Άνω Αρβανίτες (Σάμος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Αρβανίτες (Σάμος)

Equivalent terms

Άνω Αρβανίτες (Σάμος)

  • UF Πάνδροσος (Σάμος)

Σχετικοί όροι

Άνω Αρβανίτες (Σάμος)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Αρβανίτες (Σάμος)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Αρβανιτών (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1913-1958

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία Ταμείου, βιβλία Σχολικής Εφορείας, Διδασκόμενης ύλης, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πράξεων σχολείου, Κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Καθολικού.

Αρχείο Κοινότητας Άνω Αρβανιτών (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1853-1960

Βιβλία: Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα, βιβλίο Δανείων, Εγγείου φορολογίας, Διατάγματα Ηγεμονίας, κατάστιχα.
Φάκελοι: αλληλογραφία υπηρεσιών, αλληλογραφία Νομαρχίας, αλληλογραφία Κοινότητας, αλληλογραφία Δήμου Αρβανιτών, απολογισμοί, εγκριτικές αποφάσεις Νομαρχίας, εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, προκηρύξεις υπουργείων, χρηματικά εντάλματα, διάφορα έγγραφα.

Κοινότητα Άνω Αρβανιτών (Σάμος)