Άλλη Μεριά (Μαγνησία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άλλη Μεριά (Μαγνησία)

Equivalent terms

Άλλη Μεριά (Μαγνησία)

Σχετικοί όροι

Άλλη Μεριά (Μαγνησία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άλλη Μεριά (Μαγνησία)

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς

  • GR GRGSA-MAG EDU35
  • Αρχείο
  • 1925-1968

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Υγιεινής, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς