Ημερολόγια, Οικονομικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ημερολόγια, Οικονομικά

Equivalent terms

Ημερολόγια, Οικονομικά

Σχετικοί όροι

Ημερολόγια, Οικονομικά

17 Αρχειακή περιγραφή results for Ημερολόγια, Οικονομικά

17 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο βιομηχανίας Λιναρδάκη

 • GR GRGSA-MES BLA003.01
 • Αρχείο
 • 1936-1962

Βιβλίο προμηθευτών, βιβλία αποθήκης, βιβλία ταμείου, βιβλίο παραγωγής προϊόντων, μισθολογικά, καθολικά, γενικό καθολικό, καθολικό λογαριασμών τραπεζών, καθολικά πρώτων υλών, ημερολόγια, βιβλία πελατών, ευρετήρια βιβλίων πελατών, βιβλία προμηθευτών, βιβλίο εισαγωγής ελαιοπυρήνων, βιβλία κερδών και ζημιών, βιβλίο αμοιβών τρίτων, βιβλία δοχείων κενών, βιβλίο συναλλαγματικών και γραμματίων, βιβλία καυσίμων, βιβλίο προϊόντων, βιβλίο αντιπροσώπων αγορών, βιβλίο προμηθευτών ελαιοπυρήνων, βιβλίο εμπορευμάτων παρά τρίτοις, βιβλίο καταστάσεων ημερομισθίων εργατών, καταστάσεις ημερολογίου ταμείου, καταστάσεις πωλήσεων προϊόντων, καταστάσεις κινήσεως προϊόντων της Α.Ε. Καρόλου Φιξ, εισαγωγή ζύθου και ανθρακικών, αλληλογραφία με εταιρείες του εξωτερικού, προμήθεια ελαιοπυρήνων από Ψάρι, Πεταλίδι, Αρφαρά, Χατζή, Σπάρτη, Χώρα κ.ά., καταστάσεις και τιμολόγια πωλήσεων σάπωνος σε Αθήνα και Πειραιά, καταστάσεις κινήσεως εκχυλιστήρων, δελτία παραγωγής πάγου και καταστάσεις κινήσεων προϊόντων φυλασσόμενων σε ψυγεία, συμφωνητικό εταιρείας "Ο.Ε.Λιακέας- Π.Λιναρδάκης & Σία", βεβαιώσεις αποδοχών, διάφορα ευρετήρια.

Βιομηχανία Λιναρδάκη

Αρχείο γεωργικού και πιστωτικού συνεταιρισμού Ηλέκτρας

 • GR GRGSA-MES BLA021.01
 • Αρχείο
 • 1949-1974

Βιβλίο πράξεων γενικής συνέλευσης (1949-1966), βιβλίο εποπτικού συμβουλίου (1949-1974), ημερολόγιο (1959-1974), βιβλίο κερδοζημιών (1957-1960), καθολικό (1961-1974), βιβλίο ταμείου (1949-1974), βιβλίο ισολογισμού (1950-1974), βιβλίο συνεταίρων και μετόχων (1961-1968), μητρώο συνεταίρων (1949-1974), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1961-1968).

Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ηλέκτρας

Αρχείο γεωργικού πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Διαβολιτσίου

 • GR GRGSA-MES BLA016.01
 • Αρχείο
 • 1933-1984

Βιβλίο γενικών συνελεύσεων (1964-1967), βιβλίο Δ.Σ. (1961-1974), βιβλίο εποπτικού συμβουλίου (1966), βιβλίο μερίδων συνεταίρων (1933-1967), καθολικό (1965-1984), βιβλίο χρεωστών (1962-1967), βιβλίο απογραφών (1964-1967), χορηγούμενα δάνεια (1961-1968), μητρώο (1945-1967), βιβλίο ταμείου (1958-1974), ημερολόγιο (1956-1974).

Γεωργικός Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Διαβολιτσίου

Αρχείο γεωργικού πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Ζευγολατιού

 • GR GRGSA-MES BLA019.01
 • Αρχείο
 • 1930-1975

Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. (1960-1968), πρακτικά γενικών συνελεύσεων (1959-1969), βιβλίο κερδοζημιών (1930-1975), βιβλίο συνεταίρων και μετόχων (1966-1975), μητρώο συνεταίρων (1961-1966), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1946-1968), βιβλίο χρεωστών λογιστικών εισφορών, βιβλίο ισολογισμών και απογραφών (1963-1967), καθολικό (1962-1974), ημερολόγιο (1965-1975).

Γεωργικός Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Ζευγολατιού

Αρχείο γεωργικού, πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Ανδανίας

 • GR GRGSA-MES BLA014.01
 • Αρχείο
 • 1934-1976

Βιβλίο αποφάσεων Δ.Σ. (1960-1976), βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης (1967-1969), καθολικό (1950-1976), βιβλίο γεωργικού ταμείου (1934-1968), βιβλίο μερίδων συνεταίρων και μετόχων (χ.χρ.), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1960-1967), συνέταιροι, μέτοχοι και χρεώσται Λ/Κ εισφορών (1963-1969), μητρώο συνεταίρων (1964), βιβλίο ταμείου (1945-1962), ημερολόγιο (1961-1976).

Γεωργικός, Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Ανδανίας

Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)

 • GR GRGSA-MES ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1984-1998

πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγια, βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, βιβλίο υπολόγων δημοσίων επενδύσεων

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)

Αρχείο Εταιρείας ΛΑΜΙΝΑΤ Ο.Ε.

 • GR GRGSA-MAG BUS14
 • Αρχείο
 • 1930-1968

Λογιστικά βιβλία: ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, έγγραφα ισολογισμού, ισοζύγια, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, απογραφών και ισολογισμού, ημερολόγιο ταμείου.

Λαμινάτ

Αρχείο Εταιρείας Τσιμπούκη

 • GR GRGSA-MAG BUS4
 • Αρχείο
 • 1948-1982

Αναλυτικά ημερολόγια, συγκεντρωτικά ημερολόγια,αναλυτικά καθολικά, γενικά καθολικά, βιβλία αποθηκών, ισοζύγια, ισολογισμοί, απογραφές, καρτέλες πελατών, αλληλογραφία εσωτερικού, τιμολόγια, αποδείξεις, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεώστες Λαγκαδά, χρεώστες ΓΕΝΚΑ, υποκαταστήματα, καταστάσεις αποστολής, εισαγωγές, δοσοληψίες μετά του κεντρικού καταστήματος, λογιστικά σημειώματα αντιπροσωπειών.

Εταιρεία Τσιμπούκη

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM025.02
 • Αρχείο
 • 1956-2005

β.117 Πρωτόκολλα, β.18 Ημερολόγια Καθυστερήσεων, β.14 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΤΕΑΜ, β.9 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΚΑΑ-ΤΑΕΚ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΜΕΖ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.4 Ημερολόγια Καθυστερήσεων ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΠΕΠΑΕ, β.1 Ευρετήριο ΙΚΑ, β.1 Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργοδοτών, β.1 Ευρετήριο Κοινών Επιχειρήσεων, β.1 Γραμματείας Πρωτοκόλλου Τμήμα Εσόδων, β.1 Πρωτόκολλο Εμπιστευτικών Εγγράφων, β.1 Πρωτόκολλο Αποφάσεων Διευθυντού, β.1 Υπολοίπου Πινακίδων Εργοδοτών, β.1 Έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης, β.1 Ειδοποιήσεις Καθυστερήσεων, β.1 Ειδοποιήσεις Παραγγελίας Κατάσχεσης, β.1 Ημερολόγιο ΕΤΑΚΕΚ Πίστωση, β.1 Εισπράξεων ΕΛΔΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.3 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.4 Ατομικών Ειδοποιήσεων, β.2 ΕΞΤΡΕ, β.4 Καθολικά, β.1 Κινήσεως Εσόδων, β.4 Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ΤΕΑΕΔΞΕ, β.8 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΕΔΞΕ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών

 • GR GRGSA-MES ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1953-1984

Αρχείο Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών " ΣΥΚΙΚΗ" (ΑΒΕ: 167) αποτελούμενο από: βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Καθολικά, βιβλία λογαριασμών διαχείρισης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχειριστών αποστειρωτηρίων, βιβλία δικαιούχων σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποστειρώσεως κεντρικής αποθήκης Καλαμάτας, βιβλία με ακίνητα-εγκαταστάσεις αποστειρωτηρίων, βιβλία εξόδων επισκευής και βελτίωσης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχείρισης Γενικών Απεντομωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων απεντομωτηρίων, βιβλίο παρακολούθησης διάθεσης σύκων κατά απεντομωτήριο και έμπορο, βιβλία διαχείρισης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συγκέντρωσης αποσύκων και οινοπνευματοποίησής τους, βιβλία δικαιούχων αποσύκων κοινής διαχείρισης, βιβλία εξόδων οινοπνευματοποίησης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συσκευασίας σύκων, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου εισπράξεων, βιβλία προσωρινών λογαριασμών, βιβλία Ταμείου, βιβλία ισολογισμών και απογραφών, βιβλία ζημιών και κερδών, βιβλία χρηματοδοτήσεων, βιβλίο αποθεματικών, βιβλία δανείων επ' ενεχύρω σύκων-αποσύκων, βιβλία προκαταβολών, βιβλία γενικών εξόδων, βιβλία εξόδων προστασίας τιμών σύκων (συκόπαστας), βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών, βιβλία ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, βιβλία εξαγοράς σύκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο κατ' αποκοπή καλουπιάσματος, βιβλίο κατ' αποκοπή κοπής ουρών των σύκων, βιβλίο βουρλιάσματος-διαλογής-σιδερώματος-ημερομισθίων εργασίας, βιβλία εξόδων κινήσεως αυτοκινήτων, βιβλίο υλικών συσκευασίας σύκων κοινοπραξίας ΑΓΡΕΞ-ΣΥΚΙΚΗΣ, φωτογραφίες με κτήρια και μηχανήματα Συκικής, φίρμες κ.ά.

Συκική Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων Ξηρών Καρπών

Αρχείο Συνεταιρισμού αλιέων Σύρου

 • GR BLA015.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 2001

Ημερολόγια Ταμείου, Βιβλίο Πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου, Καθολικό, Μητρώο Μελών, Επιστροφές ΦΠΑ, Καταστάσεις Ασφαλιστικών Εισφορών κ.α.

Συνεταιρισμός αλιέων Σύρου

Συλλογή Νικόλαου Σινάνη

 • GR GRGSA-MES COL003.01
 • Αρχείο
 • 1892-1941, 1988-1992

Βιβλίο δοσοληψιών βιβλιοπωλείου-χαρτοπωλείου, φάκελος με αρχειακό υλικό που αφορά στο πλοίο "Ταξιάρχης" (πωλητήριο, ναυλοσυμφωνητικά, ασφαλιστήριο κ.ά.), φύλλα της εφ. "Τύχη", εγκύκλιοι του Υπουργείου Στρατιωτικών, υλικό σχετικό με βιομηχανία γεωργικών προϊόντων Οδυσσέα Β. Μπαλή (γραμμάτιο είσπραξης, τιμολόγιο πώλησης, καθολικό-ημερολόγιο), κατάστιχο εμπορικών δοσοληψιών, εμπορική αλληλογραφία Νικ. Αναστασόπουλου από Σίτσοβα ομογενούς στην Asmara της Αβησσυνίας (Αφρική), ημερολόγιο Δημ. Λεονταρίτη με σημειώσεις για ενοικιάσεις ακινήτων και κατάσταση χρεωγράφων, κατάστιχο ελαιοτριβείου δεψικών υλών στην Παραλία Καλαμάτας.

Σινάνης, Νικόλαος

Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Y.Δ.E.) Ν. Αιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT ADM. 16.2
 • Αρχείο
 • 1979-1990

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Τακτοποίησης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Ημερολόγια Κύριου και Δευτερεύοντος Διατάκτη, Βιβλία Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων, Εγκρίσεων Εντολών & Πληρωμών Κύριου & Δευτερεύοντος Διατάκτη & φάκελοι εγκυκλίων και συγγραμμάτων

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Y.Δ.E.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας