Αρχείο EDU166.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA_LAR EDU166.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1916 - 1987 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

54 βιβλία & 3 σάκοι (2,40 γραμμικά μέτρα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Μοναστηρίου (2/θέσιο)
Ημερομηνία εισαγωγής: 20/2/2006
ΑΒΕ 341

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου καλύπτει τα έτη 1916 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 59 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙΙ. 2/τάξιον Νυκτερινόν Σχολείον Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μεγ. Μοναστηρίου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης