Αρχείο - Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

Ημερομηνία(ες)

  • 1925 - 1963 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

78 φάκελοι και 89 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1942 - 1957)

Διοικητική ιστορία

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 1053/1942 τα τέσσερα Γραφεία Προστασίας Ελληνικού Καπνού (Βόλος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αγρίνιο) που είχαν συσταθεί το 1925 συγχωνεύτηκαν σε μια ενιαία διοικητική δομή τον Αυτόνομο Οργανισμό Προστασίας Ελληνικού Καπνού, αποτελώντας τις περιφερειακές υπηρεσίες του. Το 1957 ο Αυτόνομος Οργανισμός μετονομάζεται σε Εθνικό Οργανισμό Καπνού.

Όνομα παραγωγού

(1957 - 2002)

Διοικητική ιστορία

Συγκροτήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3758/1957 ως διάδοχη μορφή του Αυτόνομου Οργανισμού Προστασίας Ελληνικού Καπνού. Καταργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 311 του 2002.

Όνομα παραγωγού

(1925 - 1945)

Διοικητική ιστορία

Συγκροτήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 31ης Οκτωβρίου 1925 "περί συστάσεως Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού", ενώ από το 1945 παύει να υφίσταται ως αυτόνομη διοικητική υπηρεσία υπαγόμενο στον Αυτόνομο Οργανισμό Προστασίας Ελληνικού Καπνού ως περιφερειακή του υπηρεσία.

Όνομα παραγωγού

(1925 - 1945)

Διοικητική ιστορία

Συγκροτήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 31ης Οκτωβρίου 1925 "περί συστάσεως Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού", ενώ από το 1945 παύει να υφίσταται ως αυτόνομη διοικητική υπηρεσία υπαγόμενο στον Αυτόνομο Οργανισμό Προστασίας Ελληνικού Καπνού ως περιφερειακή του υπηρεσία.

Όνομα παραγωγού

(1925 - 1945)

Διοικητική ιστορία

Συγκροτήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 31ης Οκτωβρίου 1925 "περί συστάσεως Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού", ενώ από το 1945 παύει να υφίσταται ως αυτόνομη διοικητική υπηρεσία υπαγόμενο στον Αυτόνομο Οργανισμό Προστασίας Ελληνικού Καπνού ως περιφερειακή του υπηρεσία.

Όνομα παραγωγού

(1925 - 1945)

Διοικητική ιστορία

Συγκροτήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 31ης Οκτωβρίου 1925 "περί συστάσεως Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού", ενώ από το 1945 παύει να υφίσταται ως αυτόνομη διοικητική υπηρεσία υπαγόμενο στον Αυτόνομο Οργανισμό Προστασίας Ελληνικού Καπνού ως περιφερειακή του υπηρεσία.

Όνομα παραγωγού

(1923 - 2002)

Διοικητική ιστορία

Ιδρύθηκετο1923 αλλά άρχισε να λειτουργεί το 1930. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διαπίστωση των προβλημάτων της παραγωγής καπνού και της επεξεργασίας του. Επίσης ασχολείται με τη μελέτη των τεχνολογικών χαρακτήρων του καπνού και των καπνιστικών προϊόντων Ακόμη ασχολείται με την ομοιογένεια των καλλιεργούμενων ελληνικών ποικιλιών, με την παραγωγή πιστοποιημένου και ελεγμένου σπόρου, με τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών των ποικιλιών προς τα επιδοτούμενα διεθνή πρότυπα, με τη βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας, παραγωγής, αποξήρανσης και υγιεινής αποθήκευσης των χωρικών καπνών, με την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών του καπνού και τέλος με την μελέτη της σύνθεσης των εδαφών και της κατάλληλης λίπανσης των καλλιεργούμενων με καπνό.Το Ινστιτούτο έδρευε στη Δράμα και διαθέτε έξι καπνικούς σταθμούς Έρευνας στην Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Καρδίτσα,την Κατερίνη και το Αγρίνιο.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης