Τύπος, Τοπικός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Τύπος, Τοπικός

Equivalent terms

Τύπος, Τοπικός

Σχετικοί όροι

Τύπος, Τοπικός

141 Αρχειακή περιγραφή results for Τύπος, Τοπικός

141 results directly related Exclude narrower terms

Αιλιανού - Τσίγκου, Ντίνα

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 32
 • Αρχείο
 • 1927-1996

Το αρχείο αποτελείται από έντυπο κυρίως υλικό που αφορά την υπηρεσία της ως δικαστική αντιπροσώπου σε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο δημοψήφισμα του 1968 (1961-1990). Κατάλογοι βουλευτών, εσωτερικοί κανονισμοί, πρακτικά Βουλής κ.ά. (1951-1984). Αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων σχετικά με την πνευματική κίνηση και την πολιτική ζωή στην Ελλάδα, προεκλογικό υλικό κομμάτων (1985-1996). Διάφορα έντυπα (1927-1950). Τεύχη τοπικών περιοδικών Αγίων Αναργύρων και Νέων Λιοσίων. Τέλος περιλαμβάνεται πλούσια σειρά εφημερίδων Αντιστασιακού Τύπου.

Αιλιανού - Τσίγκου, Ντίνα

Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1866 - 2007

Το αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνει οκτώ αρχειακές σειρές: α) Διοίκηση. β) Μέλη. γ) Αλληλογραφία. δ) Όργανα και Σωματεία Ε.Σ.Η.Ε.Α. ε) Άλλα Σωματεία. στ) Βιβλιοθήκη. ζ) Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. η) Σύμμικτα.

Στην πρώτη σειρά, «Διοίκηση», περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης (1914-5) και τα πρώτα καταστατικά της (1918, 1920, 1924 κ.λπ.), βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. (1915 κ.έ.), εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής από το 1918 έως το 1965, υποψηφιότητες–οργανωτικά–αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. κατά τα χρόνια 1925-1969, λογοδοσίες–εκθέσεις πεπραγμένων–απολογισμοί καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και κτιριολογικά της περιόδου 1920-1950.

Στη δεύτερη σειρά, «Μέλη», ανάμεσα σε άλλα συγκαταλέγονται κατάλογοι μελών της Ένωσης (1919-1920), αιτήσεις, εγγραφές–επανεγγραφές–πιστοποιητικά μελών (1935-1946), διαγραφές μελών (1915-1979), συνδρομές (1915-1935), μητρώα με προσωπικά στοιχεία των μελών (1927-1940), καταστάσεις με δάνεια και οικονομικά βοηθήματα προς μέλη στην Κατοχή, μισθολογικά ζητήματα (1938-1946) και φωτογραφίες μελών.

Η τρίτη σειρά, «Αλληλογραφία», περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα που καλύπτουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά την περίοδο 1916-1949: πρωτόκολλα αλληλογραφίας (εισερχόμενα–εξερχόμενα), τηλεγραφήματα, επιστολές, πιστοποιητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών, ψηφίσματα και εγκύκλιους.

Στη τέταρτη σειρά, «Όργανα και Σωματεία», συγκεντρώνονται ιδρυτικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα διαφόρων οργάνων της Ένωσης (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Ταμείο Πρόνοιας, Ταμείο Συντάξεων κ.ά.) και σωματείων υπό την δικαιοδοσία της (π.χ. Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, Εστία Τύπου, Δημοσιογραφική Σχολή κ.λπ.)

Στην πέμπτη σειρά, «Άλλα Σωματεία», εντάσσονται ποικίλα έγγραφα από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα που αφορούν σωματεία χωρίς οργανική σχέση με την Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων, η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων/Fédération Internationale des Journalistes και άλλα σωματεία (ενδεικτικά: Δημοσιογραφική Εταιρία, Εταιρία Τύπου, Σύνδεσμος Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Τύπου κ.ά.).

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνονται έγγραφα (1922-2009) σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατάλογοι-ευρετήρια βιβλίων, βιβλία επισκεπτών και δωρεές βιβλίων από και προς την Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Η έβδομη σειρά, «Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες», συγκροτείται από: Τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 1930-1994. Υλικό για το περιοδικό Φανός κατά την περίοδο 1925-1948 με οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες διακίνησης–αγγελίες–διαφημίσεις, καθώς και λίγα φύλλα του περιοδικού. Αρχειακό υλικό σχετικό με την έκδοση, διανομή, κλήρωση και τους τυχερούς του Λαχείου Συντακτών της περιόδου 1931-1967, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση του Χορού των Συντακτών τα έτη 1917-1939. Αρχειακά τεκμήρια για τη διοργάνωση των Καλλιστείων κατά την τετραετία 1929-1932.

Τέλος, η σειρά «Σύμμικτα» περιλαμβάνει ποικίλο υλικό: Αιτήσεις δημοσιογράφων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω παύσης της κυκλοφορίας των εφημερίδων τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1866-1947. Κατάλογοι εφημερίδων-περιοδικών καθώς και καταστάσεις εφημεριδοπωλών και κυκλοφορίας εφημερίδων τη δεκαετία του 1940. Κατάλογοι εφημερίδων επαρχίας (1960-1967) και ελληνικών και ξένων εφημερίδων (1813-1911). Γελοιογραφίες προκειμένου να δημοσιευθούν στο Φανό (1930 κ.έ.). Φωτογραφικό υλικό όπου απεικονίζονται μέλη του Δ.Σ. και άλλοι δημοσιογράφοι σε διάφορες εκδηλώσεις–δραστηριότητες της Ένωσης (1925-1997), εικόνες από το Αλβανικό Μέτωπο και άλλα θέματα (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα).

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Αρχείο Γεωργίου Μόσχου

 • GR GRGSA-SER COL039.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1976

Βιβλία, ημερολόγια, καταστάσεις προσφύγων Σερρών (1943-44), φωτογραφίες, 1 σκίτσο, 1 προσωπογραφία, φύλλα τοπικών εφημερίδων (1956-1958), φάκελοι δικογραφιών, φάκελοι δικογραφιών 3 στρατοδικείων και 5 ποινικών υποθέσεων κατοχής, αλληλογραφία με Εβραίους των Σερρών για την τύχη των περιουσιών τους (1952-1969), φάκελος βουλευτικής σύνταξης (1950-1955), φάκελοι προσωπικών υποθέσεων και αλληλογραφίας, φάκελοι δημοτικών εκλογών 1951 και 1959, εκλογικά έντυπα (αφίσες, ψηφοδέλτια, προγράμματα, αποτελέσματα). Οικογενειακές φωτογραφίες (1920-1940).

Μόσχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Ν. Παπαϊωάννου

 • GR-ASCSA GR GL GNP 094
 • Αρχείο
 • 1930-1980

Το Αρχείο Γεωργίου Ν. Παπαϊωάννου αρθρώνεται σε οκτώ θεματικές ενότητες:

 1. Εθνική Αντίσταση: ΕΔΕΣ-γενικά, Αλληλογραφία, Επιτροπή πόλεως Αθηνών (αλληλογραφία), Εκθέσεις για την δράση οργανώσεων του ΕΔΕΣ, Φωτογραφίες 1943-1944, Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις
 2. Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης: Νομοθετικό πλαίσιο, Η συμβολή του Γ.Ν.Π. στην αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, Αναγνώριση πολεμικής δράσης του Γ.Ν.Π., Ονομαστικές καταστάσεις αγωνιστών, Βεβαιώσεις-αιτήσεις αγωνιστών, Εκθέσεις δράσεως αγωνιστών
 3. Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης: ΕΔΕΣ Αθηνών και ΕΔΕΣ Τριχωνίδος, Νεώτερες ενώσεις αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 4. Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης: Διαμάχες και διενέξεις αντιστασιακών
 5. Βίος, δημαρχία Αγρινίου, οικογένεια και πρόγονοι Γ.Ν.Π.
 6. Ιστορική επεξεργασία περιόδου Εθνικής Αντίστασης και ιστορικές καταβολές οικογένειας Γ.Ν.Π.
 7. Αρχειακό υλικό Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου
 8. Εφημερίδες και αποκόμματα τύπου: Ελλάδα-Μεσοπόλεμος, Ο πόλεμος του 1940, Κατοχή, Εθνική Αντίσταση-Αφιερώματα, Τύπος Αιτωλοακαρνανίας, Εφημερίδες αγωνιστών και οργανώσεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Εφημερίδες Αιτωλοακαρνανίας και αποκόμματα τύπου με άρθρα και αναφορές στο πρόσωπο του Γ.Ν.Π., Εφημερίδες και αποκόμματα τύπου με άρθρα περί Κατοχής-Εθνικής Αντίστασης-Εμφυλίου συλλεγέντα υπό Νικολάου Γ. Παπαιωάννου μετά τον θάνατο του Γ.Ν.Π., Νεώτερα αντίγραφα εφημερίδων των ετών 1915-1949 συλλεγέντα υπό Νικολάου Γ. Παπαιωάννου μετά τον θάνατο του Γ.Ν.Π.
  Οι δύο πρώτες ενότητες, Εθνική Αντίσταση (1) και Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης (2), αποτελούν τον κυρίως κορμό του αρχειακού υλικού, το σημαντικότερο και εκτενέστερο τμήμα ολοκλήρου του αρχείου. Στην πρώτη απόκειται υλικό, αντίγραφο και πρωτότυπο, που αφορά την αντιστασιακή οργάνωση ΕΔΕΣ, την ίδρυσή της, αλληλογραφία μεταξύ του ιδρυτή του ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβα και υποεπιτροπών και μελών του, τη δράση τους καθώς και φωτογραφίες των αγωνιστών• στη δεύτερη ενότητα βρίσκονται όλο το νομοθετικό πλαίσιο, τα διατάγματα, τα νομοθετήματα, η συμβολή του ΓΝ.Π. στην αναγνώριση των εθνικοφρόνων αγωνιστών και πλήθος ονομαστικών καταλόγων με τις αιτήσεις των αγωνιστών συνοδευόμενες από ποικίλο συνημμένο υλικό (βεβαιώσεις, εκθέσεις δράσεως κ.α.) για την αναγνώρισή τους ως αντιστασιακών. Στις επόμενες δύο ενότητες, Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης (3): ΕΔΕΣ Αθηνών και ΕΔΕΣ Τριχωνίδος και Νεώτερες ενώσεις αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης (4): Διαμάχες και διενέξεις αντιστασιακών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υλικό που αφορά τις αντεκδικήσεις των υποψηφίων προς αναγνώριση αντιστασιακών καθώς το πλήθος του συνημμένου υλικού κατά προσωπική περίπτωση εξακτινώνεται σε πλείστα ζητήματα του πολιτικού, κοινωνικού και ατομικού βίου στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Στις επόμενες ενότητες έχει ταξινομηθεί το υλικό που αφορά ειδικότερα και προσωπικότερα θέματα του Γ.Ν.Π., την οικογένειά του, την θητεία του ως δημάρχου Αγρινίου και υλικό συλλεγέν μετά το θάνατο του Γ.Ν.Π. από τον γιο του, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου• τέλος, πλήθος εφημερίδων και αποκομμάτων τύπου, αθηναϊκού και αιτωλοακαρνανικού που καλύπτουν σημαντικό τμήμα του 20ού αιώνα.

Παπαϊωάννου, Γεώργιος Ν.

Αρχείο Γεωργίου Τσόντου Βάρδα (Κ59α)

 • GRGSA-CA- PRI149.02
 • Αρχείο
 • 1867-1930

Αρχείο του Μακεδονομάχου Καπετάν Τσόντου Βάρδα. Περιλαμβάνει ημερολόγια, υπομνήματα, επιστολές, έγγραφα, εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων, πρακτικά, πρωτόκολλα, σημειωματάρια και πλήθος άλλων στοιχείων αναφερόμενα κυρίως στη δράση του Τσόντου Βάρδα κατά τον Μακεδονικό, τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα και τον Εθνικό Διχασμό. Αναλυτικότερα:

 1. Κρητικά (1867-1912).
 2. Μακεδονικός Αγών (1903-1905).
  3-4. Μακεδονικός Αγών (1906-1913).
 3. Μακεδονικός Αγών (1916-1917): Αλληλογραφία.
 4. Μακεδονικός Αγών. Σημειώσεις – Επιστολές.
 5. Ηπειρωτικός Αγών (1913-1914).
 6. Ηπειρωτικός Αγών (1914).
 7. Ηπειρωτικός Αγών (1914).
 8. Ηπειρωτικός Αγών. Αλληλογραφία με διάφορους (Μητροπολίτες, Καπεταναίους, Αξιωματικούς), Νοσοκομείο, Τηλεγραφείο, Πυρομαχικά, Οικονομικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερήσιες Διαταγές.
 9. Ηπειρωτικός Αγών (1915-1916).
 10. Προσωπικά στοιχεία.
  17-19. Αυτόγραφα Ημερολόγια.
  20-22. Ευρετήρια αγωνιστών, βιβλία πράξεων Μακεδονικού Κομιτάτου (1877-1878).
 11. Διάφορα βιβλία.
 12. Αποκόμματα Εφημερίδων.
 13. Αποκόμματα Εφημερίδων.
  26-27. Αποκόμματα Εφημερίδων (1914-1917).
  28-30. Αποκόμματα εφημερίδων, Πολιτική δράση Τσόντου Βάρδα, αγώνες κατά Βενιζέλου.

Τσόντος - Βάρδας, Γεώργιος

Αρχείο Δημητρίου Κρίνου

 • GR PRI009.05
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Εφημερίδες: " Άποψη", "Παρέμβαση", "Κυκλαδικό Μέλλον"
Περιοδικά: "Κερδώος Ερμής", "Ερμούπολ"

Κρίνος, Δημήτριος

Αρχείο Δημητρίου Κρίνου

 • GR PRI009.02
 • Αρχείο
 • 1911-1951

Φύλλα της εφ. "ΤΟ ΒΗΜΑ [της Σμύρνης]" . Οι φάκ. με τα έγγραφα φυλάσσονται στο ισόγειο, στο "PALLADIUM", στην αρχειοθήκη αρ. Α10/4. Τα δημοσιεύματα στον τύπο αφορούν κυρίως τις μελέτες του Δ.Α.Κ. για διάφορα ιστορικά κτίρια της Ερμούπολης Σύρου, όπως το θέατρο "ΑΠΟΛΛΩΝ", το τελωνείο, ο φάρος της Σύρου κ.ά. Θέματα σχετικά με τη ναυτιλία, τις Ναυτικές Σχολές της Σύρας, τα ναυτικά εγχειρίδια και το εμπόριο και τους εμπορικούς συλλόγους απασχόλησαν τον Δ.Α.Κ.
Στο περ. "ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: "Το Πανελλήνιον", "Θεόφιλος Καΐρης", "Μια εκκεντρική διαφήμιση"...
Στην εφ. το "ΘΑΡΡΟΣ": "Γάμοι Ορθοδόξων" ... και "Το Βάπτισμα" ... μεταξύ αλλοθρήσκων. Μελέτες του για την τυπογραφία στη Σύρο, το παλαιότερο Γυμνάσιο της Ελλάδας κ.α. δημοσιεύονται στο περ. "Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα".
Αποκόμματα/φωτοτυπίες από τις εφ.
"ΑΠΟΛΛΩΝ" [1911], "ΘΑΡΡΟΣ" [1925], "ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ" [1921, 1927, 1930], "ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ" [1918], "ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ" [1933].
Το υλικό φυλάσσεται στο ισόγειο, στο "PALLADIUM", στην αρχειοθήκη Α10/4. Βλ. τον αναλυτικό κατάλογο του αρχείου του Δημ. Α. Κρίνου. [Στην αρχειοθήκη χ1/2;;;]

Κρίνος, Δημήτριος

Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας

 • GR GRGSA-SER COL071.02
 • Αρχείο
 • 1929

Έντυπα και ευχετήριο Δ.Σ. Συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων Σερρών «Η Αλληλεγγύη», πρόσκληση συγκέντρωσης, 2 φ. εφημερίδας Σερρών: «Ομήρων Αγών».

Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ομηροπαθών Βουλγαρίας

Αρχείο εφημερίδας "Νέος Αγών" (Σέρρες)

 • GR GRGSA-SER COL021.16
 • Αρχείο
 • 1935 - 1969

Φύλλα της Σερραϊκής εφημερίδας «Νέος Αγών». Τρεις σφραγίδες της εφημερίδας, δοκίμια αρθρογραφίας του καθώς και 1 φωτογραφία [ ±1965].

Εφημερίδα "Νέος Αγών" (Σέρρες)

Αρχείο εφημερίδας ''Περιφέρεια''

 • GR GRGSA_LAR PRS003.01
 • Αρχείο
 • 2005 - 2006

Φύλλα εφημερίδας "Περιφέρεια".
Φύλλα ένθετου "Αγγελίες της Περιφέρειας".

Εφημερίδα "Περιφέρεια"

Αρχείο Λουκά Μπέλλου

 • GR-ASCSA GR GL LB 049
 • Αρχείο
 • 1870-1913

Το αρχείο του αποτελείται από ιατρικές πραγματείες, περιοδικά, λογιστικά κατάστιχα και σημειώσεις, έντυπες πραγματείες και άρθρα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (ελληνική και αλβανική γλώσσα), πολιτικές ομιλίες, επιστολές, ποιήματα, αλληλογραφία και φωτογραφίες. Το αρχείο επίσης περιλαμβάνει έναν τόμο στον οποίο έχουν δεθεί όλα τα τεύχη της εφημερίδας "Βοιωτία".

Μπέλλος, Λουκάς

Αρχείο Νομαρχίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1900-1911

Νόμοι Ηγεμονίας Σάμου (5 βιβλία), Εφημερίδες Ηγεμονίας Σάμου (10 τόμοι), Διατάγματα Ηγεμονίας Σάμου (2 βιβλία).

Νομαρχία Σάμου

Αρχείο οικογένειας Σβορώνου

 • Αρχείο
 • 1831-1908

Ημερολόγια (Σκόκου, Μικρασιατικόν, Εφημερίδος των Κυριών, Ροδιακόν, Θεσσαλονίκης, Φιλοκάλλου Πηνελόπης), βιβλία διάφορα, βιβλία σαμιακά, Εφημερίδα ''Πατρίς'' Σάμου, τετράδια.

Σβορώνου, οικογένεια

Αρχείο περιοδικού "Όλυμπος"

 • GR GRGSA_LAR PRS004.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1973

Τεύχη 1 έως 24.
Πρόκειται για έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.
Περιλαμβάνεται η έκδοση "Ο Ελληνισμός της Ρωσίας, η Οδησσός και η Φιλική Εταιρεία" του Κ. Γ. Παυλίδου (1973).

Περιοδικό "Όλυμπος"

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

 • GR GRGSA-SER COL102.01
 • Αρχείο
 • 1884 - 1995

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Κοταμανίδης, Σταύρος

Αρχείο Συνδέσμου Οιατών - Φίλων Οίας και μελών (Κ396)

 • GRGSA-CA- COL027.175
 • Αρχείο
 • 1971-1996

Περιλαμβάνονται έγγραφα ιδρυτικά, βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Συνδέσμου Οιατών - Φίλων Οίας , έγγραφα σχετικά με το ορυχείο Οίας, τοπικός Τύπος, φάκελοι μελών, ιδιωτικά έγγραφα της Μ. Σκουρτέλη κ.ά.

Σύλλογος Οιατών και φίλων Οίας

Αρχείο τοπικής Εφημερίδας Λαός

 • GR PRS002.01
 • Αρχείο
 • Ιαν-Μαϊ 2006

Περιλαμβάνει φύλλα της τοπικής εφημερίδας Λαός από Ιαν 2006 ως και Μάιο 2006

Εφημερίδα ''Λαός''

Αρχείο Χρυσούλας Εξαδακτύλου

 • GR GRGSA-SER COL047.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1980

Έγγραφα υπηρεσιακά, βιβλία και έντυπα σχολικά, μαθητικά τετράδια, εφημερίδες, ποικίλα έντυπα, φωτογραφίες.

Εξαδακτύλου, Χρυσούλα

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1950-1954, 1955-1963

Εφημερίδα "Αγών Σάμου-Ικαρίας. Έφημερίς προοδευτικών φιλελευθέρων άρχων". Ιδρυτής ο Γεώργιος Θ. Γρηγορίου.

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1950-1958

Λυτά φύλλα της εφημερίδας "Αγών Σάμου - Ικαρίας. Εφημερίς Προοδευτικών Φιλελευθέρων Αρχών. Διευθύνεται παρ' επιτροπής". Φύλλα 1/28-101-1950 έως 174/1958. Λείπουν τα φύλλα με α/α 29, 74, 163, 166. Διευθυντής ο Θ. Στεφανίδης, αρθρογραφία Γ. Θ. Γρηγορίου.

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

Εφημερίδα "Αλήθεια'' (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1880-1881

Τόμος που περιλαμβάνει τα φύλλα από 1 Ιουλίου 1880 έως 15 Δεκεμβρίου 1881. Εκδότης ο Θεμ. Στεφανίδης.

Εφημερίδα "Αλήθεια'' (Σάμος)

Εφημερίδα "Δημοκρατική" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1964-1965

Φύλλα της εφημερίδας "Δημοκρατική" που εξέδιδε ο Αλέξης Σεβαστάκης στο Καρλόβασι της Σάμου.

Σεβαστάκης, Αλέξης

Εφημερίδα "Ελλάς" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1948-1955

Φύλλα της εφημερίδας "Ελλάς" που εξέδιδε στη Σάμο ο Κώστας Πτίνης.

Πτίνης, Κώστας

Εφημερίδα "Ελλάς" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1945-1977

Τόμοι που περιλαμβάνουν τα φύλλα 1 έως 1.504 της εφημερίδας "Ελλάς" της Σάμου. Λείπει το υπ΄αριθμόν 1202 φύλλο.

Πτίνης, Κώστας

Εφημερίδα "Ευνομία" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1895-1898

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Ευνομία", από το φύλλο αρ. 1, με ένδειξη "εν Λιμένι Βαθέος τη 23η Μαρτίου 1895". Διευθυντές και συντάκτες οι Σωκράτης Ιωαννίδης και Ηρακλής Θαλασσινός.

Ιωαννίδης, Σωκράτης

Εφημερίδα "Εφημερίς των Σαμίων"

 • Αρχείο
 • 1929-1931

Φύλλα της εφημερίδας "Εφημερίς των Σαμίων" που εξέδιδε ο Ν. Α. Σολούνιας στο Βαθύ της Σάμου.

Σολούνιας, Αριστοτέλης

Εφημερίδα "Θάρρος" Δράμας (Κ336)

 • GRGSA-CA- COL027.116
 • Αρχείο
 • 08/12/1962

Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ, η αρχαιοτέρα εφημερίς εν Δράμα" (έτος ιδρύσεως 1923, ιδιοκτησία-διεύθυνσις: Μιχαήλ Ρ. Βεζιρτζόγλου), αρ. φύλλου 9311/8-12-1962, Περίοδος Δ', Έτος 38ο.

Εφημερίδα "Θάρρος" (Δράμα)

Εφημερίδα Θεσσαλονίκης "Το Φως"

 • PRS009
 • Αρχείο
 • 1925 - 1948

11 φύλλα της εφημερίδας "Το Φως: Ημερήσια πρωϊνή εφημερίς" των ετών 1925-1948

Εφημερίδα "Το Φως " (Θεσσαλονίκη)

Εφημερίδα "Κήρυξ Σάμου"

 • Αρχείο
 • 1946-1949

Φύλλα της εφημερίδας "Κήρυξ Σάμου" που εξέδιδε στο Βαθύ Σάμου ο Αχιλλέας Μακρής.

Εφημερίδα "Λεκκατικά" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1998-2001

Έξι φύλλα της εφημερίδας "Λεκκατικά, Εξαμηνιαία εφημερίδα του συλλόγου Λεκκατών Αθήνας ''Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος''. Φ. 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Εφημερίδα "Νέα Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1958-1963

Φύλλα της εφημερίδας "Νέα Σάμος" που εξέδιδαν στο Βαθύ Σάμου οι Ιωάννης Σπύρου και Δημ. Κεφάλας.

Εφημερίδα "Πανσαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1928

Φύλλα της εφημερίδας "Πανσαμιακή" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Ιωάννης Δ. Γιαγάς, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αλέξανδρο Χίου.

Εφημερίδα "Πύργος" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1992-1995

Τόμος με φύλλα της εφημερίδας ''Πύργος. Μηνιαία εφημερίδα των απανταχού Πυργιωτών Σάμου". Περιέχει τα φύλλα με αρ. 45 (Ιανουάριος 1992) έως και 78 (Ιανουάριος 1995).

Εφημερίδα "Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1948-1950

Τεύχη της εφημερίδας "Σάμος" που εξέδιδαν στον Λιμένα Βαθέος οι Μιχαήλ και Κώστας Δούκας.

Εφημερίδα "Σάμος''

 • Αρχείο
 • 1879-1894

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Σάμος, Εφημερίς πολιτική, φιλολογική, των ειδήσεων και του εμπορίου " που κυκλοφορούσε κάθε Τετάρτη.

Εφημερίδα "Σάμος"

Εφημερίδα "Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1923-1927 και 1930-1950

Σειρά φύλλων της εφημερίδας "Σάμος" σε μικροφίλμ.

Εφημερίδα "Σάμος"

Εφημερίδα "Σαμιακά Νέα"

 • Αρχείο
 • 1950-1953

Τεύχη της εφημερίδας "Σαμιακά Νέα" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Σταμάτιος Βαρελλάς.

Εφημερίδα "Σαμιακά Νέα"

 • Αρχείο
 • 1954-1956

Φύλλα της εφημερίδας "Σαμιακά Νέα" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Σταμάτιος Βαρελλάς.

Εφημερίδα "Σαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1992-1993

Τόμοι της εφημερίδας "Σαμιακή" με τόπο έκδοσης τη Σάμο.

 1. φ. 1391 - 1453.
 2. φ. 1454 - 1501.

Εφημερίδα "Σαμιακόν Βήμα"

 • Αρχείο
 • 1991-1993

Δύο τόμοι της εφημερίδας "Σαμιακό Βήμα" με τόπο έκδοσης τη Σάμο.

 1. φ. 2807-2868.
 2. φ. 2869-2916.

Εφημερίδα "Χαραυγή" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 2005

Ένας τόμος της εφημερίδας της Σάμου "Χαραυγή", από φ. 480/15-1-2005 έως φ. 526/24-12-2005.

Τζίχας, Κώστας

Εφημερίδα "Χαραυγή" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1995-1998

Τόμοι της εφημερίδας "Χαραυγή" της Σάμου.
1, 2, 3: Τόμος Α΄ (1995), φ. 1-42.
4: Τόμος Β΄ (1996), φ. 43-91.
5: Τόμος Γ΄(1998), φ. 140-187.

Εφημερίδες της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1905-1908
 1. "Χαραυγή" (φ. 236-479, 5 τόμοι εις τριπλούν, με ενδείξεις 371/1-15) 2000-2004 και ένθετο "Επιπλέον" (1 τόμος με την ένδειξη 371/16) 1999-2004.
 2. "Σαμιακή" (φ. 1792-2032, 4 τόμοι εις διπλούν με ενδείξεις 371/17-24 και 371/29-30) 2000-2004 και ένθετο "Η άλλη" (φ. 1-33, 1 τόμος, 371-25) 2004.
 3. "Σαμιακή ηχώ" (φ. 1-101, 3 τόμοι με ενδείξεις 37/26-28) 2000-2003.
 4. "Σαμιακόν Βήμα" (8 τόμοι, φ. 3215-3461, 371/31-38) 2000-2003.
 5. "Σαμιακός Τύπος" ( 5 τόμοι εις διπλούν, φ. 1-254, 371/39-48,) 1999-2004.
 6. "Πρόοδος" (4 τόμοι, φ. 1-144 φωτοτυπημένα, 371/49-52, ) 1905-1908.

Εφημερίδες ''Φως'' και ''Νέα Ζωή'' (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1896-1898, 1901

Δεμένος τόμος με φύλλα της εφημερίδας "Φως" που εξέδιδαν στη Σάμο οι Γ. Ν. Καρατζάς και Β. Ι. Καριώτογλου και της επίσης σαμιώτικης "Νέας Ζωής", με Διευθυντή και εκδότη τον Βασίλειο Ι. Καριώτογλου.

Καμπάνα, εφημερίδα

 • GR_LA KAMB 250
 • Αρχείο
 • 1923-1924

Πενήντα τρία (53) φύλλα της εφημερίδας. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Εφημερίδα "Καμπάνα"

Κουκουτσάκης, Σταύρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 21/02
 • Αρχείο
 • 1937-1960

Το αρχείο του εκδότη της εφημερίδας Νέα Σμύρνη, Σταύρου Κουκουτσάκη, αποτελείται κυρίως από συγχαρητήριες επιστολές με την ευκαιρία του εορτασμού διαφόρων επετείων κυκλοφορίας της εφημερίδας του: δεκάχρονα (1940), εικοσάχρονα (1950), εικοσιπεντάχρονα (1955), τριαντάχρονα (1960). Στους επιστολογράφους περιλαμβάνονται νομάρχες Αττικής, πρόεδροι της κοινότητας και του δημοτικού συμβουλίου Νέας Σμύρνης, πολιτευτές και βουλευτές, μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., το προεδρείο του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου, ιερωμένοι, φίλοι του Κουκουτσάκη και διάφοροι ιδιώτες. Περιλαμβάνεται επίσης επιστολή του Κώστα Κοτζιά, υπουργού Διοικητή Πρωτευούσης (1937) και αλληλογραφία σχετικά με άρθρο του Κουκουτσάκη στον Εθνικό Κήρυκα (1953) για την ανεύρεση της θαυματουργού εικόνας της Τήνου (1937-1960).

Κουκουτσάκης, Σταύρος

Οικογενειακή Συλλογή Σοφοκλή Μουρτζόπουλου

 • GR GRGSA-MAG PRI63.1
 • Αρχείο
 • [1872]-2013

Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες (πρωτότυπες και φωτοαντίγραφα), αποκόμματα τοπικών εφημερίδων, ταχυδρομικά δελτάρια (καρτ-ποστάλ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και θανάτου, εκλογικό βιβλιάριο, ιατρικό βιβλιάριο και βιβλιάριο ταυτότητας Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, ιατρικά έγγραφα, τετράδια, σχέδια και σημειώματα, προγράμματα από εκθέσεις, ενθύμια.

Μουρτζοπούλου, οικογένεια

Περιοδικό "Η Πανδίκη" (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1928-1929

Τεύχη αρ. 1 έως και 7 του περιοδικού "Πανδίκη" που εξέδιδε στην Ικαρία ο Χαράλαμπος Παμφίλης.

Παμφίλης, Χαράλαμπος

Περιοδικό "Σαμιακή Επιθεώρηση"

 • Αρχείο
 • 1963-1992

Τόμοι με τεύχη του περιοδικού "Σαμιακή Επιθεώρηση", έκδοση της Αδελφότητας Σαμίων, μορφωτική, λογοτεχνική, τουριστική.

Προσωπικό Αρχείο Δημοσιογράφου Αλέκου Τράκα

 • GR GRGSA-MAG COL5
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ταχυδρομικό δελτάριο, αντίτυπο του φύλλου 771 της εβδομαδιαίας εφημερίδας του Βόλου «Πρωϊνή της Δευτέρας».

Τράκας, Αλέκος

Συλλογή εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας

 • GR GRGSA-SER COL031.03
 • Συλλογή
 • 1926 - 1948

Εφημερίδες Θεσσαλονίκης: "Το Φως" αρ. φύλλων 3091/01-05-1926, 5.461/14-05-1927, 5.863/06-10-1927, 8.114/11-3-1935, 12.404/27-10-1948 και "Μακεδονικά Νέα" αρ. φύλλου 1.309/3-11-1929.

Συλλογή Αθανασίου Δ. Μαυρίδη

 • GR GRGSA-SER COL122.01
 • Αρχείο
 • 1906 - 1974

Αλληλογραφία πολιτικού γραφείου, φύλλα εφημερίδος "Στρυμών" και έγγραφα οικογενειακού αρχείου

Μαυρίδης, Αθανάσιος

Συλλογή Αριστοτέλη Σολούνια

 • Αρχείο
 • 1934-1973

Δώδεκα φύλλα της εφημερίδας ''Εφημερίς των Σαμίων '', οκτώ τεύχη διαφόρων εφημερίδων ("Έθνος", "Σαμιακά Χρονικά", "Κρητικά Νέα", "Αιγαίον", "Εστία", "Κήρυξ", "Σαμιακός Τύπος"), ένα φυλλάδιο ''Τα χρυσά έπη του Πυθαγόρου'', μία φωτογραφία του εκδότη Νικ. Σολούνια.

Συλλογή Γιάννη Αναπλιώτη

 • GR GRGSA-MES COL002.02
 • Αρχείο
 • 1914-1969

Καλαματιανή εφημερίδα "Σημαία", περιοδικά μεσσηνιακά.

Αναπλιώτης, Γιάννης

Συλλογή Δήμητρας Τσεσμετζή Μαραγκάκη

 • GR GRGSA-SER COL136.01
 • Συλλογή
 • 1982 - 1985

Έγγραφα, έντυπα, εφημερίδες του Σωματείου Δημοκρατικών Γυναικών Σερρών, συνδικαλιστικών παρατάξεων και Δημοτικής παράταξης.

Μαραγκάκη Τσεσμετζή, Δήμητρα

Συλλογή Δημητρίου Μπάιτση

 • Συλλογή
 • 1920 - 1990

Αφίσες εκδηλώσεων του Δήμου Νάουσας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, φωτογραφίες ναουσαίικων οικογενειών και προσκόπων, εφημερίδες της Νάουσας και τεύχη του περιοδικού «Βουνίσιος Αέρας».

Μπάιτσης, Δημήτριος

Συλλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2010 (Ν. Ροδόπης)

 • GRGSA-ROD COL022.01
 • Αρχείο
 • 2010

Εκλογικοί συνδυασμοί υποψηφίων για το νομό Ροδόπης (στους Δήμους Κομοτηνής, Σαπών-Μαρώνειας, Ιάσμου) και την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τοπικός Τύπος για τις εκλογές.

Υποψήφιοι, εκλογών

Συλλογή εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας

 • GR GRGSA-SER COL031.02
 • Συλλογή
 • 1934 - 1993

Φύλλα εφ.: Αντικομμουνιστική Εξόρμησις (Θεσσαλονίκη, 1960), Αντίλαλοι της Αρναίας (1979-1993), Δραμινή (1988), Δράσις (Θεσσαλονίκη,1967), Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), Ελληνικός Βορράς (1948-1977), Καπνικός Κόσμος (1959-86), Αναπηρικός Κήρυξ Βορείου Ελλάδος (1970-74), Κοινοτική (Θεσσαλονίκη, 1964), Ταξιδιωτικά Νέα (Θεσ/νίκη, 1974), Θεσσαλονίκη, Καλημέρα, Κυρά Γη (Δράμας), Μακεδονία (1934-1974), Μακεδονικός Λόγος (Καστοριά, 1979), Πρωινός Τύπος ( Θεσσαλονίκη, 1974), Η Φλόγα (1963), Το Φώς (1951-1957), Χρόνος (1975), Χωριό (1959), Το Βήμα του εφέδρου αξιωματικού (1958-1975).

Συλλογή εφημερίδων (Κ177)

 • GRGSA-CA- COL027.24
 • Συλλογή
 • 1829-1894

Συλλογή εφημερίδων (1829 - 1894): Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (αρ. 69, 1829), Εφημερίς της Κυβερνήσεως (αρ. 77, 1836, αρ. 25, 1852 αρ. 21, 1856 αρ. 71, 1867), Αιών, Αρκαδία, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Πολιτική και Φιλολογική, Ελληνικός Παρατηρητής, Η Ελπίς, Καιροί, Λαός, Μέριμνα, Η ταχύπτερος Φήμη, Η Φήμη, Νέα Εφημερίς, Regierungs - Blatt des Koenigreichs Griechenland, Le Messager d' Athenes, L' Independance Belge, L' Italia Artistica, Triestes Zeitung και αποκόμματα εφημερίδων.

Συλλογή εφημερίδων και περιοδικών της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1933-1992

Φύλλα των ακόλουθων τοπικών εφημερίδων της Σάμου:
"Ενοριακόν Δελτίον", "Ο Πυθαγόρας", "Ο Ελεύθερος Δημοκράτης", "Γερμανικόν περιοδικό", "Ο Καρμανιόλος", "Εθνική Ένωσις", "Η Φωνή του Πυθαγορείου", "Η Πρόοδος", "Σαμιακή Φωνή", "Σαμιακός Τύπος", "Η Σαμιακή", "Γκραν Κάσα", "Νέα Γενιά", "Δημοκρατική", "Αγών", "Ηχώ Σάμου και Ικαρίας", "Η Φωνή του Σχολείου" των γυμνασίων Νομού Σάμου.

Συλλογή εφημερίδων Κωνσταντίνου Διαμάντη (Κ211)

 • GRGSA-CA- COL121.02
 • Αρχείο
 • 1938-1962

Δεκατέσσερα (14) τεύχη του περιοδικού "Νεοελληνικά Γράμματα" (1938), τριάντα επτά (37) φύλλα της εφημερίδας "Ασπίς του Άργους" (1960-1962), μεμονωμένα φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων Ζωή, Έθνος, Καθημερινή, Ελληνικόν Αίμα κ.ά. (1948-1960).

Διαμάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή εφημερίδων Μάριου Τσαντίρη

 • Αρχείο
 • 1938-1952

Επτά φύλλα εφημερίδων ή προκηρύξεις, ως εξής:

 1. "Λαοκρατία, Όργανο της Π.Ε. Κομμουνιστικής Οργάνωσης Σάμου-Ικαρίας", 1938-1939.
 2. Προκήρυξη Κ.Ο. Σάμου, 1939.
 3. Ανακοίνωση της Διοίκησης Χωροφυλακής Σάμου, 1952.
 4. Εγκύκλιος Μητροπολίτη Ειρηναίου, 1947.
 5. "Νέα Ικαρία, Όργανο του Συνασπισμού των κομμάτων ΕΑΜ Ικαρίας και Φούρνων", 1946-1947.
 6. "Φλόγα, Όργανο του συμβουλίου Νομού της ΕΠΟΝ Σάμου", 1946-1947.
 7. "Λαοκρατία", 1945.

Συλλογή εφημερίδων της Σάμου και της Ικαρίας

 • Αρχείο
 • 1914-1947

Φωτοτυπίες μεμονωμένων φύλλων διαφόρων εφημερίδων της Σάμου και της Ικαρίας, ως εξής: "Αναγγένησις" 3 φύλλα, "Λαοκρατία" 5 φύλλα, "Γκολ" 1 φύλλο, "Σοσιαλιστής" 1 φύλλο, "Αθλητικό Βήμα" 1 φύλλο , "Φοίνιξ" 1 φύλλο, "Ο Λαός" 1 φύλλο, "Σαμιακή Φωνή" 1 φύλλο, "Λαοκρατία" 2 φύλλα, "Νέα Ικαρία" 1 φύλλο, "Φλόγα" 2 φύλλα, "Λαοκρατία" 3 φύλλα, "Κήρυξ Σάμου". Περιλαμβάνονται λογότυπα Ικαριακών Εφημερίδων.

