Εργασία - Επιθεώρηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εργασία - Επιθεώρηση

Αντίστοιχοι όροι

Εργασία - Επιθεώρηση

Σχετικοί όροι

Εργασία - Επιθεώρηση

14 Αρχειακή περιγραφή results for Εργασία - Επιθεώρηση

14 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR GRGSA-MES ADM029.02
 • Αρχείο
 • 1970-1999

Τοποθετήσεις εφεδροπολεμιστών, αντίγραφα μηνύσεων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, περί αποφάσεων ομαδικών απολύσεων (η περίπτωση της "Διεθνούς Βιομηχανίας Ενδυμάτων "LEVIS"), δελτία εργατικών διαφορών των τόπων εργασίας, πρωτόκολλα καταστάσεων προσωπικού επιχειρήσεων και ωρών εργασίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR GRGSA-MES ADM029.03
 • Αρχείο
 • 1980-2004

Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δελτία εργατικών διαφορών, πρωτόκολλο μηνύσεων, βιβλίο καταχώρησης αλλοδαπών.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Το αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, συγκρότησης επιτροπών, άδεια κυριακάτικης εργασίας, εργατικές διαφορές, διάφορη αλληλογραφία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Κοινωνικής Επιθεώρησης Σάμου

 • Αρχείο
 • 1965-2003

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Καταστάσεων προσωπικού, Θεωρήσεις βιβλίων δρομολογίων, βιβλία Παραδόσεως εγγράφων, Παρουσιολόγιο, Μητρώο αλλοδαπών, Καταχωρήσεως βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, Πρακτικά Επιτροπών Υπουργείου Εργασίας.
Φάκελοι: "γενικαί διαταγαί", υγειονομική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων, στατιστικά, νόμοι - διατάγματα - αποφάσεις - εγκύκλιοι, μηνύσεις - μηνυτήριοι αναφοραί, χρονικά όρια εργασίας, φορτοεκφορτωτικά, διπλώματα - πτυχία - ειδικές άδειες εργαζομένων - θεωρήσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ανήλικοι, αλλοδαποί, οικονομικά, προστασία πολεμιστών, αποδοχές εργαζομένων, διαιτησία, απασχόληση, οργανισμοί, ατομικές συμβάσεις, καταστάσεις προσωπικού, δελτία ωρών εργασίας κ.ά..

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM031.02
 • Αρχείο
 • 1968 - 2002

Ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, αλληλογραφία με εργοδότες, εργαζόμενους και τους αντίστοιχους φορείς. Έγγραφα που αφορούν την ανήλικη εργασία, μηνύσεις και καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας. Έγγραφα που αφορούν σε πρόστιμα και στατιστικά στοιχεία εργασίας.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν.Κυκλάδων (ΣΕΠΕ)

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

 • GR ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1948-2000

Ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, αλληλογραφία με εργοδότες, εργαζόμενους και τους αντίστοιχους φορείς.Έγγραφα που αφορούν την ανήλικη εργασία, μηνύσεις και καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας. Έγγραφα που αφορούν σε πρόστιμα και στατιστικά στοιχεία εργασίας. Βεβαιώσεις εργασίας και πίνακες ωρών εργασίας. Υπηρεσιακές μεταβολές όπως αποσπάσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν.Κυκλάδων (ΣΕΠΕ)

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

 • GR ADM049.01
 • Αρχείο
 • 2005-2009

Άδειες και αναγγελίες υπερωριακής εργασίας, απασχόληση κατά τη Κυριακή κλπ, πρακτικά και λοιπά έγγραφα τριμερών συσκέψεων, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων και επιθεωρήσεως εργασίας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων , Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM029.04
 • Αρχείο
 • 2005-2010

ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου (περιέχει την επωνυμία των επιχειρήσεων, στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία σύμβασης), πίνακες προσωπικού επιχειρήσεων κ.ά.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1996-2005

Πίνακες Προσωπικού, Βεβαιώσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Καταστατικά, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Ημερήσια Δελτία Δρομολογίων, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Ωραρίου Λειτουργίας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Υπομνήματα, Απαιτήσεις επί Αναφορών Αιτήσεων, Αλλοδαποί, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Ωράρια Εργασίας, Απολύσεις-Απεργίες-Αποζημιώσεις, Καταστάσεις Μισθοδοσίας, Δικαστικές Αποφάσεις, Πίνακες Αποδοχών, Αναγγελίες Αδειών, Οικονομική Διαχείριση, Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1988-2004

Καταστάσεις Επιχειρήσεων, Πίνακες Προσωπικού

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Σάμου

 • Αρχείο
 • 1935-1999

Καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας, προγράμματα εργασίας, άδειες εργασίας αλλοδαπών, στατιστικά στοιχεία, σωματεία, οικονομικά, μηνύσεις, νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, αποφάσεις ανοίγματος και κλεισίματος καταστημάτων, εργατικών ατυχημάτων, ισότητας φύλων, προϋπηρεσία ανηλίκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καταστάσεων, θεωρήσεις βιβλίων αυτοκινήτων, εγγράφων, επιθεωρήσεις εργασίας Βαθέος Σάμου, μητρώον εργασιακών σωματείων, καταγγελιών, βιβλία δρομολογίων, βιβλίο επίπλων-σκευών, βιβλίον δελτίον ελέγχου, βιβλίο καταχωρήσεων εισερχομένων εγγράφων, βιβλίο σημάτων, ευρετήριο Σ. Σ. Ε. και Δ. Δ., Δ.Ε.Ν., βιβλίο παραλαβής-παράδοσης δελτίων ελέγχου, θεωρήσεις βιβλίων αυτοκινήτων, στατιστικά , σωματεία.

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Σάμου