Δικαστήρια - Πρακτικά Συνεδριάσεων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Πρακτικά Συνεδριάσεων

Equivalent terms

Δικαστήρια - Πρακτικά Συνεδριάσεων

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Πρακτικά Συνεδριάσεων

134 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Πρακτικά Συνεδριάσεων

134 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Ειρηνοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT JUS. 2.5
 • Αρχείο
 • 1910-1999

Βιβλία Ταμείου, Εφέσεων, Πινακίων Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Αποφάσεων & Πρακτικών Μικροδιαφορών, Ματαιωθεισών Υποθέσεων, Πολιτικών Δικογραφιών, Αγωγών, Προγραμμάτων Πλειστηριασμού & Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης, Διαταγών Πληρωμών, Πρακτικών Αναβολής και φάκελοι αιτήσεων, πιστοποιητικών, Πίνακες δικηγόρων, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πολιτικές Εκθέσεις, Αποφάσεις ΟΓΑ, εκλογικά

Ειρηνοδικείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων (Σ.Π. 6/1945) Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 7
 • Αρχείο
 • 1945-1954

Ευρετήριο αποφάσεων Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Καβάλας, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις Δικαστηρίου, εκθέσεις ανακοπής, φάκελοι αιτήσεων προς Ειδικό Δικαστήριο: δικαιολογητικά κατηγορουμένων και ενόρκων, έγγραφα δικαστικών αρχών, βασιλικά διατάγματα, έγγραφα του Συμβουλίου Απονομής Χαρίτων.

Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς

 • GR GRGSA-FTH JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1975-2005

Πρόχειρα τετράδια τήρησης πρακτικών, σχετικά κοινοτικών εκλογών.

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1891-1935

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις και πολιτικά πρακτικά, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις εργατικών εξώσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1892-1898, 1936-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, αποφάσεις και αγωγές μικροδιαφορών, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων επιτροπής διατιμήσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1925-2006

Περιέχει : Πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεως πταισματοδικείου (1957-1970), Πολιτικές αποφάσεις (1957-1970), Δικόγραφα και σχετικά πολιτικών υποθέσεων (1925-1970), Εκθέσεις αγωγής - ανακοπής μικροδιαφορών (1949-1970), Δικόγραφα μικροδιαφορών (1955-1962), Αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά συνεδριάσεως ετών 1957-1970 (1956-1974), Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου (1964-1970), Πρακτικά συνεδριάσεως ειρηνοδικείου, Εκλογές 5/7/1964, 16/10/1966, 5/4/1969 (1959-1967), Αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 1969, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής (1957-1970), Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων πταισματοδικείου, Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων μονομελούς πλημμελειοδικείου, Ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων μον. πλημ/κείου, πταισματοδικείου, ειρηνοδικείου, Δικόγραφα εφέσεων, Εκλογές (1956-1970), Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (1948-1970), Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών (1958-1969), Αιτήσεις του Ν.Δ. 39/58/59 (1959-1960), Ατομικά στατιστικά Δελτία Κατηγορουμένων (1957-1958), ενενήντα τρία (93) βιβλία Ειρηνοδικείου (1952-2006), Πινάκια, Βιβλία εφέσεων, Ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, Εκθέσεων κατάθεσης δικογράφων, εφέσεων και αναφορών, πρωτόκολλα, απολήψιμων εξόδων, μισθοδοσίας υπαλλήλων, λιπομαρτύρων, πρακτικών και συνεδριάσεων πλημμελειοδικείου, τρία βιβλια με τίτλο "Στατιστική της Δικαιοσύνης" 1961-1963, Δημοτικά και Κοινοτικά κτηματολόγια (1954-1960), Αλληλογραφία με Εισαγγελία Βέροιας (1956-1961).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αυλώνος

 • GR GRGSA-MES JUS019.01
 • Αρχείο
 • 1883-1963

Πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, μικροδιαφορές, συμμετοχές υποψηφίων κοινοτικών συμβουλίων στην επαρχία Τριφυλίας, εκλογείς (άνδρες) επαρχίας Τριφυλίας, εκλογείς (γυναίκες) επαρχίας Τριφυλίας, εκλογείς (άνδρες-γυναίκες) επαρχίας Ολυμπίας.