Συλλογή Ι. Κόκκα

 • Αρχείο
 • 2003-2008

"Άνεμος Λέκκας", περιοδική έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λέκας Σάμου "Η Ανθεμούσα", τεύχη 1-24
.

Κόκκας, Ιωάννης

Συλλογή Κωνσταντίνου Διαμάντη (Κ333)

 • GRGSA-CA- COL121.01
 • Συλλογή
 • 1960 - 1996

Συλλογή φύλλων τοπικών εφημερίδων (Φωνή των Καλαβρύτων, Πειραιωτικά Νέα, Τζουμερκιώτικα Νέα, Λακωνική Ιδέα κ.ά.), αποκόμματα εφημερίδων και άλλων εντύπων, προσωπικά ημερολόγια και αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Διαμάντη.

Διαμάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Μέλπως Σκουλά

 • GRGSA-IAK COL069.01
 • Αρχείο
 • 1917-1951

Φύλλα εφημερίδων αθηναϊκών και κρητικών για θέματα που αφορούν την Κρήτη

Σκουλά, Μέλπω

Συλλογή Νίκου Νικολάου

 • GR GRGSA-SER COL002.01
 • Συλλογή
 • 1957 - 1993

Τοπικές εφημερίδες Ν. Σερρών-Δράμας: «Νιγρίτα» (66 φύλλα, χρον.:1957-1991), «Πρόοδος» (2.060φ.,1958-1993), «Πανσερραϊκός»(37φ.,1973-1974),«Πανσερραϊκή» (194φ., 1970-1992), «Σερραϊκόν Θάρρος» (1.639φ.,1970-1993), «Σερραϊκή Φωνή» (43φ.,1971-74), «Σερραϊκός Τύπος»(234 φ., 1976-1992), «Σερραϊκόν Βήμα» (,1φ.,1959), «Σέρρες Σπορ» (1φ.,1987), «Επιλογές» (1φ.,1992), «Ακριτικός Τύπος» (2φ.,1970), «Παρατηρητής» (20.169φ.,1980-1993), «Νέα Εποχή» (141φ.,1989 -1992), «Η Μάχη» (129φ.,1983-1992), «Ακριτική Φωνή» (335φ., 1989-1992), «Μακεδονική » (1φ.,1982), «Σερραϊκά Αγροτικά Νέα», (1φ.,1981), «Ψίθυροι της Σιντικής» (1φ.,1991), «Αλλαγή» (1φ.,1984), «Φυλλίδα» (4φ.,1981). Εφημερίδα Δράμας: «Δραμινή» (58 φ., 1988).

Νικολάου, Νίκος

Συλλογή Νικολάου Παπαπαναγιώτου

 • GR GRGSA-SER COL052.01
 • Collection
 • 1925 - 1956

Έγγραφα θυμάτων βουλγαρικής κατοχής, έγγραφα Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, τοπικές εφημερίδες.

Παπαπαναγιώτου, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Τακουρίδη

 • GR GRGSA-SER COL106.01
 • Συλλογή
 • 1936 - 2002

Εφημερίδες Σερρών: Δημοκρατική (1965), Φιλελεύθερος (1965), Τα Νέα της Φυλλίδος (1966), Δημοκρατικά Νιάτα (1966), Κυρίαρχος Λαός (1966), Δημοκρατική Ένωσις (1966), άλλες τοπικές εφημερίδες, φωτογραφίες πολιτικών εκδηλώσεων Μεταξικής περιόδου και μεταπολεμικής περιόδου (κυρίως δεκαετίας του 1960), διάφορα έντυπα.

Τακουρίδης, Νικόλαος

Συλλογή οικογένειας Μιστριώτη (Κ129)

 • GRGSA-CA- COL134.01
 • Συλλογή
 • 1822-1957

Συλλογή οικογένειας Μιστριώτη:
Δικαιοπρακτικά και δικαστικά έγγραφα από την Κεφαλονιά.
Φύλλο της εφημεριδάς "Κεφαλληνία".
Έγγραφο της επί της Οικονομίας Γραμματείας.
Συλλογή εγγράφων που αφορούν τον λοχαγό Νικολάου Μερεντίτη (1836-1843) σχετικά με την αντιμετώπιση ληστρικών ομάδων στην περιοχή της Φθιώτιδας και Καρπενησίου .
Αγγελτήριο μνημόσυνου Ιω. Θ. Σέρρου.
Σπάραγμα (;) μουσικού χειρογράφου βυζαντινής παρασημαντικής.
Χειρόγραφο σημείωμα του Αστυνομικού Διοικητή Κυκλάδων που αφορά τους αμνηστευόμενους για την αντιδραστική τους δράση των Λεωνίδα Χαρβαλιά και Νικόλαο Κεραντή (1917).
Προσχέδιο ποιήματος Ν. Α. Τράκα.
Φάκελος προς Γεώργιο Κρέμο.
Έγγραφα του δικαστικού Εμμανουήλ Μιστριώτη για τη θητεία του ως εκτάκτου στρατοδίκη στο Δορύλαιο και Προύσα Μ. Ασίας, στο Πρωτοδικείο Τρίπολης και αλληλογραφία με τον Αρεοπαγίτη Εμμ. Μιστριώτη.
Χειρόγραφες ιατρικές σημειώσεις ιατρού Γεωργίου Μιστριώτη.

Μιστριώτη, οικογένεια

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 141