Αλέα (Αρκαδία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλέα (Αρκαδία)

Αντίστοιχοι όροι

Αλέα (Αρκαδία)

  • UF Πιαλί (Αρκαδία)

Σχετικοί όροι

Αλέα (Αρκαδία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αλέα (Αρκαδία)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Αλέας

  • GRGSA-ARK PRI41.1
  • Αρχείο
  • 1965 - 1991

Καταστατικό αγροτικού συνεταιρισμού, ευρετήριον του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τεγέας, κατάσταση με τους συνεταιρισμούς που παρέδωσαν βύσσινα, βιβλία Εποπτικού Συμβουλίου, "Γενικής Συνελεύσεως", πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλέας (Αρκαδία)

Αρχείο Δημoτικών Σχολείων Τεγέας (Μαυρικίου, Μανθυρέας, Κερασίτσας, Στρίγκου, Τζίβα, Γαρέας, Αλέας, Επισκοπής, Κανδάλου, Καμαρίου, Βουνού, Δεμιρίου, Αγίου Σώστη, Ψηλής Βρύσης, Λιθοβουνίων)

  • GRGSA-ARK EDU25.1, 25.2
  • Αρχείο
  • 1901-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής πράξεων, βιβλιοθήκης, περιουσίας, εσόδων - εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Μαυρικίου (Αρκαδία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλέας (Πιαλί)

  • GRGSA-ARK EDU21.1
  • Αρχείο
  • 1907 - 1987

Τίτλοι εγγραφής, βιβλία ατομικότητας μαθητών - πιστοποιητικών σπουδής, ποινών, δαμαλισμού, φάκελος διδακτηρίου, βιβλία πράξεων της Σχολικής Εφορείας - πράξεων προσωπικού - πράξεων μαθητικής κοινότητας, πρακτικών μαθητικών συσσιτίων - αποθήκης τροφίμων - συσσιτούντων μαθητών - περιουσίας- υλικού - προσωπικού, φάκελος σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλία περιουσίας- υλικού - προσωπικού - οικονομικά Δημ. Σχ. Αλέας

Δημοτικό Σχολείο Αλέας (Αρκαδία)