Ανθηρό (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανθηρό (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Ανθηρό (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Ανθηρό (Καρδίτσα)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Ανθηρό (Καρδίτσα)

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γυμνασίου Ανθηρού

  • GRGSA-KAR EDU277.01
  • Αρχείο
  • 1966- 2004

Μαθητολόγιο και βιβλίο παρακολουθήσεως εκπαιδευτικών τελών. Μαθητολόγιο. Ειδικός έλεγχος. Βοηθητικός ειδικός έλεγχος. Γενικός έλεγχος. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο υλικού. Βιβλίο πράξεων. Βιβλίο πρακτικών του συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο πρακτικών σχολικής επιτροπής. Μισθολογικό μητρώο. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Ημερολόγιο του Γυμνασίου.

Γυμνάσιο Ανθηρού (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού

  • GRGSA-KAR EDU200.01
  • Αρχείο
  • 1949 - 2008

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού (Καρδίτσα)