Δικογραφίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικογραφίες

Αντίστοιχοι όροι

Δικογραφίες

Σχετικοί όροι

Δικογραφίες

3 Αρχειακή περιγραφή results for Δικογραφίες

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Σιμωνίδη Βλαβιανού και Διονύση Γιαννουλόπουλου

  • Αρ.Εισ. 566
  • Αρχείο
  • 1880-1954

ΦΑΚΕΛΟΣ 1
Προσωπικά : 1905-1937
Υποφάκελος 1 : 1905-1916
• Ενοικιαστήρια και μισθωτήρια
Υποφάκελος 2: 1903-1930
• Αποδείξεις πληρωμών ενοικίου
Υποφάκελος 3: 1927
• Εφημερίδες : «Το νέον ενοικιοστάσιον του 1927», Ελεύθερον Βήμα
Υποφάκελος 4: 1930-1931
Έξοδα οικίας
Υποφάκελος 5: 1900, 1923-1931, 1937
• Αποδείξεις αγορών και πληρωμών
Υποφάκελος 6: 1912-1916, 1923-1926
• Υπολογισμοί οφειλών και εξόδων
Υποφάκελος 7: 1924-1926
• Διαφημίσεις σε εφημερίδες και αποδείξεις διαφημίσεων
Υποφάκελος 8: 1924-1926
• Αποδείξεις από κοινωνικές εκδηλώσεις
Υποφάκελος 9: 1923-1926
• Αποδείξεις από μνημόσυνα, γάμους και ευχετήριες κάρτες από διανομείς, εισπράκτορες, κ.α.
Υποφάκελος 10 : 1923-1926
• Αποδείξεις από αγορές γραφικής ύλης, γραμματοσήμων, κ.α.
Υποφάκελος 11: 1910, 1911, 1912, 1913
• Οικοδομικά-κατασκευαστικά έξοδα κλινικής και οικιών

ΦΑΚΕΛΟΣ 2
Επαγγελματικά: 1901-1942 και [χ.χ.]
Υποφάκελος 1: 1930, 1940, χ.χ.
• Εισερχόμενη Επαγγελματική Αλληλογραφία του Σ. Βλαβιανού. Επιστολές και τηλεγραφήματα από Ταμείο Συντάξεων, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κ.α.
Υποφάκελος 2: 1901-1916, 1930, 1936, 1937, 1942, χ.χ.
• Εισερχόμενη Επαγγελματική και Προσωπική Αλληλογραφία του Σ. Βλαβιανού : επιστολές από διαφόρους.
Υποφάκελος 3: 1930, 1933, 1934, 1935, χ.χ.
• Υποθέσεις Ασθενών
Υποφάκελος 4: 1930
• Ανακοινώσεις και Εισηγήσεις του Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Υγιεινής: εισηγήσεις, προσφώνηση Σ. Βλαβιανού, πρόγραμμα συνεδρίου, έκθεση υγιεινής, πρόχειρα πρακτικά συζητήσεων
Υποφάκελος 5: 1930 και χ.χ.
• Νομοσχέδια και Τροποποιήσεις: περί Ταμείου Υγειονομικών, Επανεξέταση σε Τροποποιήσεις Σχεδίου Ταμείου Συντάξεως Υγειονομικών, Νομοσχέδιο Ιατρικού Συλλόγου, Τροποποίηση του Νόμου Συντάξεως και Αυτασφάλειας Ιατρών, Διαμαρτυρία Σ. Βλαβιανού, σημειώσεις συνομιλίας μεταξύ Σ. Βλαβιανού και Προέδρου Σωματείου
Υποφάκελος 6: 1905-1930
• Σημειώσεις

ΦΑΚΕΛΟΣ 3
Αρχείο Διονύσιου Γ. Γιαννουλόπουλου : 1907-1954 και [χ.χ.]
Υποφάκελος 1: 1919-1923, 1929, 1931
• Έγγραφα αλληλογραφία και αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με ανέγερση ανδριάντων : Παλαιών Πατρών Γερμανού, Θ. Δηλιγιάννη, Αλ. Κουμουνδούρου.
Υποφάκελος 2: 1928-1929, 1930, 1939 και χ.χ.
• Διάφορα έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου, έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου σχετικά με τη γιορτή της εκατονταετίας της πόλεως της Πάτρας, έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου για τον Θ. Κολοκοτρώνη, Έγγραφα σχετικά με την παραίτηση του Δ. Γιαννουλόπουλου ως Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Υποφάκελος 3: 1907, 1909, 1912, 1914, 1916, 1917, 1937-1938, 1954, χ.χ.
• Διάφορα οικονομικά, εμπορικά, συμβολαιογραφικά, δικηγορικά και δικαστικά έγγραφα του Δ. Γιαννουλόπουλου και έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Κουτσουδάκη.

ΦΑΚΕΛΟΣ 4
Εφημερίδες : 1901-1941
Υποφάκελος 1: 1901-1923
• Φύλλα των εξής Εφημερίδων : «Νεολόγος Πατρών» (Αρ. 2625, 2626, 2630, 2794, 80, 77, 79, 80, 156), «Τηλέγραφος «(Αρ. 6159), «Πρωία» (Αρ. 1877, 4,603, 4,604, 4,607, 4,608, 4,609, 4,670, 4,671, 4,672, 4,673, 4,674, 4, 675, 4,676, 4,677, 4,678, 4,679, 4,680, 4,681), «Πατρίς» (Αρ. 3212).

ΦΑΚΕΛΟΣ 5
Εφημερίδες και Ιατρικά Περιοδικά : 1905-1941
Υποφάκελος 1: 1905, 1931
• Φύλλα των εξής Εφημερίδων : «Ημερίσιος τύπος», «Ιατρική Εφημερίς»
• Φύλλα Εφημερίδων σχετικά με τον Θ. Δηλιγιάννη και την δολοφονία του: «Πρωία», «Πατρίς», « Ελεύθερος Άνθρωπος», «Ελεύθερον Βήμα», «Η Καθημερινή».
Υποφάκελος 2: 1930-1941
• Φύλλα των εξής Ιατρικών Περιοδικών : «ΚΛΙΝΙΚΗ», «Ιατρική Πρόοδος», «Ακαδημαϊκή Ιατρική», «Ο Πρακτικός Ιατρός», «Υγεία», «Archives Internationales de pharmacodynamie et de therapie», «Aerzetliche Wochenscrift».

ΦΑΚΕΛΟΣ 6
Presse Medicale: 1938-1939
Υποφάκελος 1: 1938-1939
• Φύλλα του ιατρικού περιοδικού Presse Medicale (1938: No 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 1939: No 24, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 57, 58).

ΦΑΚΕΛΟΣ 7
Ιατρικά διαφημιστικά

ΦΑΚΕΛΟΣ 8
Βιβλία – Έντυπα : 1880-1940
• Η ελονοσιογενής εγωπάθεια ∙ κατάρα εθνική / Ιωάννου Π. Καρδαμάτη . – Αθήνα: τυπογραφείο Παρασκευά Λεώνη, 1933 . – 127 σελ.: πίν., χάρτ.
• Δια την κοινωνίαν και την ιστορίαν / η κληρονομία Θεόδωρου Γ. Τσαβλήρη, η κοινότης Λειβαρτζίου (των Καλαβρύτων) και ο πρόεδρος Γ. Θούας . – [Αθήνα], 1925 ∙ 15 σελ.
• Τα πεπραγμένα εν τω ανατομείω κατά το πανεπιστημιακό έτος 1939-1940 / Ανατομείο του Εθνικού Πανεπιστημίου . – Αθήνα,1940 . – 23 σελ.
• Εν πολεμική θεομηνία ∙ Κωνσταντίνος ο μικρός 1914-1917 / Γεώργιος Φιλάρετος . – Αθήνα: τυπογραφείο Π. Α. Πετράκου, 1918 . – 164 σελ.: εικ.
• Στατιστική του εν Κέρκυρα Φρενιατρείου του έτους 1880 ∙ υποβληθείσα εις το Υπουργείον των Εσωτερικών / Χρ. Τσιριγώτης ∙ Υπουργείον των Εσωτερικών . – Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1881 . – 41 σελ.: πίν.
• Συγγενής μόνιμος βραχυκαρδία εν κολποκοιλιακού αποκλεισμού ∙ (μελέτη Κλινική και Ηλεκτροκαρδιογραφική) / Νικολάου Ν. Τσούχλου . – Αθήναι: Ερμού, 1935 . – σελ.31
• Τίτλοι και επιστημονικαί εργασίαι / Νικολάου Ν. Τσούχλου . – Αθήναι: Ερμού, 1935 . – 15 σελ.
• Υπόμνημα εις την Φυσικομαθηματικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών . – [Αθήνα], 1939 . – 24 σελ.
• Ψυχική υγιεινή της ελληνική φυλής / Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός . – Αθήνα: Επιστημονικαί Αυτοτελείς Εκδόσεις («Ζωή και Έρευνα») ∙ ανάτ. . - 15 σελ.
• Les émotions et la guerre ∙ réactions des individus et des collectivités dans le conflit moderne / Le Dr. Maurice Dide . – Paris: Librairie Félix Alcon, 1918 (“Bibliothèque de Philosophie Contemporaine). – 276 σελ.
• Dans le sillage d’ Hippocrate ∙ La spiritualité médicale de la Grèce Antique / Laignel-Lavastine . - Αθήνα, 1936 . – 46 σελ: εικ.
• Transactions of the Fourth International Congress for Psychical Research ∙ Athens 1930 / Theodore Besterman (ed.) ∙ the society for psychical research. – Glasgow: University Press . – 259 σελ.: πίν.
• Traite clinique et pratique des Maladies Mentales / Le Dr. Luys ∙ Adrien Delahaye, Emile Lecrosnier (ed.). – Paris, 1881. – 693 σελ.: εικ.

Βλαβιανός, Σιμωνίδης

Ροδιάδου-Μαρκεσίνη, Ισαβέλλα

  • GR ELIA-MIET 2/18
  • Αρχείο
  • 1917-1928

Το σύνολο, σχεδόν, του αρχείου σχετίζεται την υπόθεση του διαζυγίου του ζεύγους Μαρκεσίνη.

Ο υποφάκελος 1.1 περιέχει τις επιστολές των δικηγόρων της Ισαβέλας Ροδιάδου-Μαρκεσίνη προς την ίδια σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο υποφάκελος 1.2 περιέχει τις μαρτυρικές καταθέσεις, δικαστικά έγγραφα από τα πρώτα στάδια (Προξενικό Δικαστήριο) μέχρι και τον Άρειο Πάγο και διάφορες αποδείξεις για δικαστικά έξοδα.

Ο υποφάκελος 1.3 περιέχει προσωπικές επιστολές προς την Ροδιάδου Μαρκεσίνη από συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Ο υποφάκελος 1.4 περιέχει διάφορα έγγραφα (ιατρικές συνταγές, επαγγελματικές κάρτες, φακέλους αλληλογραφίας, επιταγές).

Ροδιάδου-Μαρκεσίνη, Ισαβέλλα

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος και Άγγελος - Καψάσκης, Δημήτριος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 5/03
  • Αρχείο
  • 1915-1975

Η δωρεά αποτελείται από δύο αρχεία: το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά και το αρχείο του ιατροδικαστή Δημητρίου Καψάσκη.
Το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά περιλαμβάνει αριθμημένους φακέλους που αφορούν τις δικηγορικές υποθέσεις τους και την πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά. Η αρίθμηση των φακέλων είναι συνεχόμενη, χωρίς να διαχωρίζονται οι φάκελοι των πολιτικών από τις δικαστικές υποθέσεις.
Δικηγορικές υποθέσεις
Φάκελοι δικηγορικών υποθέσεων: 1915-1917 (φάκ. 417-492, 531-563, 661-730), 1928 (φάκ. 1655-1669), 1932 και 1935 (φάκ. 2092-2109), 1969-1970,1974 (φάκ. 2741-2751). Το υλικό των φακέλων αυτών αποτελείται από αιτήσεις, καταθέσεις και κλήσεις μαρτύρων, υπομνήματα, απολογίες, παραπεμπτικά βουλεύματα κλπ. και αφορά πολιτικά εγκλήματα (εξύβριση βασιλιά), καταχρήσεις, ανθρωποκτονίες, κλοπές, αποζημιώσεις, μισθωτήρια, διαζύγια, αναστολές φυλάκισης, πλαστογραφίες, σεξουαλικά εγκλήματα κλπ. Η πρώτη αναγραφή του ονόματος του Άγγελου Τσουκαλά στους φακέλους του γραφείου εμφανίζεται στο φάκ. 714.
Πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά
Φάκ. 2736. Υλικό που αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Τσουκαλά στα πλαίσια του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1946-1952): υπόμνημα Τσουκαλά για το θεσμό της Γερουσίας, διάφορα έντυπα και εισηγήσεις που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος (1951), αλληλογραφία, αντίγραφα λόγων και δηλώσεών του καθώς και εισηγητικές εκθέσεις νομοσχεδίων .
Φάκ. 2754: Υπομνήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και σωματείων την περίοδο που ήταν βουλευτής (1957).
Φάκ. 2792: Υπομνήματα, αλληλογραφία κλπ. την περίοδο της δημαρχίας του που αφορούν κυρίως την «Οργάνωσιν δια τα ορφανά της Ελλάδος», σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων για την κατασκευή εργοστασίου μετατροπής των απορριμμάτων του δήμου Αθηναίων σε οργανικά λιπάσματα (1965), προεκλογικό υλικό σχετικό με την υποψηφιότητά του με την Ε.Ρ.Ε. και λίγα τεκμήρια από την περίοδο της δικτατορίας (1964-1967).
Φάκ. 2793: Υπομνήματα Τσουκαλά και Αλέξανδρου Κουκλέλη για το Σύνταγμα του 1968.
Προσωπική αλληλογραφία
Φάκ. 2752, 2753: Προσωπική αλληλογραφία του Άγγελου Τσουκαλά της περιόδου 1969-1970.
Το αρχείο του Δημητρίου Καψάσκη αποτελείται από αποκόμματα εφημερίδων επικολλημένα σε λευκώματα σχετικά με εγκλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άρθρα σχετικά με την εγκληματολογία, και δημοσιεύσεις του διορισμού του ως προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν αποκόμματα των ετών 1957 (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος) και 1958 (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Αύγουστος).

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος