Βίλια (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βίλια (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Βίλια (Αττική)

Σχετικοί όροι

Βίλια (Αττική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βίλια (Αττική)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων

  • GRGSA-CA- JUS008.03
  • Αρχείο
  • 1914-1987

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων αφορά σε προτάσεις, αγωγές τακτικής διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων, εφέσεις, πρωτόκολλα αγωγές, διαταγές πληρωμών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας