Αεροπορία, Πολιτική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική

Αντίστοιχοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική

8 αποτελέσματα από Αεροπορία, Πολιτική

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Υ.Π.Α.

 • GRGSA-CA- ADM302.01
 • Αρχείο
 • 1995-2005

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Αρχειακό υλικό των παρακάτω Τμημάτων 1) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης: Φάκελοι μελετών. 2) Τμήμα Συντονισμού Ποργραμμάτων Διευθύσεων ΥΠΑ: Φάκελοι συσκέψεων Συσκέψεις Αερολιμεναρχών – Διοίκησης, Μηνιαίες Συσκέψεις Στελεχών.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Δ10) (1988-)

Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM158.01
 • Αρχείο
 • 1984-1988

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του ΚΗΕΕ.Φάκελος 1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και ΕφαρμογώνΥποφ. 1.1 Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ (1984, 1987)Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερο...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ)

Αρχείο Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM181.01
 • Αρχείο
 • 2000-2014

Το αρχείο περιλαμβάνει προγράμματα τακτικής και πρόσθετης εργασίας προσωπικού, δελτία παρακολούθησης λειτουργίας μέσων - ραδιοβοηθημάτων και συστημάτων εξυπηρέτησης - ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δελτία κίνησης αεροσκαφών αεροδρομίου Αθήνας, δελτ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Εσόδων και Εκμισθώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM159.01
 • Αρχείο
 • 1974-1989

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη - εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του Τμήματος Εσόδων και Εκμεταλλεύσεων / (από 1989) Τμήμα Εσόδων και ΕκμισθώσεωνΦάκελος 1 ΥΠΑ, ΚΑΑ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Εσόδων κα...

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών (Κ.Α.Α.), Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Αρχείο Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM300.01
 • Αρχείο
 • 1949-2014

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ : Τήρηση μητρώων και βιβλίων ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών (Εθνικό Νηολόγιο, Βιβλίο Υποθηκών Αεροσκαφών κλπ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Αρχείο του Τμήματος Υλικού του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM307.01
 • Αρχείο
 • 1968-1994

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία για τα συστήματα VAR και διάφορα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοροφίας (ΕΕΚ), γενική αλληλογραφία, απογραφικά δελτία, μηνιαία δελτία προβλημάτων και θεμάτων ΚΑΑ, γραμμάτια χορηγήσεως. VAR= Voice Communication Syste...

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Υλικού

Βυζάς, Μιχαήλ (Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών)

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.518
 • Αρχείο
 • 1931-1967

Το αρχείο περιλαμβάνει υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, ισολογισμούς, εκθέσεις, οικονομοτεχνικές μελέτες, υπηρεσιακά και προσωπικά σημειώματα, σχέδια συμβάσεων, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων, έ...

Βυζάς, Μιχαήλ