Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Αντίστοιχοι όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Σχετικοί όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

5 Αρχειακή περιγραφή results for Ανήλικοι - Αναμόρφωση

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά

  • Αρχείο
  • 2000-2006

Αρχείο του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά: ατομικοί φάκελοι και ατομικές καρτέλες ανηλίκων γεννηθέντων από το 1981 έως το 1990.

Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών

  • GRGSA-CA- JUS038.01
  • Αρχείο
  • 1950-1992

Το αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων αποτελείται από υποαρχεία των επιμέρους Τμημάτων της: Επιπλήξεων, Επιμελείας, Δικαστικό και Γραμματεία, σύμφωνα με το παλαιότερο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, από 1979: Τμήμα δικασίμων, Τμήμα δικαστικών και διοικητικών επιμελειών, Τμήμα παρακολουθήσεως των αναμορφωτικών μέτρων της επιπλήξεως και της επιμελείας γονέων. Αφορά τη διαδικασία άρσεων επιμελειών και επιπλήξεων (κατόπιν διαταγής του Υπουργείου ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων, συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοδίκαιες άρσεις). Περιέχονται: αλληλογραφία με Δικαστήριο Ανηλίκων και Υπουργείο Δικαιοσύνης, ατομικοί φάκελοι ανηλίκων (περιέχουν και εκθέσεις κοινωνικής έρευνας), αποφάσεις άρσεων. Περιέχονται επίσης ατομικά δελτία ανηλίκων (σε μορφή καρτελών και εγγράφων).

Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά

  • GRGSA-CA- JUS037.01
  • Αρχείο
  • 1965-2000

Ατομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου αλλοδαπών.

Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων