Αγκαθιά (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγκαθιά (Ημαθία)

Αντίστοιχοι όροι

Αγκαθιά (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Αγκαθιά (Ημαθία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγκαθιά (Ημαθία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς - Κυψέλης

  • GR EDU063.01
  • Αρχείο
  • 1930-1973

Αποτελείται από βιβλία και έγγραφα των Δημοτικών Σχολείων Αγκαθιάς, Νεοχωρίου και Τριλοφιάς. Περιλαμβάνει: α) τρία Μαθητολόγια Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1930-1951, β) πέντε Μαθητολόγια Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1949-1964, γ) δύο Πρωτόκολλα Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1945-1960, δ) βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Αγκαθιάς, ε) Βιβλίο πράξεων Προσωπικού Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1957-1973, στ) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1952-1959, ζ) δύο Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1942-1960, η) τέσσερις Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1950-1964, θ) Γενικό έλεγχο Νυχτερινού Σχολείου Αγκαθιάς 1956-1962, ι) απολογισμό σχολικού ταμείου Δ.Σχ. Τριλοφιάς 1953-1957 και άλλα έγγραφα του εν λόγω σχολείου ετών 1960-1965.

Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς-Κυψέλης