Καπνός (Φυτό) - Φορολογία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Καπνός (Φυτό) - Φορολογία

Equivalent terms

Καπνός (Φυτό) - Φορολογία

Σχετικοί όροι

Καπνός (Φυτό) - Φορολογία

23 Αρχειακή περιγραφή results for Καπνός (Φυτό) - Φορολογία

23 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 40
 • Αρχείο
 • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου & φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού & Εφορείας Καπνού

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Αετού

Αρχείο Α΄Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης

 • ADM032
 • Αρχείο
 • 1936 - 1976

Βιβλία και φάκελοι της Α', Β', Γ' και Δ' Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης, του Δημόσιου Καπνεργοστασίου και της Εφορίας Καπνού Ζαγκλιβερίου: ευρετήρια κατόχων καπνού, καπνεμπόρων και καπνεμπορικών εταιριών, βιβλία πιστοχρεώσεως, βιβλία μεταγραφής, αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίο αγορασθέντων καπνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, βιβλία εργατικών και στρατιωτικών σιγαρέττων κ.ά. Αφορά περιοχές όλης της Μακεδονίας.

Εφορία Καπνού Α΄ Θεσσαλονίκης

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

 • Αρχείο
 • 1925 - 1963

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού

Αρχείο αφών Δαμηλάτη

 • GRGSA-MES BLA008.02
 • Αρχείο
 • 1914-1971

Καταστάσεις εισαγωγής καπνού και τουμπεκί στο Καπνεργοστάσιο Καλαμάτας (1914-1936). Καταστάσεις φορολογηθέντων σιγαρέττων κατά πόλεις σε πανελλήνιο επίπεδο, δημοσιευθείσες στην εφ. "Ο ΚΑΠΝΟΣ" (1945-1971). Αλληλογραφία καπνοβιομηχανίας Δαμηλάτη έτους 1970. Διάφορα σχετικά με διαφήμιση σιγαρέττων αφών Δαμηλάτη, εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών προς Εφόρους Καπνού (δεκ. 1940, δεκ. 1950) κ.ά.

Καπνοβιομηχανία Αφών Δαμηλάτη

Αρχείο Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM119.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 2001

Φάκελοι: ακατάλληλα εδάφη- ζώναι καλλιεργείας, στοιχεία συμβολαίων εσοδείας ετών και συγκεντρωτικών στοιχείων παραγωγής χωρικών καπνών εσοδειών. Βιβλία: καταχωρίσεως στοιχείων πιστοποιητικών, χρεωπιστώσεως κατόχων καπνού, καταχωρίσεως πρωτοκόλλων καταστροφής αχρήστων καπνών εξ ελέγχου αποθηκών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνών, βεβαιώσεων επί των σε φύλλα καπνού φόρων και εγγείου φόρου. Στοιχεία καπνεμπόρων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Εφαρμογών, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1971-1975

∆ιαχείριση σιγαροχάρτου, διοικητική αλληλογραφία, καπνοκαλλιέργειες, µεταγραφή δηλώσεων και αδειών καπνού.

Εφορία Καπνού Αμφίκλειας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Αταλάντης

 • GR GRGSA-FTH ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1973

Άδειες καπνοκαλλιέργειας, αιτήσεις σιγαροχάρτου, καταστροφή καπνών, συμφωνητικά αγοραπωλησίας.

Εφορία Καπνού Αταλάντης

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM344.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1960

Το αρχείο αποτελείται από τόμους δοκιμίων ταινιών φορολογίας καπνού (Ταινίες "Σιγαρέττων Αφορολογήτων" και ταινίες Φορολογίας Καπνού). Σε κάθε δοκίμιο αναγράφεται ο αριθμός σύμβασης και το εργοστάσιο το οποίο ανέλαβε την κατασκευή. Επίσης περιλαμβάνεται ένα Βιβλίο Καταχωρήσεων των Πρωτοτύπων Πλακών Εκτυπώσεως Αξιών του Δημοσίου της Εταιρείας ΕΛΚΑ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιέχει περιγραφές των αξιών που τύπωσε η ΕΛΚΑ το 1954.

Εφορία Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καρδίτσας

 • GR GRGSA-FTH ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1936-1976

Διοικητική αλληλογραφία, καταστάσεις καπνοπαραγωγών, δηλώσεις καπνοκαλλιέργειας, πρωτόκολλα καταστροφής καπνών, κ.α.

Νομαρχία Καρδίτσας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1986

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού, ημερησίων διαταγών, φάκελοι καπνεμπόρων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων πεπραγμένων.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Βιβλία ανακαλυπτομένων παραβάσεων καπνού, βιβλία εμπόρων καπνού, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM114.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2003

Βιβλία Βεβαιώσεων των επί του εις φύλλα καπνού φόρων, βιβλίο καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας χωρικών καπνών, βιβλία μεταγραφής εκδιδομένων αδειών κατοχής καπνού παρ' εμπόρων, βιβλίο μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς καπνού, βιβλίο χρεοπιστώσεως κατόχων καπνού που διατηρούν αποθήκες. Φάκελος Πληρεξουσίων και έγγραφα αλληλογραφίας.

Εφορία Καπνού Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Βιβλία αλληλογραφίας ,βιβλία καπνοπαραγωγών 25 χωριών και της πόλης Σερρών, βιβλία καπνεμπόρων, συνεργατών, καπναποθηκών κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι διαταγών.

Εφορία Καπνού Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1990

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών επαρχίας Σιντικής (1946-1984), καταστάσεις αγορασθέντων καπνών (1968), μητρώα καπνοπαραγωγών (1990), αποκαλυπτομένων παραβάσεων (1972-1979), καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας (1981).

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 1981

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών της περιοχής επαρχίας Σιντικής, μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία καπνεμπόρων, καταστάσεις πωληθέντων καπνών, φάκελοι αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορείας Καπνού Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.018.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πωλητών καπνού, φάκελοι σιγαρόχαρτου, παραγωγών, προστίμων καπνού.

Εφορεία Καπνού Ναυπλίου

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Τελωνείο Καλαμάτας, Τμήμα Εφορίας Καπνού