Απεργίες - Στατιστικά στοιχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απεργίες - Στατιστικά στοιχεία

Αντίστοιχοι όροι

Απεργίες - Στατιστικά στοιχεία

Σχετικοί όροι

Απεργίες - Στατιστικά στοιχεία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Απεργίες - Στατιστικά στοιχεία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

  • GRGSA-CA- ADM192.02
  • Αρχείο
  • 1975-1988

Πρωτόκολλα καταστάσεων και εγγράφων, βιβλία καταγγελιών, στατιστικοί πίνακες απεργιών, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, αλληλογραφία , καταστάσεις προσωπικού επιχειρήσεων, δελτία ελέγχων, βιβλία αδειών Κυριακής , βιβλία υπερωριών, έγγραφα αφορώντα τη δράση σωματείων, αλλοδαποί ανήλικοι, δελτία εργατικών διαφορών και αλληλογραφία, πτώχευση επιχειρήσεων.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

  • GRGSA-CA- ADM182.01
  • Αρχείο
  • 1973-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, συμβάσεων, δρομολογίων, γενικών εγγράφων, καταστάσεων προσωπικού, φάκελοι με θέμα εργατικά ατυχήματα, καταγγελίες, στατιστικά στοιχεία απεργιών και δελτία (εργατικών διαφορών, ελέγχου).

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης