Δικογραφίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικογραφίες

Equivalent terms

Δικογραφίες

Σχετικοί όροι

Δικογραφίες

50 Αρχειακή περιγραφή results for Δικογραφίες

50 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA JUS.5, 5.1
 • Αρχείο
 • 1884-1969

ΒΙΒΛΙΑ:Ευρετήρια-Πρωτόκολλα-Πινάκια Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Πολιτικών Αγωγών, Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Δικογραφιών, Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών, Βιβλίο Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναψηλαφίσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναιρέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλία Εμφανιζομένων Μαρτύρων και Κατηγορουμένων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογέων, Βιβλία Κλήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Κλητήρα Αρχανών, Βιβλία Διπλοτύπων Δικαστικών Τελών, Βιβλίο Πράξεων Ειρηνοδίκου, Λογιστικό Βιβλίο, Κατασχέσεων, Απολογισμού, Αποσκευών κλπ, Απογράφων, Διεκπεραιώσεως, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εκθέσεων, Ευρετήριο - Πρωτόκολλο Αγροτικών Χρεών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών, Εκτελέσεως των Ποινικών Αποφάσεων, Πινάκιο Ποινικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο Συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Φόρου Επιτηδεύματος Δικηγόρων, Ανακοπών & Εφέσεων, Καταδικαστικών Αποφάσεων, Πρακτικών Ποινικών, Πρόχειρα Πρωτόκολλα – Σημειώσεις, Ημερολόγιο. ΤΟΜΟΙ/ ΦΑΚΕΛΟΙ:Πρακτικά & Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πολιτικά Πρακτικά & Αποφάσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Αλληλογραφία, Εκθέσεις & Πρακτικά, Πρακτικά Ορκωμοσιών, Εκλογικά, Πρακτικά και Αποφάσεις - Δηλώσεις Αγροτικών Χρεών, Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικές Δικογραφίες, Μικροπταίσματα

Ειρηνοδικείο Αρχανών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.12
 • Αρχείο
 • 1914-1968

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αποφάσεις Εξώσεων, Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές: Αναβληθείσες - Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές, Σχετικά Μικροδιαφορών, Αιτήσεις Εξαιρέσεως Μικροδιαφορών, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Αποφάσεων Μικροδιαφορών, Αγωγές/Αιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Κοινοποιημένα Δικόγραφα, Εκθέσεις Αγροτικού Αδικήματος, Αγροτικές Δηλώσεις, Αγροτικές Αποφάσεις, Αιτήσεις προς Εισαγγελέα, Αποφάσεις Ειρηνοδικείου, Αποσπάσματα Εισπράξεων, Διαγραφείσες Ανακοπές, Εισαγωγές, Καταστάσεις Ενιαίου Μισθολογίου

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χερσονήσου / Καλού Χωριού Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA JUS.6, 6.1, 6.2, 6.3
 • Αρχείο
 • 1895-1969

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Αποφάσεις, Πολιτικά πρακτικά και Αποφάσεις, Δικογραφίες, Μικροδιαφορές, Πολιτικές εκθέσεις, Αποφάσεις Αγροτικών Χρεών, Ειρηνοδικείο Καλού Χωριού: Πρακτικά και Αποφάσεις.

Ειρηνοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA JUS.11, 11.1
 • Αρχείο
 • 1901-1969

Ποινικές Αποφάσεις, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αυτοφώρων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων, Βιβλίο Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλίο Ανακοπών Λιπομαρτύρων, Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων, Δικογραφίες

Πταισματοδικείο Αρχανών

Αρχείο Πταισματοδικείου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA JUS.2
 • Αρχείο
 • 1890-1949

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Aποφάσεις, Πρωτόκολλο Aποφάσεων των επ' αυτοφώρω Πταισμάτων, Mικροπταισματικαί Aποφάσεις του Πταισματοδικείου Bιάννου, Mικροπταισματικές δικογραφίες, Eυρετήριο των Ποινικών Aποφάσεων, Ποινικές δικογραφίες, Στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείων, Γραμμάτια παραλαβής βεβαιώσεως ποινικών αποληψίμων Δημοσίου Tαμείου Hρακλείου

Πταισματοδικείο Βιάννου

Αρχείο Πταισματοδικείου Χερσονήσου

 • GR GRGSA-IRA JUS.16
 • Αρχείο
 • 1899-1969

Δικογραφίες Πταισμάτων, Βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποφάσεων Αυτοφώρων, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλία Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλία Εφέσεων, Βιβλία Ανακοπών κατ' Αποφάσεων

Πταισματοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Δικηγόρου Αγγελίδη

 • Αρχείο
 • 1925-1961

Φάκελοι υποθέσεων του δικηγόρου Αγγελίδη με έδρα τη Σάμο.

Αγγελίδης (δικηγόρος Σάμου)

Αρχείο Δικηγόρου Αποστόλου Λιβανού

 • GR GRGSA-MAG JUS3.1
 • Αρχείο
 • 1907-1969

Φάκελοι με δικαστικές και συμβολαιογραφικές Πράξεις, Αλληλογραφία, αποδείξεις δαπανών κ.λπ.

Λιβανός, Απόστολος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.2
 • Αρχείο
 • 1890-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.1
 • Αρχείο
 • 1899-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.3
 • Αρχείο
 • 1911-1991

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ, TEXACO κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS4.8
 • Αρχείο
 • 2003

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, Καταργήσεις Μονομελούς και Τριμελούς, Προσωποκρατήσεις, Δικογραφίες Προεδρικής διαδικασίας, Αναστολές, Αντιρρήσεις

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS4.9
 • Αρχείο
 • 2006

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, Προσωποκρατήσεις, Αναστολές, Προεδρικές

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS4.7
 • Αρχείο
 • 2000

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, Καταργήσεις Μονομελούς και Τριμελούς, Προσωποκρατήσεις

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS4.10
 • Αρχείο
 • 2009

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, Προσωποκρατήσεις, Αναστολές, Προεδρικές

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών

 • GR GRGSA-IRA JUS.14, 14.1, 14.2, 14.3
 • Αρχείο
 • 1946-2006

Τμήμα μηνύσεων Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Μηνύσεων, Ευρετήρια Βιβλίων Μηνύσεων, Βιβλία Μηνύσεων επί ζωοκλοπής, Βιβλία πρωτοεισάκτων παραγγελιών αστυνομικών αρχών, Δικογραφίες
Τμήμα Προσδιορισμού Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Προσδιορισμού
Α) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου: Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο κλήσεων Μονομελούς-Τριμελούς , Βιβλία αυτοφώρων, Βιβλία αναβλητικών,
Β) Τριμελούς Πλημ/κείου Ηρακλείου: Βιβλίο Ανακοπών-Λιπομαρτύρων Μονομελούς και Τριμελούς
Τμήμα Γραμματείας Εισαγγελίας Ηρακλείου
Βιβλίο Διορισμού Προσωρινού Επιτρόπου, Φάκελοι Ψυχοπαθών

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.16
 • Αρχείο
 • 1993-2014

Δικογραφίες Βουλευμάτων, Αιτήσεις-Προτάσεις εκουσίας διαδικασίας Πολυμελούς, Δικογραφίες Τριμελούς Ανηλίκων, Αιτήσεις-Αγωγές εργατικών Μονομελούς, Εκλογικό υλικό Δημοτικών-Περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών, Πρακτικά Αρχαιρεσιών Πανελληνίων Συλλόγων

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.17
 • Αρχείο
 • 2005

Αποφάσεις Συμβουλίου, Βουλεύματα, Δικογραφίες Βουλευμάτων, Δικογραφίες Μονομελούς Ανηλίκων, Αγωγές-Προτάσεις Εργατικών, Αποφάσεις, Πρακτικά και Δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ), Βιβλία, Πινάκια και Φάκελοι αρμοδιότητας Πρωτοδικείου Βόλου

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.7
 • Αρχείο
 • 1899-1978

Φάκελοι Δικογραφιών και Δικασίμων Ποινικών υποθέσεων (αγροτικών-δασικών πταισμάτων και πλημμελημάτων). Περιλαμβάνονται έγγραφα Ειρηνοδικείων Ν. Μαγνησίας, Αστυνομίας, Αγρονομείων Βόλου, Φερών, Σκοπέλου-Σκιάθου κ.λπ.

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πταισματοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS38.2
 • Αρχείο
 • 1917-1999

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών, Φάκελοι με Ματαιωθείσες Αγωγές Μικροδιαφορών, Εργατικά, Αγροτικά, Δασικά, Δικογραφίες πταισμάτων, Υποθέσεις Μονοπωλίων και Ελαιοπαραγωγής, Πινάκια υποθέσεων, Βιβλία Εφέσεων, Αποληψίμων, Απογραφών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ευρετήρια, Σφραγίδες

Πταισματοδικείο Αχιλλείου - Σούρπης

Αρχείο Πταισματοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS38.1
 • Αρχείο
 • 1917-1998

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών, Φάκελοι με Ματαιωθείσες Αγωγές Μικροδιαφορών, Εργατικά, Αγροτικά, Δασικά, Δικογραφίες πταισμάτων, Υποθέσεις Μονοπωλίων και Ελαιοπαραγωγής, Πινάκια υποθέσεων, Βιβλία Εφέσεων, Αποληψίμων, Απογραφών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ευρετήρια, Σφραγίδες

Πταισματοδικείο Αχιλλείου - Σούρπης

Αρχείο Πταισματοδικείου Μηλεών

 • GR GRGSA-MAG JUS44
 • Αρχείο
 • 1947-1981

Ποινικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήριο Αποφάσεων, Φάκελοι Δικογραφιών και Αποληψίμων

Πταισματοδικείο Μηλεών

Αρχείο Σιμωνίδη Βλαβιανού και Διονύση Γιαννουλόπουλου

 • Αρ.Εισ. 566
 • Αρχείο
 • 1880-1954

ΦΑΚΕΛΟΣ 1
Προσωπικά : 1905-1937
Υποφάκελος 1 : 1905-1916
• Ενοικιαστήρια και μισθωτήρια
Υποφάκελος 2: 1903-1930
• Αποδείξεις πληρωμών ενοικίου
Υποφάκελος 3: 1927
• Εφημερίδες : «Το νέον ενοικιοστάσιον του 1927», Ελεύθερον Βήμα
Υποφάκελος 4: 1930-1931
Έξοδα οικίας
Υποφάκελος 5: 1900, 1923-1931, 1937
• Αποδείξεις αγορών και πληρωμών
Υποφάκελος 6: 1912-1916, 1923-1926
• Υπολογισμοί οφειλών και εξόδων
Υποφάκελος 7: 1924-1926
• Διαφημίσεις σε εφημερίδες και αποδείξεις διαφημίσεων
Υποφάκελος 8: 1924-1926
• Αποδείξεις από κοινωνικές εκδηλώσεις
Υποφάκελος 9: 1923-1926
• Αποδείξεις από μνημόσυνα, γάμους και ευχετήριες κάρτες από διανομείς, εισπράκτορες, κ.α.
Υποφάκελος 10 : 1923-1926
• Αποδείξεις από αγορές γραφικής ύλης, γραμματοσήμων, κ.α.
Υποφάκελος 11: 1910, 1911, 1912, 1913
• Οικοδομικά-κατασκευαστικά έξοδα κλινικής και οικιών

ΦΑΚΕΛΟΣ 2
Επαγγελματικά: 1901-1942 και [χ.χ.]
Υποφάκελος 1: 1930, 1940, χ.χ.
• Εισερχόμενη Επαγγελματική Αλληλογραφία του Σ. Βλαβιανού. Επιστολές και τηλεγραφήματα από Ταμείο Συντάξεων, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κ.α.
Υποφάκελος 2: 1901-1916, 1930, 1936, 1937, 1942, χ.χ.
• Εισερχόμενη Επαγγελματική και Προσωπική Αλληλογραφία του Σ. Βλαβιανού : επιστολές από διαφόρους.
Υποφάκελος 3: 1930, 1933, 1934, 1935, χ.χ.
• Υποθέσεις Ασθενών
Υποφάκελος 4: 1930
• Ανακοινώσεις και Εισηγήσεις του Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Υγιεινής: εισηγήσεις, προσφώνηση Σ. Βλαβιανού, πρόγραμμα συνεδρίου, έκθεση υγιεινής, πρόχειρα πρακτικά συζητήσεων
Υποφάκελος 5: 1930 και χ.χ.
• Νομοσχέδια και Τροποποιήσεις: περί Ταμείου Υγειονομικών, Επανεξέταση σε Τροποποιήσεις Σχεδίου Ταμείου Συντάξεως Υγειονομικών, Νομοσχέδιο Ιατρικού Συλλόγου, Τροποποίηση του Νόμου Συντάξεως και Αυτασφάλειας Ιατρών, Διαμαρτυρία Σ. Βλαβιανού, σημειώσεις συνομιλίας μεταξύ Σ. Βλαβιανού και Προέδρου Σωματείου
Υποφάκελος 6: 1905-1930
• Σημειώσεις

ΦΑΚΕΛΟΣ 3
Αρχείο Διονύσιου Γ. Γιαννουλόπουλου : 1907-1954 και [χ.χ.]
Υποφάκελος 1: 1919-1923, 1929, 1931
• Έγγραφα αλληλογραφία και αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με ανέγερση ανδριάντων : Παλαιών Πατρών Γερμανού, Θ. Δηλιγιάννη, Αλ. Κουμουνδούρου.
Υποφάκελος 2: 1928-1929, 1930, 1939 και χ.χ.
• Διάφορα έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου, έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου σχετικά με τη γιορτή της εκατονταετίας της πόλεως της Πάτρας, έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου για τον Θ. Κολοκοτρώνη, Έγγραφα σχετικά με την παραίτηση του Δ. Γιαννουλόπουλου ως Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Υποφάκελος 3: 1907, 1909, 1912, 1914, 1916, 1917, 1937-1938, 1954, χ.χ.
• Διάφορα οικονομικά, εμπορικά, συμβολαιογραφικά, δικηγορικά και δικαστικά έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου και έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Κουτσουδάκη.

ΦΑΚΕΛΟΣ 4
Εφημερίδες : 1901-1941
Υποφάκελος 1: 1901-1923
• Φύλλα των εξής Εφημερίδων : «Νεολόγος Πατρών» (Αρ. 2625, 2626, 2630, 2794, 80, 77, 79, 80, 156), «Τηλέγραφος «(Αρ. 6159), «Πρωία» (Αρ. 1877, 4,603, 4,604, 4,607, 4,608, 4,609, 4,670, 4,671, 4,672, 4,673, 4,674, 4, 675, 4,676, 4,677, 4,678, 4,679, 4,680, 4,681), «Πατρίς» (Αρ. 3212).

ΦΑΚΕΛΟΣ 5
Εφημερίδες και Ιατρικά Περιοδικά : 1905-1941
Υποφάκελος 1: 1905, 1931
• Φύλλα των εξής Εφημερίδων : «Ημερίσιος τύπος», «Ιατρική Εφημερίς»
• Φύλλα Εφημερίδων σχετικά με τον Θ. Δηλιγιάννη και την δολοφονία του: «Πρωία», «Πατρίς», « Ελεύθερος Άνθρωπος», «Ελεύθερον Βήμα», «Η Καθημερινή».
Υποφάκελος 2: 1930-1941
• Φύλλα των εξής Ιατρικών Περιοδικών : «ΚΛΙΝΙΚΗ», «Ιατρική Πρόοδος», «Ακαδημαϊκή Ιατρική», «Ο Πρακτικός Ιατρός», «Υγεία», «Archives Internationales de pharmacodynamie et de therapie», «Aerzetliche Wochenscrift».

ΦΑΚΕΛΟΣ 6
Presse Medicale: 1938-1939
Υποφάκελος 1: 1938-1939
• Φύλλα του ιατρικού περιοδικού Presse Medicale (1938: No 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 1939: No 24, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 57, 58).

ΦΑΚΕΛΟΣ 7
Ιατρικά διαφημιστικά

ΦΑΚΕΛΟΣ 8
Βιβλία – Έντυπα : 1880-1940
• Η ελονοσιογενής εγωπάθεια ∙ κατάρα εθνική / Ιωάννου Π. Καρδαμάτη . – Αθήνα: τυπογραφείο Παρασκευά Λεώνη, 1933 . – 127 σελ.: πίν., χάρτ.
• Δια την κοινωνίαν και την ιστορίαν / η κληρονομία Θεόδωρου Γ. Τσαβλήρη, η κοινότης Λειβαρτζίου (των Καλαβρύτων) και ο πρόεδρος Γ. Θούας . – [Αθήνα], 1925 ∙ 15 σελ.
• Τα πεπραγμένα εν τω ανατομείω κατά το πανεπιστημιακό έτος 1939-1940 / Ανατομείο του Εθνικού Πανεπιστημίου . – Αθήνα,1940 . – 23 σελ.
• Εν πολεμική θεομηνία ∙ Κωνσταντίνος ο μικρός 1914-1917 / Γεώργιος Φιλάρετος . – Αθήνα: τυπογραφείο Π. Α. Πετράκου, 1918 . – 164 σελ.: εικ.
• Στατιστική του εν Κέρκυρα Φρενιατρείου του έτους 1880 ∙ υποβληθείσα εις το Υπουργείον των Εσωτερικών / Χρ. Τσιριγώτης ∙ Υπουργείον των Εσωτερικών . – Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1881 . – 41 σελ.: πίν.
• Συγγενής μόνιμος βραχυκαρδία εν κολποκοιλιακού αποκλεισμού ∙ (μελέτη Κλινική και Ηλεκτροκαρδιογραφική) / Νικολάου Ν. Τσούχλου . – Αθήναι: Ερμού, 1935 . – σελ.31
• Τίτλοι και επιστημονικαί εργασίαι / Νικολάου Ν. Τσούχλου . – Αθήναι: Ερμού, 1935 . – 15 σελ.
• Υπόμνημα εις την Φυσικομαθηματικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών . – [Αθήνα], 1939 . – 24 σελ.
• Ψυχική υγιεινή της ελληνική φυλής / Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός . – Αθήνα: Επιστημονικαί Αυτοτελείς Εκδόσεις («Ζωή και Έρευνα») ∙ ανάτ. . - 15 σελ.
• Les émotions et la guerre ∙ réactions des individus et des collectivités dans le conflit moderne / Le Dr. Maurice Dide . – Paris: Librairie Félix Alcon, 1918 (“Bibliothèque de Philosophie Contemporaine). – 276 σελ.
• Dans le sillage d’ Hippocrate ∙ La spiritualité médicale de la Grèce Antique / Laignel-Lavastine . - Αθήνα, 1936 . – 46 σελ: εικ.
• Transactions of the Fourth International Congress for Psychical Research ∙ Athens 1930 / Theodore Besterman (ed.) ∙ the society for psychical research. – Glasgow: University Press . – 259 σελ.: πίν.
• Traite clinique et pratique des Maladies Mentales / Le Dr. Luys ∙ Adrien Delahaye, Emile Lecrosnier (ed.). – Paris, 1881. – 693 σελ.: εικ.

Βλαβιανός, Σιμωνίδης

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Γλώσσας Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG JUS43
 • Αρχείο
 • 1849-1936

Φάκελοι δικογραφιών αναγκαστικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών, Φάκελος Αναγγελίας (περιέχονται φύλλα εφημερίδων)

Υποθηκοφυλακείο Γλώσσας Σκοπέλου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS17
 • Αρχείο
 • 1882-2001

Βιβλία (Ζαγοράς και Κισσού), Βιβλία με Εκθέσεις Κατασχέσεων, Ευρετήρια Μετεγγραφών, Υποθήκες και Προσημειώσεις, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Στατιστική Κατασχέσεων. Φάκελοι με Αιτήσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών, Συμβόλαια, Δικογραφίες Αλ. Φ. Αγγελίνη

Υποθηκοφυλακείο Ζαγοράς

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG JUS41
 • Αρχείο
 • 1831-2000

Ευρετήρια Υποθηκών, Εκθέσεων και Προσημειώσεων, Οφειλετών, Δανειστών, Ημερολόγια Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων, Περιλήψεων και Αιτήσεων Υποθηκών, Μεταγραφών και Στατιστικής Μεταγραφών, Εισερχομένων εγγράφων και εισπράξεων τελών και δικαιωμάτων, Ευρετήρια Συμβολαίων. Φάκελοι δικογραφιών αναγκαστικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών, Εκθέσεων, Αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων

Υποθηκοφυλακείο Σκοπέλου

Ροδιάδου-Μαρκεσίνη, Ισαβέλλα

 • GR ELIA-MIET 2/18
 • Αρχείο
 • 1917-1928

Το σύνολο, σχεδόν, του αρχείου σχετίζεται την υπόθεση του διαζυγίου του ζεύγους Μαρκεσίνη.

Ο υποφάκελος 1.1 περιέχει τις επιστολές των δικηγόρων της Ισαβέλας Ροδιάδου-Μαρκεσίνη προς την ίδια σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο υποφάκελος 1.2 περιέχει τις μαρτυρικές καταθέσεις, δικαστικά έγγραφα από τα πρώτα στάδια (Προξενικό Δικαστήριο) μέχρι και τον Άρειο Πάγο και διάφορες αποδείξεις για δικαστικά έξοδα.

Ο υποφάκελος 1.3 περιέχει προσωπικές επιστολές προς την Ροδιάδου Μαρκεσίνη από συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Ο υποφάκελος 1.4 περιέχει διάφορα έγγραφα (ιατρικές συνταγές, επαγγελματικές κάρτες, φακέλους αλληλογραφίας, επιταγές).

Ροδιάδου-Μαρκεσίνη, Ισαβέλλα

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος και Άγγελος - Καψάσκης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 5/03
 • Αρχείο
 • 1915-1975

Η δωρεά αποτελείται από δύο αρχεία: το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά και το αρχείο του ιατροδικαστή Δημητρίου Καψάσκη.
Το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά περιλαμβάνει αριθμημένους φακέλους που αφορούν τις δικηγορικές υποθέσεις τους και την πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά. Η αρίθμηση των φακέλων είναι συνεχόμενη, χωρίς να διαχωρίζονται οι φάκελοι των πολιτικών από τις δικαστικές υποθέσεις.
Δικηγορικές υποθέσεις
Φάκελοι δικηγορικών υποθέσεων: 1915-1917 (φάκ. 417-492, 531-563, 661-730), 1928 (φάκ. 1655-1669), 1932 και 1935 (φάκ. 2092-2109), 1969-1970,1974 (φάκ. 2741-2751). Το υλικό των φακέλων αυτών αποτελείται από αιτήσεις, καταθέσεις και κλήσεις μαρτύρων, υπομνήματα, απολογίες, παραπεμπτικά βουλεύματα κλπ. και αφορά πολιτικά εγκλήματα (εξύβριση βασιλιά), καταχρήσεις, ανθρωποκτονίες, κλοπές, αποζημιώσεις, μισθωτήρια, διαζύγια, αναστολές φυλάκισης, πλαστογραφίες, σεξουαλικά εγκλήματα κλπ. Η πρώτη αναγραφή του ονόματος του Άγγελου Τσουκαλά στους φακέλους του γραφείου εμφανίζεται στο φάκ. 714.
Πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά
Φάκ. 2736. Υλικό που αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Τσουκαλά στα πλαίσια του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1946-1952): υπόμνημα Τσουκαλά για το θεσμό της Γερουσίας, διάφορα έντυπα και εισηγήσεις που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος (1951), αλληλογραφία, αντίγραφα λόγων και δηλώσεών του καθώς και εισηγητικές εκθέσεις νομοσχεδίων .
Φάκ. 2754: Υπομνήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και σωματείων την περίοδο που ήταν βουλευτής (1957).
Φάκ. 2792: Υπομνήματα, αλληλογραφία κλπ. την περίοδο της δημαρχίας του που αφορούν κυρίως την «Οργάνωσιν δια τα ορφανά της Ελλάδος», σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων για την κατασκευή εργοστασίου μετατροπής των απορριμμάτων του δήμου Αθηναίων σε οργανικά λιπάσματα (1965), προεκλογικό υλικό σχετικό με την υποψηφιότητά του με την Ε.Ρ.Ε. και λίγα τεκμήρια από την περίοδο της δικτατορίας (1964-1967).
Φάκ. 2793: Υπομνήματα Τσουκαλά και Αλέξανδρου Κουκλέλη για το Σύνταγμα του 1968.
Προσωπική αλληλογραφία
Φάκ. 2752, 2753: Προσωπική αλληλογραφία του Άγγελου Τσουκαλά της περιόδου 1969-1970.
Το αρχείο του Δημητρίου Καψάσκη αποτελείται από αποκόμματα εφημερίδων επικολλημένα σε λευκώματα σχετικά με εγκλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άρθρα σχετικά με την εγκληματολογία, και δημοσιεύσεις του διορισμού του ως προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν αποκόμματα των ετών 1957 (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος) και 1958 (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Αύγουστος).

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος