Επίστρατοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επίστρατοι

Αντίστοιχοι όροι

Επίστρατοι

Σχετικοί όροι

Επίστρατοι

1 Αρχειακή περιγραφή results for Επίστρατοι

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Φιλάρετος, Γεώργιος (αρχείο) (Κ113β)

  • GRGSA-CA- PRI132.03
  • Αρχείο
  • 1916-1922

Τεκμήρια σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημόσια από τον Γεώργιο Φιλάρετο επίκληση των ευθυνών του βασιλιά Κωνσταντίνου (εν όψει των εθνικών συνεπειών της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο), τα αντίποινα του Κωνσταντινικού καθεστώτος, με έφοδο και λαφυραγώγηση της οικίας του από επίστρατους το 1916 και την ποινική δίωξη των υπευθύνων από τον Φιλάρετο.

Φιλάρετος, Γεώργιος