, ασφαλιστικά-εργατικά, μισθωτικές, ανακοπές ερημοδικίας, διαταγές πληρωμής-πιστωτικοί τίτλοι, ένδικα μέσα, δικόγραφα.

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1987-2000

Αποφάσεις Τακτικής και Ειδικής Μονομελούς, Αποφάσεις Τακτικής και Εκούσιας Πολυμελούς, Ένδικα Μέσα, Ασφαλιστικά Μέτρα, Αποφάσεις Μονομελούς Εκούσιας, Αποφάσεις Μονομελούς Μισθωτικές Εξωστικές, Πράξεις, Αποφάσεις Μονομελούς Ασφαλιστικά Μέτρα, Αποφάσεις Μονομελούς Μισθωτικές, Ασφαλιστικά, Εφέσεις

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις προέδρου και πρακτικά, πράξεις προέδρου, πρακτικά ορκομοσιών αναβολής, πρακτικά διάφορα, αιτήσεις ενώπιον εισηγητού, πράξεις εισηγητού, εισηγήσεις, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, αποφάσεις και πρακτικά μονομελούς, αποφάσεις και πρακτικά τριμελούς, αποφάσεις και πρακτικά ανηλίκων, αποφάσεις συμβουλίου πρωτοδικών, βουλεύματα, διεξαγωγές, διαταγές πληρωμής, γραμμάτια, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πράξεων προέδρου, βιβλίο προεδρικής διαδικασίας, πινάκιο τακτικής διαδικασίας, βιβλίο προτάσεων, βιβλίο εταιρειών, βιβλίο αναιρέσεων, βιβλίο πρωτόκολλο εξερχομένων ανακριτή, βιβλίο εφέσεων, ευρετήρια ειδικού δικαστηρίου, πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων, δικογραφίες ειδικού δικαστηρίου, αποφάσεις τριμελούς

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-IAM- JUS002
 • Αρχείο
 • 1950-1989

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου - δικογραφίες ματαιωθεισών υποθέσεων - πτωχεύσεις - υλικό βουλευτικών και κοινοτικών εκλογών έτους 1986.

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Δικογραφίες πταισμάτων και Αποφάσεις πταισμάτων, Πρακτικά και Αποφάσεις Πταισματοδικείου, Τετράδια πρόχειρων Πρακτικών καταγραφής επί της Έδρας, Φάκελοι Εκθέσεων και Πράξεων, Φάκελοι Α.Φ.Ε.(Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης), Αποφάσεις πταισμάτων Προσοτσάνης, Δικογραφίες πταισμάτων Προσοτσάνης, Φάκελοι Εκθέσεων και Πράξεων Προσοτσάνης

Πταισματοδικείο Δράμας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1949-2001

Δελτία πυρκαγιών, Δελτία ανελκυστήρων, Δελτία παροχών βοήθειας, Βιβλία ημερήσιας διαταγής αξιωματικών, υπαξιωματικών και υπαλλήλων, Βιβλία πρωτοκόλλου, Βιβλία αναφορείου, Υλικού, Αποθήκης υλικού, Κίνησης οχημάτων, Διαγραφής καυσίμου ύλης, Βιβλίο συμβάντων, Στατιστικής πυρκαγιών, Πειθαρχικών ποινών, Επετηρίδα αξιωματικών και υπαξιωματικών, Θεματολόγιο αρχείου υπηρεσιών πυροσβεστικού σώματος, Εγκατάσταση στο νέο κτήριο, Πρωτόκολλο παράδοσης διοικήσεως, Πίνακας υλικού, Παγκόσμια στατιστικά στοιχεία πυροσβεστικής υπηρεσίας, Διάφορα, Αποκατάσταση δημοκρατίας, Αποκατάσταση υπαλλήλων κατά τη μεταπολίτευση.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας

Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας

 • GRGSA-DRA COL052.01
 • Αρχείο
 • 1984-1994

Συλλογή εφημερίδων

Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ), Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Δράμας

Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"

