Αβδού (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αβδού (Ηράκλειο)

Αντίστοιχοι όροι

Αβδού (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Αβδού (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβδού (Ηράκλειο)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

  • GR GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
  • Αρχείο
  • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού