Αποθήκες (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αποθήκες (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Αποθήκες (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Αποθήκες (Χανιά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αποθήκες (Χανιά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αποθηκών

  • GRGSA-IAK EDU050.01
  • Αρχείο
  • 1929 - 1993

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι εγγραφής παρελθόντων ετών

Δημοτικό Σχολείο Αποθηκών