 • GRGSA-DRA COL055.01
 • Αρχείο
 • 1936-1999

Εγκύκλιοι και Νόμοι περί Καπνού, Πρωτόκολλα και εντάλματα πληρωμής, Ζυγολόγια ελέγχου αποθηκών, Οικονομικά-Εντάλματα πληρωμής, Στατιστική Υπηρεσία, Βιβλίο συνεδριάσεων, Βιβλίο εξόδων γραφείου, Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Χαρμάνια εσοδείας 1957, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Εφορία Καπνού, Ημερήσια απόδοση, Εξερχόμενα, Υπουργείο Εργασίας, Καρτέλες Καπνεργατών-καπνεργατριών, Βιβλίο «Αποθήκη Αγίας Βαρβάρας», Εξερχόμενα, Ευρετήριο Σωματείου Καπνεργατών, Πληρωμή εργατών, Βαθμολογία καπνού, Μητρώο μελών, Εκλογές, Εργατική Εστία, Εντάλματα πληρωμής, Συλλογική Σύμβαση Καπνεμπορίου και Οργανισμού Καπνού

Σύλλογος Καπνεργατών "Η Πρόοδος"

Αρχείο Συνεταιριστικού Εργοστασίου Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.

 • GRGSA-DRA COL026.01
 • Αρχείο
 • 1970-1991

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως, Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώο Μετοχών, Ημερολόγιο Ενεργητικού - Παθητικού, Συλλογή φωτογραφικών εγκαινίων εργοστασίου ΣΕΚΟΒΕ, Ημερολόγιου αραβοσίτου - κρίθης

Συνεταιριστικό Εργοστάσιο Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.

Αρχείο Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1959-1976

Στελέχη μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, Απολογισμοί, Κατάργηση Ταμείου, Συγκρότηση Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, Υποβολή στοιχείων και μηνιαίο δελτίο πληροφοριών, Εκποίηση ακινήτου Αγίας Σοφίας 4

Ταμείο Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, Στελέχη Ημερήσιας Κατάστασης, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1995-2000

Καταχώρηση καταθέσεων, Πληρωμές Δανείου, Καταχώρηση Αποδόσεων, Αποδείξεις Δαπανών

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, Ταμειακής Κατάστασης Υποκαταστημάτων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1980-1989

Καταστάσεις Καταθέσεων, Αποδόσεων, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Δελτίο Μηνιαίας Κίνησης Κουμπαράδων, Δελτίο Στατιστικής, Αποδείξεις Δαπανών, Πινάκια Επιστροφής Φόρου, Έντυπο Υποβολής Φόρων, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλο Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Έγγραφα, Δελτίο Δαπανών, Αποδείξεις Καταθέσεων στην ΕΤΕ

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1993-2004

Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Ημερήσιες Καταστάσεις Καταθέσεων-Αποδόσεων και Αποσβέσεων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Τελωνείου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1992-1997

Βιβλίο Παραστατικών Μεταποιήσεως, Κατάσταση Μεταποιητικών Μονάδων

Τελωνείο Δράμας

Αρχείο Τελωνείου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1975-2010

Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων, Μέσα Σφράγισης, Σκύλοι Ανιχνευτές Ναρκωτικών Ουσιών, Εκθέσεις Ελέγχου Επιτροπών, Δαπάνες, Δαπάνες Τακτικού, Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων

Τελωνείο Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1996-2005

Πίνακες Προσωπικού, Βεβαιώσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Καταστατικά, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Ημερήσια Δελτία Δρομολογίων, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Ωραρίου Λειτουργίας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Υπομνήματα, Απαιτήσεις επί Αναφορών Αιτήσεων, Αλλοδαποί, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Ωράρια Εργασίας, Απολύσεις-Απεργίες-Αποζημιώσεις, Καταστάσεις Μισθοδοσίας, Δικαστικές Αποφάσεις, Πίνακες Αποδοχών, Αναγγελίες Αδειών, Οικονομική Διαχείριση, Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1988-2004

Καταστάσεις Επιχειρήσεων, Πίνακες Προσωπικού

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992-1993

Φάκελοι Κινήτρων Μετεγκατάστασης, ΕΣΠΑ, Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών, Παλιννοστήσεων, Απορριπτικών Αποφάσεων και Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.08
 • Αρχείο
 • 1999-2001

Καταστάσεις Ανεργίας, ΕΣΠΑ,, Μητρότητας, Στράτευσης Σπουδαστών, Ειδικού Βοηθήματος Εγγεγραμμένων Ανέργων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 163