Μαραθόκαμπος (Σάμος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μαραθόκαμπος (Σάμος)

Αντίστοιχοι όροι

Μαραθόκαμπος (Σάμος)

Σχετικοί όροι

Μαραθόκαμπος (Σάμος)

14 Αρχειακή περιγραφή results for Μαραθόκαμπος (Σάμος)

14 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γυμνασίου Μαραθοκάμπου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1888-1965

Μαθητολόγια (1888-1939) του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου), Ημιγυμνασίου και Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, Πρακτικά Σχολαρχείου Μαραθοκάμπου και Ημιγυμνασίου, Ημερολόγιο σχολείου (1947-1948), φάκελοι εμπιστευτικών εγγράφων.

Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1879-1993

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, βιβλία Παραγωγών, βιβλίο Ημερομισθίου προσωπικού, Μητρώο προσωπικού εργασίας, Μητρώο υποζυγίων, Κατάλογος υποχρέων στην καταβολή τελών υδρεύσεως-υπονόμων-καθαριότητας-φωτισμού και υδρομέτρων, Φόρος παραγωγών ζύθου, βιβλία Χρηματικών ενταλμάτων.
Φάκελοι εγγράφων: Μεταβολές μητρώου αρρένων, αιτήσεις-πιστοποιητικά Ληξιαρχείου, δηλώσεις γάμων - βαπτίσεων - θανάτων, ευρετήριο αποβιώσεων, φάκελοι έργων κοινότητας, κοινωνικής πρόνοιας, χρηματικά-φορολογικά, κατάλογοι καταβολής τελών ύδρευσης-φωτισμού-καθαριότητας.

Κοινότητα Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Αρχείο Κοινότητας Μαραθοκάμπου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1920-1950

Πρακτικά και αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθοκάμπου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Μητρώα υποζυγίων, μέσων μεταφοράς, βιβλίον Παντοπωλών, έγγραφα, μιζέτες, σχεδιαγράμματα.

Κοινότητα Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Αρχείο Κωνσταντίνου Βραχνή

 • Αρχείο
 • 1949-1978

Κατάλογοι εμπορευμάτων, λογαριασμοί πελατών, βιβλίο αγορών, τιμολόγια, κατάστιχα λογαριασμών και αποδείξεις του παντοπώλη Κ. Βραχνή από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου.

Βραχνής, Κωνσταντίνος

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1972-1993

Έγγραφα κοινού αρχείου Λ.Σ. Καρλοβασίων, Αρχείο λιμενικού υπαλλήλου Μαραθοκάμπου, βιβλία και φάκελοι πλωτού 53 του Λιμενικού Σώματος. Διάφορα δικαιολογητικά, άδειες αλιείας, ναυτικά σήματα κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1994-2006

Φάκελοι εγγράφων περί κύριων άγονων γραμμών, επίδοση ναυτιλιακών εγγράφων, αλληλογραφία, ζημιά στο λιμάνι Καρλοβάσου, Λιμενικό Ταμείο Σάμου, υπεύθυνες δηλώσεις περί ελλιμενισμού σκαφών, διαχείριση συνταγολογίων, εμβάσματα Ο.Ν., δώρα ανέργων ναυτικών, ανανέωση Β.Α. ασφαλισμένων, έκδοση βεβαιώσεων Ο.Ν., απολογισμός διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ν. Μαραθοκάμπου κ.ά..

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 2001-2008

Οικονομικές ενισχύσεις, απολογισμοί, αποφάσεις επιδομάτων, αιτήσεις και ιατρικές γνωματεύσεις, ατομικοί φάκελοι, διάφορα έντυπα, αρχείο Π.Ο.Ν. Μαραθοκάμπου.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο οικογένειας Τσακουμάγκου

 • Αρχείο
 • 1760-1970

Περιλαμβάνει 37 έγγραφα: προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ομολογίες, διανεμητήρια, ενοικιαστήρια, δωρεές, ανταλλακτικά, διαζευκτήρια και διάφορα άλλα έγγραφα. Επίσης, ένα αχρονολόγητο χειρόγραφο πανεπιστημιακών σημειώσεων με τίτλο: "Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου υπό του καθηγητού Φρεαρίτου".

Τσακουμάγκου, οικογένεια

Εφημερίδα "Άραψ" Μαραθοκάμπου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1989-2001

Φωτοτυπημένα τεύχη της σατυρικής εφημερίδας ''Άραψ'' του Μαραθόκαμπου Σάμου.

Εφημερίδα "Άραψ" Μαραθοκάμπου (Σάμος)

Ηχογραφημένες συνεντεύξεις εφημερίδας "Χαραυγή" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1999-2000

Συναντήσεις των δημοσιογράφων της εφημερίδας "Χαραυγή" για τη στήλη ''Εν Δήμω'' στις πόλεις και στα χωριά του Νόμου Σάμου: στον Πύργο, τον Μαραθόκαμπο, τις Ράχες, τον Άγιο Κήρυκο.

Εφημερίδα "Χαραυγή" (Σάμος)