Αρχείο EDU120.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA_LAR EDU120.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων

Ημερομηνία(ες)

  • 1935 - 2002 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

42 βιβλία & 2 σάκοι (3 γραμμικά μέτρα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Λάρισας
Ημερομηνία εισαγωγής: 12/2/2005
ΑΒΕ 289

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων καλύπτει τα έτη 1935 - 2005 και αποτελείται από 56 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βούναινων (1935-2002), σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Κάτω Βούναινων, σειρά ΙΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Κάτω Βούναινων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης