Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

Σχετικοί όροι

Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

4 αποτελέσματα από Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ε’ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου

  • Αρχείο
  • 1931 - 1997

Βιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια, Γενικά Πρωτόκολλα, Μητρώα Υπαλλήλων και Οικονομικών Πληρωμών

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτική (Γ.Γ.Δ.Π.), Z’ Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

  • GRGSA-CA- ADM075.03
  • Αρχείο
  • 1993 - 2006

Βιβλία μητρώων υπαλλήλων (1993, 1998, 2000, 2005, 2006). Αφορούν υπαλλήλους της Γραμματείας Συντονισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού

  • Αρχείο
  • 1945-1968

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους σχετικά με σχέδια αναδιοργάνωσης υπουργείων και υπηρεσιών, πίνακες κατανομής προσωπικού, εκθέσεις Βρετανών λογιστών, πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών, σχέδια νόμων και δ...

Υπουργείο Συντονισμού