Άνω Βούταινα (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Βούταινα (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άνω Βούταινα (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άνω Βούταινα (Μεσσηνία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Βούταινα (Μεσσηνία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Άνω Βούταινας

  • GR GRGSA-MES EDU237.02
  • Αρχείο
  • 1958-1992

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Άνω Βούταινας