Γεωργία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γεωργία

Equivalent terms

Γεωργία

Σχετικοί όροι

Γεωργία

53 Αρχειακή περιγραφή results for Γεωργία

53 results directly related Exclude narrower terms

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

 • GR PIOP FOL1
 • Αρχείο
 • 1914-2012

Το αρχείο περιλαμβάνει:
Πρακτικά Δ.Σ., Ετήσιοι απολογισμοί, Εγκύκλιες Διαταγές, Γενικές Διαταγές,
Φακέλους εγγράφων περιόδου μεταπολεμικής Οικονομικής Ανασυγκρότησης (Εφόδια Εξωτερικού (Εφ-Εξ), Δάνεια Ανασυγκρότησης (ΑΜΑΓΚ, ΔΟΣ)
Φακέλους εγγράφων: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργικές Βιομηχανίες, Καρτέλες Πιστούχων, Τεχνικά Έργα, Δημόσιες Σχέσεις κ.ά.

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

 • Αρχείο
 • 1925 - 1963

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού

Αρχείο Βησσαρίωνα Σκαλαίου

 • Αρχείο
 • 1931 - 1958

Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα (Π.Ε.Κ.): δελτία εγγραφής μελών (1945-1947) και κατάλογοι μελών (χ.χ.). Πολιτικό πρόγραμμα Π.Ε.Κ. στα αγγλικά, 1944. Ιερά Εθνική Ένωσις (Ι.Ε.Ε.): μητρώα μελών και μερίδες πυρήνων (χ.χ.). Δελτία εγγραφής μετόχων για την έκδοση μετοχικής εφημερίδας της Ι.Ε.Ε. (κλάδος Π.Ε.Κ.). Νόμος περί οργανώσης της πολιτικής και οικονομικής επιστράτευσης της χώρας
(1937, 1939). Δημοσιεύματα Β. Σκαλαίου περί πολιτικής και οικονομικής επιστράτευσης. Χειρόγραφα Β. Σκαλαίου. Κείμενα Β. Σκαλαίου αναφορικά με την οχυρωματική "Γραμμή Μεταξά", που βρισκόταν κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, στην εφημερίδα Νέα Ελλάδα (1939). Φωτογραφίες της "Γραμμής Μεταξά" που τραβήχθηκαν για να δημοσιευθούν στην εφ. Νέα Ελλάς και για υπό έκδοση εικονογραφημένου βιβλίου. Δημοσιεύματα Β. Σκαλαίου στην εφημερίδα Νέα Ελλάς περί "Γραμμής Μεταξά" και ναυτικών οχυρώσεων. Φωτογραφίες των πρωτοσέλιδων της εφ. Νέα Ελλάς με τα αμυντικά έργα της Ελλάδας. Ποικίλα περί οχυρωματικών έργων. Έκθεση του Β. Κυριακόπουλου, πολιτικού μηχανικού, για τα έργα κοινής ωφέλειας που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα (1943). Έκθεση για το Φράγμα Μεταξά (χ.χ.). "Κατασκευή τεχνητής λίμνης εν τω Κηφισσώ Αττικής" – γενική διάταξη των έργων και οριζοντιογραφία, Υπουργείο Συγκοινωνίας – Γραφείο Μελετών Υδραυλικών Εργων (χ.χ.). Λεύκωμα Πεπραγμένων (1939). Δακτυλόγραφα Β. Σκαλαίου σχετικά με την Πολεμική Αεροπορία για δημοσίευση στην εφημ. Νέα Ελλάς. Περιλαμβάνονται και τα χειρόγραφα αντίτυπα. Μελέτες γεωπόνων – στατιστικά στοιχεία περί γεωργικής πολιτικής της Ελλάδας: παρούσα κατάσταση και μελλοντικές δυνατότητες (1942-1944). Εκθέσεις-αναφορές διαφόρων ειδικών και φορέων για: τα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα (1939, 1944), το ελληνικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο Σιδηροδρόμων Πειραιώς- Αθηνών - Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.), τα οικοδομικά έργα της περιόδου 1939-1944 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα αριθμητικά στοιχεία παραγωγής και εισαγωγής διαφόρων προϊόντων 1938-1939. Ποικίλα ιδιόχειρα έγγραφα Β. Σκαλαίου. Σκέψεις για ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας (χ.χ.). Σχέδιο περί εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1944). Παρατηρήσεις περί ενοικιοστασίου (1947). Μελέτη (δύο αντίτυπα) του Βησ. Σκαλαίου και του Γ. Σάτρα "Επί του προβλήματος της επάρκειας των ειδών πρωτίστης ανάγκης" (1941). Σημείωμα του Β. Σκαλαίου για τον επισιτισμό (1942), καθώς και άλλων προσώπων και φορέων για το ίδιο ζήτημα (1943-1944). Διάφορα κείμενα και στοιχεία περί δημογραφικών, με έμφαση στη μείωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1938, 1943). Δακτυλόγραφα του Βησ. Σκαλαίου σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και άλλα δημογραφικά ζητήματα (χ.χ.). Περιλαμβάνονται και τα χειρόγραφα αντίτυπα. Αποσπάσματα από εκθέσεις και ενημερώσεις της κεντρικής διοίκησης του Πανελλήνιου Εθνικού Κόμματος. Λογοκριμένο κείμενο του Β. Σκαλαίου με τις απόψεις του κόμματός του (Π.Ε.Κ.) για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας λίγο μήνες πριν τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο και την περίοδο της Κατοχής (10 Απριλίου 1940). Ποικίλα Π.Ε.Κ. και άλλων φορέων: υπομνήματα, αγορέυσεις, ομιλίες, εκθέσεις, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, ψηφίσματα, πρακτικά συνελεύσεων, εμπιστευτικά έγγραφα. Ποικίλα θεματολογία, κυρίως για ζητήματα ανασυγκρότησης, εθνικές διεκδικήσεις, αμερικάνικη βοήθεια κ.λπ. Πολιτική αρθρογραφία (αποκόμματα εφημερίδων), 1946-1948. Αποστολή Ένωσης Συντακτών σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη (16-24/12/1949). Καταγραφή διευθύνσεων Αστυνομικών Τμημάτων Αθήνας και Πειραιά (χ.χ.). Αλληλογραφία Π.Ε.Κ. με ελληνική κυβέρνηση και άλλους δημόσιους φορείς και πρόσωπα, με αμερικάνικη, αγγλική και γαλλική κυβέρνηση και πρέσβεις. Προσωπική αλληλογραφία Β. Σκαλαίου (1931-1949). Ποικίλα προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα του Β. Σκαλαίου (1919-1958). Αλληλογραφία περί Θεοδοσίου Σκαλαίου, διευθυντή Οινοποιείου Κρήτης (1935,1948). Κατάλογοι Αρχείου μετά την παράδοσή του στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. (1995). Φωτογραφικό υλικό αναφορικά με πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και πρόσωπα
από τον ελληνικό και διεθνή χώρο του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Σκαλαίος, Βησσαρίωνας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM049
 • Αρχείο
 • 1913 - 1957

Ζημίες πολέμου, εκπαιδευτικά, κοινοτικά, περίθαλψη, στρατιωτικά, δράση Ε.Ο.Ν., δράση Ε.Λ.Α.Σ., γεωργία, κτηνοτροφία. Θέματα προσφύγων. Υπαλληλικά και κοινοτικά θέματα. Εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας (από και προς Νομαρχίες Κοζάνης, Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοινότητες Νομαρχιών κ.λπ.). Περιέχονται 4 αναφορές διδασκάλων Δ. Μακεδονίας σχετικές με ομιλίες για την 4η Αυγούστου, 23 αιτήσεις και έγγραφα για την εισαγωγή ορφανών στα ορφανοτροφεία, 25 έγγραφα αφορώντα την εκπαίδευση στη Δ. Μακεδονία (1945) καθώς και επιστολή της Δ/νσης Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κοζάνης προς Ιματιοθήκη Μαθητού σχετικά με την ένδυση ορφανών απόρων και πυροπαθών μαθητών.

Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • GR GRGSA-IAE GRGSA-IAE ADM.1.1
 • Αρχείο
 • 1924-1950

Το αρχείο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου αφορά σε τομείς οικονομίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκπαίδευσης, υγιεινής, κοινωνικής πρόνοιας κ.αλ.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • GR GRGSA-IAE GRGSA-IAE ADM.1.2.
 • Αρχείο
 • 1913-1961

Διοικητικό αρχείο που αφορά σε τομείς οικονομίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκπαίδευσης, υγιεινής, κοινωνικής πρόνοιας κ.αλ.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Γιώργου Ανωμερίτη (Κ368)

 • GRGSA-CA- PRI011.01
 • Αρχείο
 • 1974 -1977

Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση, ιδεολογική ταυτότητα και οργάνωση της Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας, προεκλογικό υλικό της Συμμαχίας Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων για τις βουλευτικές εκλογές του 1977. Προεκλογικό υλικό των βουλευτικών εκλογών του 1974 και του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό της ίδιας χρονιάς. Αλληλογραφία του Υφυπουργού Οικονομικών (1996) Γιώργου Ανωμερίτη με συμβούλους του πρωθυπουργού σχετικά με ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Αλληλογραφία του Υπουργού Γεωργίας (1998 – 2001) και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (2001 – 2003) Γιώργου Ανωμερίτη με τον πρωθυπουργό, συμβούλους του πρωθυπουργού, υπουργούς και υφυπουργούς σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας των υπουργείων Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ανακοινώσεις Τύπου του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας για διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και κείμενα συνεντεύξεων Τύπου του Υπουργού Γεωργίας. Δημοσιεύματα Τύπου για την πολιτική δράση του Γιώργου Ανωμερίτη, τις ενέργειές του ως επικεφαλής οργανισμών και κατά τη θητεία του στα υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, για την κοινοβουλευτική και κομματική του δραστηριότητα, κ.ά.

Ανωμερίτης, Γιώργος

Αρχείο Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM115.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1988, 2010

Έγγραφα με τίτλο: «Αρότριαι καλλιέργειαι: Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ρύζι, Μηδική, Τεύτλα, Τομάτα, Βαμβάκι», «Μελισσοτροφία- Σηροτροφία», «Εντομοκτόνα- Μυκητοκτόνα», «Παρεμβάσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων», «Αλιεία», «Γεωργικά αυτοκίνητα και μηχανήματα», «Φυτοπαθολογίας ’76 έως ’84», «Δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά», «Κτηνοτροφίας. Α. Γενικά, β. Επιδοτήσεις», «Κ4 Πρόγραμμα αναπτύξεως παραγωγικότητος γεωργίας», «Ζημιές από καιρικές συνθήκες», «Μηνιαία Προγράμματα εργασίας Ετήσιον σχέδιο δράσεως» και «Κ1, 1997 έως 1984». Έγγραφα αλληλογραφίας, οικονομικής φύσεως και στατιστικής. Και ο Πίνακας γαλακτομέτρων ΑΝΣΑ.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Εφαρμογών, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM119.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 2001

Φάκελοι: ακατάλληλα εδάφη- ζώναι καλλιεργείας, στοιχεία συμβολαίων εσοδείας ετών και συγκεντρωτικών στοιχείων παραγωγής χωρικών καπνών εσοδειών. Βιβλία: καταχωρίσεως στοιχείων πιστοποιητικών, χρεωπιστώσεως κατόχων καπνού, καταχωρίσεως πρωτοκόλλων καταστροφής αχρήστων καπνών εξ ελέγχου αποθηκών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνών, βεβαιώσεων επί των σε φύλλα καπνού φόρων και εγγείου φόρου. Στοιχεία καπνεμπόρων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Εφαρμογών, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Γραφείου Οργάνωσης και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 • GR GRGSA_LAR ADM067.01
 • Αρχείο
 • 1992 - 1997

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους επενδυτικών προγραμμάτων σχεδίων βελτίωσης.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Εφαρμογών, Γραφείο Οδών-Γεφυρών (ΟΔΓΕ)

Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Απολογισμός, Κοινωνική Πρόνοια, Σχολικά Συσσίτια, Γεωργία , Εκλογικά, Αποφάσεις κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα Αρρένων-Θηλέων, Προϋπολογισμοί, Βιβλία προσωπικής εργασίας, Φάκελοι Λογοδοσίας, Πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων, Βιβλία Δηλώσεων κατοχής Ζώων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Δημόσια Έργα, Αιτήσεις-Βεβαιώσεις

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN002.02
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Αποφάσεις, Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων, Στατιστικά, Απαλλοτριώσεις, Κοινοτικά ραδιόφωνα, Πρακτικά, ΔΕΗ, Άποροι, Επαναπατρισμός, Εκλογές, Οικονομικά, Ύδρευση, Οδοποιία, Εκπαίδευση, Εμπόριο-Βιοτεχνία, Στρατολογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Αιτήσεις-Πιστοποιητικά, Ο.Ε.Κ., Κατάργηση επιτροπών, Ψ.Κ.Ε., Δημοπρασία, Σχέδιο πόλης, Συγκοινωνίες, Κοινοτικά έργα

Δήμος Παρανεστίου

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM041.02
 • Αρχείο
 • 1938 - 1997

Αποφάσεις και διαταγές Υπουργείου Γεωργίας (1956-1972), μισθοδοτικά προσωπικού (1945-1966), ατομικοί φάκελοι σταυλιστών Αγροτικών Κτηνιατρείων (1963-1980), φάκελοι ενοικιάσεως κλήρου και αγρών Υπουργείου Γεωργίας (1939-1970), ατομικοί φάκελοι (1938-1974), φάκελος οικημάτων (1938-), καθολικά εσόδων 1961-1963, βιβλία αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Γ. Κ και Δασών Ν. Σερρών (1957- ), βιβλία κινητού και ακινήτου κεφαλαίου Γεωργικών, Δασικών Σταθμών και Κτηνιατρείων, στατιστικές ονομαστικές καταστάσεις αγροτικών προϊόντων (1979), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1945 –1970), μισθολογικό μητρώο (1946-1947), καθολικά πιστώσεων και εξόδων (1981-1985).

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM041.04
 • Αρχείο
 • 1963 - 2006

Βιβλία στατιστικής ανά προϊόν, επαρχία και Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Σερρών, Συγκεντρωτικά ετήσια σχέδια εργασίας, Αερολιπάνσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1989

Γεωργικές εκθέσεις, γεωργικά έργα, στατιστικά, οικονομικά στοιχεία, προσωπικό, δραστηριότητες της Υπηρεσίας και έκδοση εφημερίδας στη διάρκεια της δικτατορίας, σχετικό προπαγανδιστικό υλικό.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM041.03
 • Αρχείο
 • 1975 - 1995

Βιβλίο αποθήκης τοματοειδών Γεωργικών και Βιομηχανικών, δικαιολογητικά αποζημιώσεων βιομηχανικής τομάτας , φάκελος ενισχύσεων σηροτροφίας, δηλώσεις καλλιέργειας ρυζιού και ελιάς

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1951-1986

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με κτηνοτροφικές μονάδες.

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1938-1939
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1939-1943
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Αχαΐας 1943-1945
Βιβλίο πρακτικών της Δ/νσης Γεωργίας 1964-1978
Βιβλίο ατελειών 1939-1967
Βιβλία ελαιοτριβείων
Φάκελοι με στοιχεία απόδοσης αγελάδων, πριμοδοτήσεις, γεωργικά εισοδήματα, κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Γεωργίας

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM029.02
 • Αρχείο
 • 1951 - 2001

Γενική αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία γεωργικών μηχανημάτων, τεχνικές εκθέσεις. Εκθέσεις πεπραγμένων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM029.06
 • Αρχείο
 • 1963 - 2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας συντήρησης αρδευτικών έργων, πρόχειροι κτηματικοί κατάλογοι
οικισμών με αρδεύσιμες εκτάσεις, φάκελοι στατιστικών καλλιεργειών, χάρτες έργων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Βάμβακος Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο στατιστικών στοιχείων, καταχωρίσεως ενισχύσεων μικροπαραγωγών, ελέγχου βλαστικής ικανότητας βαμβακόσπορου.

Εθνικός Οργανισμός Βάμβακος, Παράρτημα Σερρών

Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Βάμβακος Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM057.02
 • Αρχείο
 • 1952 - 2001

Έγγραφα στατιστικών στοιχείων και απογραφών, φάκελοι κοινοτικού καθεστώτος ετών, καταγραφές πωλήσεων βαμβακόσπορου και εκκοκκισμένου βάμβακος, Ο.Π.Β. διαφόρων περιοχών του νομού, 1 άλμπουμ φωτογραφιών με τη Γεωργοκτηνοτροφικής έκθεση Σιδηροκάστρου. Βιβλία: πρωτοκόλλων, αποθήκης, αλληλογραφίας, καταστατικών, ΤΑΥΟΒ.

Εθνικός Οργανισμός Βάμβακος, Παράρτημα Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS34
 • Αρχείο
 • 1938-1969

Βιβλίο πρόχειρο με Αποφάσεις και Πρακτικά, Πρακτικά Μικροδιαφορών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Φάκελοι με Αγροτικά, Δασικά, Πρακτικά Αναβολής, Εκλογικά, Διατακτικές, Μονοπώλια, Θέματα Ελαιοπαραγωγής, Αλληλογραφία, Εγκυκλίους, Θέματα ΟΓΑ

Ειρηνοδικείο Αχιλλείου-Σούρπης

Αρχείο Ευάγγελου Ευαγγελίδη (Κ171)

 • GRGSA-CA- COL058.01
 • Αρχείο
 • 1925-1979

Διοικητική αλληλογραφία (1934-1963) του Ευάγγελου Τ. Ευαγγελίδη, επιθεωρητή φυτοπαθολογίας, με υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών, Ταμείο Πρόνοιας Ελαιοπαραγωγής Κέκρυρας και Αγρινίου, Γενική Διοίκηση Γεωργίας Ιωαννίνων, Γεωργική Υπηρεσία Ν. Πρέβεζας).
Υπηρεσιακές εκθέσεις (1925 - 1937) για καταπολέμηση ασθενειών σε καλλιέργειες, την καταπολέμηση της ακρίδας στην περιοχή της Φθιωτιδοφωκίδας, για δακοκτόνα μέτρα.
Μελέτες: "εισαγωγή στο μάθημα της Γεωργικής Ζωολογίας και Γεωργικής Εντομολογίας", αποσπάσματα μελετών στα γαλλικά περί γεωργικών θεμάτων και ζωοτεχνίας.
Πρακτικόν συσκέψεως επιστημόνων γεωπόνων Ν. Λασιθίου (1935), υπόμνημα περί διαρρυθμίσεως της εξωτερικής Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας.
Προσωπική αλληλογραφία του Ευαγγελίδη, ιδιωτικά συμφωνητικά, φάκελος δικογραφίας, πρόχειρες σημειώσεις και καταστατικό συνδέσμου επιστημόνων γεωπόνων.
ΦΕΚ, πρακτικά συνεδριάσεων Βουλής, έντυπα (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Καταστατικόν και Ειδικοί Κανονισμοί, Αθήνα 1926, List of seeds 1935, κ.ά.). Τρεις φωτογραφίες από Κέρκυρα από επιθεωρήσεις σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές.

Ευαγγελίδης, Ευάγγελος

Αρχείο Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM117.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1992

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων (φυτοπροστασίας, μελισσοκομίας, ζαχαροπλαστικής, κοπτικής- ραπτικής, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, μηχανολογίας, οικιακής οικονομίας, κεντητικής), φωτογραφίες πολιτικής εκδήλωσης και φωτογραφίες απονομής διπλωμάτων.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου

Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

Αποφάσεις-πρακτικά, προσκλήσεις κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικά έργα, μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, έγγραφα στρατιωτικών αρχών, ζητήματα μεταδημότευσης, δημοτολόγια, αιτήσεις πιστοποιητικών-μεταβολών, φορολογικά-οικονομικά, εκμισθώσεις βοσκών, δικαιώματα βοσκής, κοινοτικά δάση, εκλογές, εκπαίδευση, θρήσκευμα, μαθητικά συσσίτια, κατασκηνώσεις, επιχορηγήσεις σε σχολεία-σωματεία, άποροι, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, έγγραφα επιτάξεων, ταξινομήσεων, απογραφής κτηνών και οχημάτων, Γεωργική Υπηρεσία, καλλιέργειες, συγκομιδή, στατιστικοί πίνακες, αποδημία, επαναπατρισμός, ΙΚΑ, ΤΑΚ, εμπόριο, αγορανομικές διατάξεις, προπαγάνδα και δικτατορία, εμπιστευτικό πρωτόκολλο, κοινοτικοί άρχοντες, λειτουργία κοινοτικού συμβουλίου.

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Αδριανής

Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Έγγραφα που αφορούν τη Διοίκηση, το μόνιμο προσωπικό, τα οικονομικά-λογιστικά, την εσωτερική λειτουργία, τη γεωργία, κτηνοτροφία και υλοτομία.

Κοινότητα Κρήνης (Ν. Χαλκιδικής)

Αρχείο Κοινότητας Κρωβύλης

 • GRGSA-ROD MUN011.01
 • Αρχείο
 • 1943-1969

Αποφάσεις, δημοτολόγια, οικονομικά, γεωργικά, στρατολογικά θέματα, ζητήματα ιθαγένειας, κοινοτικά έργα.

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Κοινότητα Κρωβύλης

Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Βιβλία Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Δημοτολογίου, Πιστοποιητικά Αποδημίας και Επαναπατρισμού, Μεταδημοτεύσεις, Διανομή Τροφίμων, Καταστάσεις Απόρων, Αποκατάσταση Ακτημόνων, Απολογισμοί, Έργα, Γεωργικά Ζητήματα, Πιστοποιητικά Αγοραπωλησίας Καπνού, Κτηνοτροφία, Προσωπικό

Δήμος Δοξάτου, Κοινότητα Κυργίων

Αρχείο Κοινότητας Λοφαρίου

 • GRGSA-ROD MUN012.01
 • Αρχείο
 • 1951-1975

Αποφάσεις, δημοτολόγια, οικονομικά, γεωργικά, στρατολογικά θέματα, ζητήματα ιθαγένειας, κοινοτικά έργα.

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Κοινότητα Λοφαρίου

Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Δημοτολόγια, μητρώο, οικονομικά κοινότητας, κτηματολόγιο, βουλευτικές εκλογές, τουρισμός, γεωργία, καπνοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, μετανάστευση, τουρισμός.

Κοινότητα Μαρώνειας

Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1960-1988

Πρωτόκολλα, Βεβαιώσεις, Ύδρευση, Κοινοτικά έργα, Οδοποιία, Ήρωες, Οικονομικά, Εκλογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά, Στρατολογικά, Πρόσφυγες, Καπνός, Άποροι, Συγκοινωνίες, Αγορανομία, Αποφάσεις, Μητρώα Αρρένων, ΟΓΑ

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Σίλλης

Αρχείο Κοινότητας Στρύμης

 • GRGSA-ROD MUN010.01
 • Αρχείο
 • 1945-1979

Παλαιά δημοτολόγια, αποφάσεις, οικονομικά, στατιστικά, γεωργικά θέματα, δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Κοινότητα Στρύμης

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο κοινότητας Φαναρίου

 • GRGSA-ROD MUN004.02
 • Αρχείο
 • 1955-2000

Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεις προέδρου, απολογισμοί, προϋπολογισμοί, εντελλόμενα, χρηματικά εντάλματα πληρωμών. γεωργικά θέματα, αθλητικά προγράμματα, έρανοι, αλληλογραφία με νομαρχία, φορολογικά, οικονομικά, ληξιαρχείο, τοπογραφικά, ορθοφωτοχάρτες, πολεοδομικά.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Φαναρίου

Αρχείο οικογένειας Σπάρτση

 • Αρχείο
 • 1911 - 1952

Το πρώτο, παλιότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των ειδών που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός ξυλείας του Χατζηαναστάση Σπάρτση με τους δύο αδελφούς Λ. Κούλη το 1911.
Το δεύτερο, νεότερο τετράδιο αφορά την καταγραφή των προϊόντων του αλωνισμού στα κτήματα της οικ. Σπάρτση στην Σκύδρα το 1951-52.

Σπάρτση, οικογένεια

Αρχείο παραρτήματος του Οργανισμού Βάμβακος για το Νομό Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM024.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1997

Το αρχείο περιλαμβάνει 14 βιβλία ελέγχου βλαστικής ικανότητας (1967-1980), μητρώο μηχανών συλλογής (1965-1972), βιβλίο δραστικότητας και υγρασίας βαμβακόσπορου (1962-1963), βιβλία παρουσίας προσωπικού (1996), δελτία ελέγχου εκκοκκιστηρίων (1974-1976), βιβλία παρατηρήσεων και συγκομιδής (1983-1993), ημερολόγια εκκόκκισης, καθώς και λοιπό διοικητικό αρχείο του Οργανισμού και του γραφείου γεωπόνων.

Οργανισμός Βάμβακος, Παράρτημα Νομού Λάρισας

Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GRGSA-DRA ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού, δημοπράτηση τετραώροφων καπναποθηκών, αρχιτεκτονικά σχέδια συγκροτήματος καπναποθηκών, σχέδια κτηρίων επεξεργασίας καπνού, μισθώσεις καπναποθηκών, μισθοδοτικές καταστάσεις, πίνακες καλλιέργειας και παραγωγής καπνών, πορεία καπνοκαλλιέργειας, προκαταβολή πριμ εσοδείας, ρυθμίσεις καλλιέργειας καπνού

Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Περιφερειακό Γραφείο Δράμας

Αρχείο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1978-1997

Φάκελος "Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων" ετών 1989-1992
Εγκύκλιοι, νομοθεσία ετών 1984-1987
Φάκελος Σταθμού Φυτουγειονομικού Ελέγχου Πατρών ετών 1978-1982
Δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ετών 1995-1997

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

Αρχείο Σανατορίου Γεωργίου Καραμάνη "Η Ζωοδόχος Πηγή"

 • GR GRGSA-MAG BUS23.3
 • Αρχείο
 • [1880]-1960

Μονογραφίες:

 1. Μάρκος Ζακερώ, Πώς προφυλαγόμεθα από τη φυματίωσι, μτφρ. Κωνστ. Μ. Μελάς, εκδ. Ιωάν. Βάρτσος, Εν Αθήναις 1925.
 2. Ιωαν. Κ. Καραμάνης, Κληρονομικότης και φυματίωση, Τύποις αδελφών Π. Ροδίτη, Εν Αθήναις 1932.
 3. Παναγιώτης Δ. Λεφάκης, Αλκοολικός αγών. Περί αλκοολισμού, Τύποις Διονυσίου Δ. Πετσάλη, Αθήναι 1931.
 4. Δημήτριος Κ. Σισιλιάνος, Η Μακρινίτσα και το Πήλιον: Ιστορία – Μνημεία – Επιγραφαί, εκδ. Πυρσός, Αθήναι 1939.
 5. Βασίλειος Δαμάλας, Η δυσπραγία της πόλεως Βόλου και τα γενικά χαρακτηριστικά της οικονομίας μας, εκδ. Αργύρης Παπαζήσης, Αθήναι 1954.

Περιοδικές εκδόσεις:
Φυματιολογική Επιθεώρησις: Θεραπευτική και Κοινωνιολογική, Ιδρ. – Διευθ. Κλεόβουλος Χρ. Κοκκολάτος, Αθήναι, έτος τέταρτον, τχ. 5 (1938).

Ημερολόγια:
Ημερολόγιο του γεωργού 1939, Εκλαϊκευτικαί γεωργικαί εκδόσεις.

Σανατόριο Γεωργίου Καραμάνη "Η Ζωοδόχος Πηγή"

Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας

 • GRGSA-DRA COL052.01
 • Αρχείο
 • 1984-1994

Συλλογή εφημερίδων

Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ), Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Δράμας

"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)

 • GRGSA-CA- PRI028.22
 • Αρχείο
 • 1921

Τα Νέα Γεωπονικά "Μηνιαίον Γεωργικόν Περιοδικόν" (περ. Γ' έτ. 7ον, αρ. 1), Αθήναι, Ιανουάριος 1921.