Αεροσκάφη - Νηολόγια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροσκάφη - Νηολόγια

Αντίστοιχοι όροι

Αεροσκάφη - Νηολόγια

Σχετικοί όροι

Αεροσκάφη - Νηολόγια

1 αποτελέσματα από Αεροσκάφη - Νηολόγια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM299.01
  • Αρχείο
  • 1965-1980

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν, κυρίως την αρμοδιότητα εγγραφής πολιτικών αεροσκαφών στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών. Περιλαμβάνονται δικαιολογητικά για την εγγραφή αεροσκαφών (συνήθως προσωρινή άδεια) στα βιβλία ξένων πολιτικών...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)