Ειρηνοδικείο Αυλώνος

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1912-1976

Περιέχει: α) πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, β) πολιτικές αποφάσεις, γ) πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, δ) πρακτικά προτάσεων, ε) προτάσεις και πρακτικά εξώσεων και συναλλαγματικών, στ) πρακτικά αποφάσεων επί εξώσεων, ζ) αποφάσεις εξώσεων και συναλλαγματικών, η) αιτήσεις τακτικής διαδικασίας, θ) αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, ι) πολιτικές αποφάσεις τακτικής διαδικασίας, ια) πολιτικές αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, ιβ) αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, ιγ) πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδ) πρακτικά εργατικών αποφάσεων, ιε) εργατικές αποφάσεις, ιστ) εφέσεις, ιζ) ανακοπές, ιη) ειδικά πρακτικά, ιθ) διάφορα πρακτικά, κ) πολιτικά πρακτικά, κα) ματαιωθείσες αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις αιτήσεων προς εκτέλεση μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού μικροδιαφορών, κβ) 1 βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δρυμίας

 • GR GRGSA-FTH JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1868-1914

Ποινικές και πολιτικές αποφάσεις, ποινικά και πολιτικά πρακτικά, εκθέσεις, προτάσεις.

Ειρηνοδικείο Δρυμίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS033.01
 • Αρχείο
 • 1945-1969

Πρακτικά και αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρωτόκολλα των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών, βιβλία αποφάσεων συνταξιοδότησης αγροτών ΟΓΑ, βιβλίο μισθολογίου υπαλλήλων.

Ειρηνοδικείο Εύας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θουρίας

 • GR GRGSA-MES JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1925-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, εκθέσεις εφέσεων κατά πολιτικών αποφάσεων, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο αποφάσεων μικροδιαφορών, μισθολόγιο προσωπικού.

Ειρηνοδικείο Θουρίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1933-1958

Πολιτικές εκθέσεις, εκθέσεις και πράξεις, εκθέσεις επιθεωρήσεων δικαστικών κλητήρων, πρακτικά, πρακτικά και προτάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά μικροδιαφορών, πολιτικές αγωγές, αγωγές τακτικής διαδικασίας, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγροτικές και πρακτικά, αποφάσεις και πρακτικά εξώσεων, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αιτήσεις διακοπής παραγραφών, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, αιτήσεις-ένορκες βεβαιώσεις.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1924-1966

πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, μικροδιαφορές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS025.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο πολιτικών αποφάσεων, πρωτόκολλα εισαγόμενων αγωγών επί μικροδιαφορών, βιβλίο αποφάσεων επί μικροδιαφορών, πινάκιο εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, μισθολόγιο προσωπικού, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων.

Ερηνοδικείο Κορώνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS021.01
 • Αρχείο
 • 1914-1959

Πολιτικά πρακτικά, πρακτικά αναβολής ορκοδοσιών, πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, μικροδιαφορές, αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά, αγωγές, εκθέσεις μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο αποφάσεων και πρακτικών επί μικροδιαφορών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων ποινικών δικογραφιών, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων.

Ειρηνοδικείο Λεύκτρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1863-1968

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αγωγές πολιτικού δικαίου, αποφάσεις αγροτικών χρεών, πρακτικά αγροτικών χρεών, μικροδιαφορές, δηλώσεις, κατασχέσεις-πλειστηριασμοί, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων ανακοπών και πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων εφέσεων και πολιτικών αποφάσεων, ειδικό βιβλίο μηνύσεων μη πρωτοείσακτων παραγγελιών, βιβλία εισερχομένων πρωτοείσακτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο εκδιδόμενων απόγραφων, βιβλίο κατάθεσης αγωγών, βιβλίο κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών, βιβλίο ταμείου λιμένος Μεθώνης, πρωτόκολλο καταστάσεων προσωπικού ειρηνοδικείου Μεθώνης, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών εισαγομένων αγωγών, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μεθώνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1926 - 1989

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις αγωγής, δικαιολογητικά εκθέσεων αγωγής και δικογραφίες μικροδιαφορών και πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1913-2003

Περιλαμβάνει : 1) Πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου, επ' αυτοφώρω δικών, και διατάξεις Αναστολής ποινικής δίωξης, 2) Αποφάσεις αγροτών κατά πιστωτών και πιστωτών κατά αγροτών, 3) αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νάουσας, 4) αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας, 5) εκθέσεις - πράξεις Ειρηνοδικείου Νάουσας, 6) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (ερήμην), 7) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας Αντιμωλία και ερήμην, 8) σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1913-1979

Πρακτικά - αποφάσεις Πταισματοδικείου Νάουσας (1913-1929, 1967), Πολιτικές αποφάσεις Νάουσας 1913-1973, Αποφάσεις τακτικής διαδικασίας (1974-1979), Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (1974-1977).

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS030.01
 • Αρχείο
 • 1931-1978

Πολιτικά πρακτικά και αποφάσεις, αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές μικροδιαφορών, πρακτικά παραιτήσεως-συμβιβασμού επί μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλο εισαγόμενων αγωγών επί μικροδιαφορών, μισθολογικό μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου του προσωπικού του ειρηνοδικείου Παμίσου προς επίλυση υπηρεσίας εκτός έδρας, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, εκθέσεων, αποφάσεων αγορανομικής επιτροπής και διαθετών δημοσιευθεισών διαθηκών.

Ειρηνοδικείο Παμίσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS036.01
 • Αρχείο
 • 1943-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού και ματαιωθείσες υποθέσεις μικροδιαφορών, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων εφέσεων, βιβλίο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων ανακοπών, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλα μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού, βιβλίο εισαγόμενων αγωγών τακτικής διαδικασίας, βιβλίο ανακοπών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων.

Ειρηνοδικείο Πεταλιδίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1841-1951

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, πρακτικά αναβολής, πολιτικές εκθέσεις, εκθέσεις-πρακτικά-αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές, δηλώσεις αγροτικών χρεών με αποφάσεις και πρακτικά, φορολογία χοίρων και αιγοπροβάτων, γεωργικοί συνεταιρισμοί Πυλίας, λιμενικό ταμείο Πύλου, πρακτικά και αποφάσεις αγρονόμου Πύλου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Κορυφασίου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Σχοινόλακας, πινάκια, ευρετήρια, βιβλίο ανακοπών πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αναστολών, βιβλίο μηνύσεων, πρωτόκολλα, μητρώο περίθαλψης προσφύγων Νικομήδειας κ.ά.

Ειρηνοδικείο Πύλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σαπών

 • GRGSA-ROD JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998
 1. Πταίσματα
 2. Εκθέσεις και Πράξεις Ειρηνοδικείου
 3. Αγωγές
 4. Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά
 5. Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς
 6. Ένορκες βεβαιώσεις
 7. Αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών
 8. Αποφάσεις διαταγής πληρωμών
 9. Πρακτικά και αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 10. Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Σαπών (Ροδόπη)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σύρου

 • GR JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1834 - 1904

Αποφάσεις πολιτικές 1836-1904
Πρακτικά πολιτικά 1835-1903
Αποφάσεις ποινικές 1837-1904
Πρακτικά ποινικά 1836-1904
Εκθέσεις 1834-1904
Συμβιβασμοί 1837-1863
Ευρετήρια 1856-1861, 1866-1923
Ορκοδοσίες 1860
Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων 1893 - 1906
Πρωτόκολλα 1837-1852, 1864-1868.

Ειρηνοδικείο Σύρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1950

Αποφάσεις (ποινικές και πολιτικές), Πρακτικά, Εκθέσεις, Εκλογικό υλικό, Δικογραφίες, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1837-1948

Πρώτο Μέρος:
Α. Εκθέσεις και πράξεις , ετών 1837-1948, με ελλείψεις
Β. Αποφάσεις, ετών 1840-1894, με ελλείψεις
Γ. Πολιτικές αποφάσεις,ετών 1838-1927

Δεύτερο Μέρος:
αρ.1-1003, Εκθέσεις , αποφάσεις, πρακτικά,ευρετήρια,πινάκια κ.ά.

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χρυσούπολης

 • GR GRGSA-KAV JUS. 10
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και εισαγομένων αγωγών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων και μικροδιαφορών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια αποφάσεων Πταισματοδικείου, ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων τακτικής διαδικασίας, βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Μονομελούς, πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Πταισματοδικείου, πολιτικές αποφάσεις, εργατικές αποφάσεις, κτηματολόγια και όρια Κοινοτήτων, εκλογικό υλικό Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών, 1951-1959.

Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.05
 • Αρχείο
 • 1900 - 1946

Πρακτικά Βουλευμάτων 1914-1936 (13 κατάστιχα)
Βουλεύματα 1914-1940 (27 κατάστιχα)
Ποινικές Αποφάσεις Εφετείου 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Πρακτικά Ποινικών Αποφάσεων 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Πρακτικά Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Σύρου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1923-1940 (28 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Μυτιλήνης 1914-1934 (27 ντοσιέ κι ένα κατάστιχο)
Κακουργιοδικείο Χίου 1914-1940 (24 ντοσιέ)
Κακουργιοδικείο Σάμου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1914-1946 (20 κατάστιχα)
Βιβλίο Κακουργιοδικείου Σύρου 1910-1930 (ευρετήριο - 1 κατάστιχο)
Κατάλογος Βουλευμάτων του Εφετείου Σάμου 1900-1914
Αποφάσεις του Ελεγκτικού Δικαστηρίου του έτους 1911 (1911-1912)
Ευρετήριο Αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σύρου 1926-1939
Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων Εφετείου Αιγαίου 1914-1933/34.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.06
 • Αρχείο
 • 1914 - 1987

Πολιτικές Αποφάσεις 1914 - 1950 (33 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Κακουργιοδικείου Σύρου 1941 - 1969 (10 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Χίου 1941 - 1981 (12 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Σάμου 1947 - 1981 (5 κατάστιχα και 3 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Μυτιλήνης 1945 - 1981 (16 φάκελοι)
"ΜΟΔ Σύρου Χίου Σάμου Μυτιλήνης 1973 - 1979" (1 φάκελος)
"ΜΟΕ 1980- 1987" (1 κατάστιχο)
" ΜΟΣ [Πρακτικά και Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου] 1970 - 1972" [1970-1979] (1 φάκελος)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εφέσεις, αποφάσεις, πρακτικά και βουλεύματα δικαστηρίου δωσιλόγων.

Εφετείο Θράκης

Αρχείο Κωνσταντίνου Μπούρα

 • GR-ASCSA GR GL KB 089
 • Αρχείο
 • 1947

Το μικρό σε όγκο αρχείο Κ. Μπούρα περιέχει υλικό της δίκης που ακολούθησε (προανακριτικές καταθέσεις, καταθέσεις, απολογίες, αποφάσεις), φωτογραφίες καθώς και αποκόμματα τύπου.

Μπούρας, Κωνσταντίνος

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Βουφράδος

 • GR GRGSA-MES JUS028.01
 • Αρχείο
 • 1947-1995

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο ποινικού μητρώου, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο λιπομαρτύρων, βιβλίο απογράφων, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο λιπομαρτυρικών αποφάσεων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων αγροζημιών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Βουφράδος

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1949-1988

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων και λιπομαρτύρων, βιβλίο μετατροπής ποινών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, δικογραφίες.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Εύας

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS026.01
 • Αρχείο
 • 1940-1989

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλία ποινικών αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων ερήμην και λιπομαρτύρων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Κορώνης

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου_Μεταβατικής Έδρας Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS031.01
 • Αρχείο
 • 1931-1989

Αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο ποινικού μητρώου, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, ευρετήρια αποφάσεων, εκθέσεις ανακοπής, κληροδελτία μελών εφορευτικών επιτροπών.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο_Μεταβατική Έδρα Παμίσου

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS037.01
 • Αρχείο
 • 1963-1969

Πρακτικά και αποφάσεις, βιβλίο ποινικού μητρώου, βιβλίο εφέσεων, βιβλίο αναβλητικών υποθέσεων, βιβλίο απογράφων, ευρετήριο ποινικού μητρώου, ευρετήριο αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Πεταλιδίου

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Μεταβατικό Δικαστήριο Λεωνιδίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου)

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.020.004
 • Αρχείο
 • 1923 - 1939

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων

Μεταβατικό Δικαστήριο Λεωνιδίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Μεταβατικό Δικαστήριο Νέας Επιδαύρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου)

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.020.005
 • Αρχείο
 • 1962-1968

Βιβλία πρακτικών, βιβλία αποφάσεων και δικογραφίες.

Μεταβατικό Δικαστήριο Νέας Επιδαύρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.021.002
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Βιβλία βουλευμάτων, διατάξεων Προέδρου, πρακτικών και αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, πρακτικών επιλογής ενόρκων, φάκελοι δικογραφιών.

Εφετείο Ναυπλίου (Ποινικό)

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1838 - 1988

Βιβλία αποφάσεων, προτάσεων, εφέσεων και ευρετήρια, αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά Προέδρου Εφετών, εκθέσεις γραμματέως και διάφορα βιβλία της Γραμματείας του Εφετείου, φάκελοι διαγωνισμών.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1913-1970

Περιλαμβάνει : Δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (2578) με αποφάσεις και πράξεις Προέδρου (1913 - 1968), αποφάσεις και πρακτικά ΜονομελούςΠλημμελειοδικείου (1913-1970), αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1930-1970), Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων και προτάσεις (1913-1960), Βουλεύματα και πρακτικά υποβολής προτάσεων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (1914-1970).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1912-2009

Περιλαμβάνει: α) Βουλεύματα (1913-2003), β) Πρωτόκολλο Βουλευμάτων (τρία (3) βιβλία, 1970, 1975, 1986-2002), γ) Ευρετήριο Βουλευμάτων (έξι (6) βιβλία, 1946-1956, 1966-1977), δ) Βιβλίο εκδιδομένων Βουλευμάτων (τέσσερα (4) βιβλία, 1926-1976), ε) Πρόταση - Βουλεύματα (1949-2003), στ) Διατάξεις ανακριτού (1950-1997), ζ) Κλήσεις κατηγορουμένων (α' ανακριτικό γραφείο, 1989-1997), η) Ανακριτικό γραφείο - πίνακες (1986-1998), θ) Ανακριτικό γραφείο - εντάλματα (1987-1991), ι) Τμήμα βουλευμάτων - υπηρεσιακές βεβαιώσεις Βουλευμάτων και έγγραφα Εφέσεων (1988-1993). ια) Ανακριτικό γραφείο: αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (1989-1998), ιβ) Βιβλίο ανακριτικό, περαιωμένων δευτεροεισακτών παραγγελιών (1948-1973), ιγ) Βιβλίο διεκπεραιώσεως ανακρίσεως (1959-1965), ιδ) Βιβλίο ανακρίσεως πρωτοεισακτών (1949-1955) και Πρωτόκολλο Β' τμήματος ανακρίσεως (1988-1999), ιε) Πρωτόκολλο ανακριτικό (τέσσερα (4) βιβλία: 1914-17, 1956-66, 19974-80, 1989-96), ιστ) Τρία (3) βιβλία "Ανάκριση" (1913-56, 1919-45, 1963-77), ιζ) Α' και Β' ανακριτικό - καρτέλες δικογραφιών (1989-1995), ιη) Εντάλματα προσωρινής κράτησης (1989-1997, λείπει 1992). ιθ) Εντάλματα σύλληψης (1989-1997), κ) Βιβλίο ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προφυλακίσεως (1948-1987), κα) Εντάλματα σύλληψης και κατασχετήρια (ένα βιβλίο,1934-1964), κβ) Εντάλματα φυλακίσεως από αρχή (1945-1949) και βιβλίο ξένων αρχών (1939-1948), κγ) Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1913-1970), κδ) Βιβλίο συνθέσεων δικαστηρίου (1957-1961), κε) Βιβλίο ερήμην Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1949-1971), κστ) Πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίου ανηλίκων (1940-1979), κζ) Τρία (3) βιβλία απολήψιμων μονομελούς πλημμελειοδικείου (1950-1988), δύο (2) βιβλία απολήψιμων βουλευμάτων σε βάρος των ψευδομηνυτών (1950-1993), ένας τόμος (α', β', γ') απολήψιμων εις βάρος ανηλίκων (1948-1965), ένα βιβλίο απολήψιμων κακουργοδικείου (1957-1977), πέντε (5) βιβλία απολήψιμων τριμελούς (1950-1988), κη) τριμελές πλημμελειοδικείο - ποινικά (1934-1988), Βιβλίο ενταλμάτων: συλλήψεις Τριμελούς (1932-1965), Βιβλίο τιμωρίας λιπομαρτύρων Τριμελούς (1952-1988), Βιβλίο ερήμην καταδικαστικών υποθέσεων Τριμελούς (1939-1948), βιβλίο εφέσεων Τριμελούς (1966-1985), κθ) Βιβλίο αποφάσεων ΜΟΔ (1963-1983), λ) Αποφάσεις και πρακτικά επιτροπών (1925-1926), λα) Αποφάσεις αγροτικών χρεών (1938-1943), λβ) Αποφάσεις ολομέλειας 1972, λγ) Αποφάσεις αποζημιώσεων (1925-1928), λδ) Βιβλίο αντιγράφων ποινικού τμήματος (1953-1955), λε) Βιβλίο εκδιδομένων αποφάσεων εργατικών διαφορών ( 1963-1972), λστ) Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων εισηγητών και δικαστών (1976-1979), λζ) Αποφάσεις προέδρου - αναστολές (1981-1988), λη) Πράξεις 1969 και 1971, λθ) Προεδρικαί ματαιούμεναι και προεδρικαί ματαιωθείσαι (1947-1950, 1953), μ) Αποφάσεις και πρακτικά επί εξώσεων (1915,1925-1926, 1940), μα) Βιβλίο υιοθεσιών - αποφάσεων (1970-1989), μβ) Βιβλίο ερήμην καταδικασθέντων (1930-1948), μγ) Βιβλίο ακυρώσεως αγοραπωλησιών (1950-1989), μδ) Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Τριμελούς πλημμελειοδικείου Βέροιας (1948-1957), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1951-1966), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων κατά Βουλευμάτων ( 1952-1976), με) Αναιρέσεις (1976-1987, λείπουν 1978 και 1981), μστ) Αντίγραφα εφέσεων (1983, 1985-1987), μζ) Ανακοπές ερημοδικείας (1984), μη) Αναψηλαφίσεις (1987), μθ) Δύο (2) βιβλία ανακοπών (1913-30 και 1947-64), ν) Καθολικόν (αναλυτικόν καθολικόν) (1962-1972), να) Βιβλίο βεβαιωμένων δικαστικών εξόδων καταδικασμένων, αντιμωλία (1965-1981), νβ) Ειδικό ταμείο ανεγέρσεως δικαστικών μεγάρων και φυλακών Βεροίας : Βιβλίο ταμείου (1954-1963), Ημερολόγιον (1962-1969), Βιβλίο Διοικούσας επιτροπής (1967-1972), νγ) Καταστάσεις εισπράξεων δημοτικού ταμείου Βέροιας (1970-1982), νδ) Πρακτικά συζητήσεως του Δικαστηρίου (1959), νε) Βιβλίο προέδρου (1924-1925), νστ) Βιβλία εισαγομένων πρωτοεισακτών παραγγελιών (1955-1989) νζ) Ευρετήριο προτάσεων Συμβουλίου Αρχόμενων (1946), νη) Αλφαβητικό ευρετήριο εισαγομένων αγωγών (1953), νθ) Ευρετήριο κακουργοδικείου (1947-1955), ξ) Ευρετήριο αποφάσεων κακουργοδικείου (1937-1946), ξα) 2ο Πρωτόκολλο εισαγωγικών δίκης εγγράφων (Βιβλίο), (1934-1939), ξβ) Βιβλίο πειστηρίων (1952-1967), ξγ) καρτέλες διατάξεων υποδίκων Α και Β (1989-1991), ξδ) Αποφάσεις Συμβουλίου 1-51 (1946), ξε) Διατάξεις περαιτέρω ποινικής διώξεως (1924-1925), ξστ) τέσσερα (4) βιβλία απογραφών (1962-2007, λείπει 1975-1976), ξζ) Βιβλίο αιτήσεων ξένων (1949-1973), ξη) καταχωρήσεως δελτίων ποινικών μητρώων (1968-1988, 2005,2007,2009), ξθ) πίνακες δικηγόρων (1913-1954), ο) πέντε (5) βιβλία πρωτοκόλλου γραμματείας (1974-1994), οα) Βιβλίο αλληλογραφίας γραμματέως (1939-1940), οβ) Αλληλογραφία βεβαιώσεως δικαστικών εξόδων (1058-1971), ογ) Τριπλότυπα εισπράξεως (1959), οδ) Εκθέσεις γραμματέως (1915-1985), οε) Επτά (7) βιβλία εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων 1947-1959, 1971-1974, 1979-1989, 1989-1998), οστ) τέσσερα (4) βιβλία παρουσίας προσωπικού (1992-1998, 2003-2005), οζ) Βιβλίο αδειών (1988-2005), οη) Έξι (6) Βιβλία μισθολόγια Πρωτοδικείου Βέροιας (1929-1966), οθ) Βιβλίο ειδικού ταμείου κατασκευής αμαξιτής οδού Γέφυρα Κοκκόβης - Ριζώματα (1934-1942), π) Βιβλίο Μισθοδοσίας (1951-1970), πα) Αποδοχαί καθαριστών / καθαριστριών (1975-1983), πβ) Αποφάσεις αποζημιώσεων προέδρου (1930-1935), πγ) Πρακτικά εξετάσεως δικαστικών υπαλλήλων (1915-1931), πδ) Πρακτικά ορκωμοσίας δικαστικών υπαλλήλων (1913-1969), πε) Βιβλίο κακουργημάτων (1947-1963), πστ) Πρακτικά διασκέψεως Συμβουλίου (1931-1945), πζ) Αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών (1912-1984, 1988-1993), πη) Πρακτικά υποβολής προτάσεων και πρακτικά διασκέψεως (1931-1938, 1940-1942), πθ) Εγγυοδοσίαι - εκθέσεις Εγγυοδοσιών και Παρακαταθηκών (1924-1945), ρ) Δηλώσεις ενοικιοστασίων βοσκών και αποφάσεις εξαιρέσεως ενοικιοστασίου βοσκών(1923, 1930-1958, λείπει 1935, 1936), ρα) Φάκελος ενεχύρων Μαρσαλ, αποφάσεων διαιτητών και δανειακών συμβάσεων (1950-1969, 1979), ρβ) Σχετικά μειοδοτικών διαγωνισμών δικαστικού μεγάρου ( 1986-1988), ργ) Ευρωεκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρδ) Βουλευτικές εκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρε) Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών (2009), ρστ) Αρχαιρεσίες σωματείων (1995-2001). Αναγράφονται τα Σωματεία Ονομαστικά κατά έτος. Περιοχή Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια κλπ), σ) Εκλογικοί κατάλογοι 2007.

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Πολιτικές αποφάσεις, διάφορα πρακτικά, πρακτικά αποφάσεων και πολιτικές αποφάσεις Πολυμελούς/Μονομελούς Εκούσιας, Τακτικής και Ειδικής, πράξεις Προέδρου, ασφαλιστικά-εργατικά, μισθωτικές, ανακοπές ερημοδικίας, διαταγές πληρωμής-πιστωτικοί τίτλοι, ένδικα μέσα, δικόγραφα.

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις προέδρου και πρακτικά, πράξεις προέδρου, πρακτικά ορκομοσιών αναβολής, πρακτικά διάφορα, αιτήσεις ενώπιον εισηγητού, πράξεις εισηγητού, εισηγήσεις, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, αποφάσεις και πρακτικά μονομελούς, αποφάσεις και πρακτικά τριμελούς, αποφάσεις και πρακτικά ανηλίκων, αποφάσεις συμβουλίου πρωτοδικών, βουλεύματα, διεξαγωγές, διαταγές πληρωμής, γραμμάτια, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πράξεων προέδρου, βιβλίο προεδρικής διαδικασίας, πινάκιο τακτικής διαδικασίας, βιβλίο προτάσεων, βιβλίο εταιρειών, βιβλίο αναιρέσεων, βιβλίο πρωτόκολλο εξερχομένων ανακριτή, βιβλίο εφέσεων, ευρετήρια ειδικού δικαστηρίου, πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων, δικογραφίες ειδικού δικαστηρίου, αποφάσεις τριμελούς

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 • Αρχείο
 • 1932-2005

Πολιτικές αποφάσεις Πρωτοδικείου, πρακτικά και πινάκια πολιτικών υποθέσεων, βιβλία και φάκελοι αγωγών, αποφάσεις και πράξεις προέδρου Πρωτοδικείου, αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών, βιβλία πρακτικών Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ευρετήριο διαθηκών, βουλεύματα Πλημμελειοδικείου, πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, πρακτικά και αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου και Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, βιβλία εφέσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλίο αποφάσεων και Ημερολογίου Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβάλας, επικυρωμένοι εκλογικοί κατάλογοι Δήμου Καβάλας και περιφέρειας Ειρηνοδικείων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου 1946 και 1951, δικογραφίες ποινικών υποθέσεων, εκλογικό υλικό Βουλευτικών εκλογών 1993.

Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.03
 • Αρχείο
 • 1860, 1876-1877, 1914-1986

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από σχετικά Σωματείων, σχετικά Διαθηκών (1930-1982), σχετικά Πολιτικών Αποφάσεων (1950-1955, 1960-1965), σχετικά Βουλευμάτων (1960,1961,1963-1965), και Διάφορα, ήτοι: Αποφάσεις Πρωτοδικείου (1860), Πρακτικά Συνεδριάσεων (1950), Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καλαμών (1955), Απαλλοτριώσεις Υδραυλικού Ταμείου Παμίσου (1952-1956), Μητρώο υπαλλήλων Πρωτοδικείου (1931-1934), Ευρετήριο Πειθαρχικών Αποφάσεων (1939-1943), Πειθαρχικές Δικογραφίες (1935-1942,1952-1960), Ευρετήριο Αποφάσεων κατ' έφεσιν αγροτικών προέδρου Ν.677 (1937-1942), Αγροτικές Αποφάσεις (1940-1942), Βουλεύματα Δοσιλογικά (1946,1947), Ευρετήριο Εργατικών Αγωγών (1951), Ευρετήριο Δημοσιεύσεως Αποφάσεων Ειδικής Διαδικασίας και Εργατικών (1972-1974), Εκλογικά Κοινοτήτων Ανδριανής, Μεσοπόταμου, Μηλέας, Σταματινού (1959), Υπηρεσιακή Αλληλογραφία και Δικογραφίες ειδικού Αγορανομικού Δικαστηρίου Καλαμάτας (1941-1942), έγγραφα που αφορούν κυρίως αρχαιρεσίες Σωματείων, Καταστατικό Συνδέσμου Επαγγελματικών Σωματείων Καλαμών (1925), Παράρτημα Εκλογικού Καταλόγου ενορίας Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας (1936), Εκλογές Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Καλαμών (1938), δύο δικογραφίες μεταξύ Σωματείων, Πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων εκλογών εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανίας Καρέλια (1983), βιβλίο κλητήρα (1876-1877).

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.02
 • Αρχείο
 • 1853-1963

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ΑΒΕ 305) αποτελούμενο από: ποινικά πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Μονομελούς, πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Τριμελούς, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πολυμελούς, πολιτικές αποφάσεις, προτάσεις, βουλέυματα, πράξεις προέδρου, αποφάσεις αναστολής δίωξης, εισηγητικές εκθέσεις, πρακτικά ορκοδοσιών, εκθέσεις γραμματέως, πράξεις εισηγητών, διαιτητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, διακοπή παραγραφής, αποφάσεις δοσίλογων, αγωγές-αιτήσεις-πρόσφυγες, βιβλία εταιρικών, πίνακας δικηγόρων και κλητήρων, σωματεία, εκλογικά, διαθήκες, βιβλίο ανακριτή, διάφορα πινάκια, αιτήσεις διαζυγίων, πρακτικά ανταρτόπληκτων, διάφορα ευρετήρια κ.ά.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Κατερίνης

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1966-2002

Το αρχείο αποτελείται: βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής (δείγμα), εκλογικά βιβλιάρια (δείγμα), εκλογικά τμήματα (1 βιβλίο), ασφαλιστικά μέτρα (δικογραφίες), φάκελος πτώχευσης, βιβλίο πρακτικών (πρόχειρο), εκλογικό υλικό από βουλευτικές εκλογές.

Πρωτοδικείο Κατερίνης

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS024.01
 • Αρχείο
 • 1872-1967

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (ΑΒΕ 319) αποτελούμενο από ποινικά πρακτικά Τριμελούς, πρακτικά Μονομελούς, ποινικές αποφάσεις, βουλεύματα, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, πράξεις προέδρου, εκθέσεις γραμματέως, εισηγητικές εκθέσεις, προτάσεις, αγωγές Πολυμελούς, διαθήκες, σωματεία, βιβλίο απογραφών, πρωτόκολλο αγωγών, ευρετήριο αγωγών, ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πρακτικών αναβολής κ.ά.

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH JUS003.06
 • Αρχείο
 • 1835-1945

Αποφάσεις, Πρακτικά, Βουλεύματα, Πράξεις Προέδρου, εκλογικοί κατάλογοι.

Πρωτοδικείο Λαμίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

 • GR GRGSA-FTH JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1972-2000

Πινάκια τακτικής Μονομελούς, πρόχειρα τετράδια τήρησης πρακτικών, δικογραφίες μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων.

Πρωτοδικείο Λιβαδειάς

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1945-1950

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και προτάσεις, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 134