Εμπόριο - Σταφίδα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εμπόριο - Σταφίδα

Equivalent terms

Εμπόριο - Σταφίδα

Σχετικοί όροι

Εμπόριο - Σταφίδα

11 Αρχειακή περιγραφή results for Εμπόριο - Σταφίδα

11 results directly related Exclude narrower terms

Άμβουργερ - Αλεξόπουλος

 • GR ELIA-MIET A.E. 52/97
 • Αρχείο
 • 1857-1957

Αρχείο Άμβουργερ & Σα: οκτώ (8) φάκελοι λυτών εγγράφων, δύο ( 2) λογιστικά βιβλία, οκτώ (8) τηλεγραφικοί κώδικες.
Αρχείο Ελληνικής Εμπορικής Εταιρείας Εισαγωγής και Εξαγωγής: οκτώ (8) φάκελοι λυτών εγγράφων, τρία (3) βιβλία αντιγραφής επιστολών, τέσσερα (4) λογιστικά βιβλία.
Αρχείο Δ.Αλεξόπουλου-Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας: εννέα (9) φάκελοι λυτών εγγράφων, πενήντα τέσσερα (54) βιβλία αντιγραφής επιστολών, σαράντα τρία (43) λογιστικά βιβλία.
Αρχείο Ελληνικής Σταφιδικής Εταιρείας: εννέα (9) βιβλία αντιγραφής επιστολών.
Αρχείο Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας Ξυλείας: ένας (1) φάκελος λυτών εγγράφων, πέντε (5) βιβλία αντιγραφής επιστολών, δεκατέσσερα (14) λογιστικά βιβλία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τιμολόγια και οι αποδείξεις, χαρακτηριστική κατηγορία υλικού όλων των οικονομικών αρχείων, καθώς και τα επιστολόχαρτα των εταιρειών και καταστημάτων στα οποία καταγράφονται δεκάδες ονόματα προμηθευτών, εμπορικά είδη και προϊόντα καθώς και πολύτιμα στοιχεία ταυτότητας του καταστήματος ή της εταιρείας συνοδευόμενα συνήθως από όμορφες και πρωτότυπες εικονογραφικές παραστάσεις. Σπάνιο επίσης εικαστικό υλικό αποτελούν οι ετικέτες των κρασιών και τα διαφημιστικά της Άμβουργερ & Σα, που προέρχονται όλα από το λιθογραφείο του Ι.Διακίδη στην Πάτρα.
Το υλικό αναφέρεται κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο της σταφίδας, στην οινοποιητική διαδικασία και παραγωγή, στην καλλιέργεια και εξαγωγή της γλυκόρριζας, στην εισαγωγή και εμπορία θείου, στο εμπόριο της ξυλείας και την κατασκευή και επισκευή βαρελιών και σταφιδοκιβωτίων. Καλύπτει άλλωστε μία μεγάλη χρονική περίοδο ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αιώνα και φθάνοντας στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Άμβουργερ και Σα

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Καλαμάτας αποτελούμενο από: πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, βιβλίο ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, τρεχούμενα, βιβλία αποθηκών, εξαγωγής σταφίδας, σταφιδεξαγωγέων, βιβλία υλικού, επιθεώρησης αποθηκών, πίνακες ημερήσιας παραλαβής σταφίδας, αποδοχές προσωπικού, εμπιστευτικό (περί αξιών οικοπέδων κ.ά.), ξύλινες σφραγίδες κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Καλαμάτας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM045.01
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κορώνης, αποτελούμενο από:βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, τρεχούμενα, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, γενικό καθολικό, βιβλίο γενικών εξόδων και εισπραττόμενων φόρων, πίνακες παραλαβής σταφίδας, εγκύκλιοι, αλληλογραφία (εξερχόμενα), καταστάσεις οφειλών ΑΤΕ, στατιστικά στοιχεία κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κορώνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1952-1997

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κυπαρισσίας, αποτελούμενο από: βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, βιβλία ατομικών λογαριασμών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία εισαγωγής σταφίδας, βιβλίο αποθηκών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο χορήγησης σταφιδομηχανών επί πιστώσει, μισθολόγια κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κυπαρισσίας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) - Υποκατάστημα Μεθώνης αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία δίγραμμων επιταγών, βιβλία αποθηκών, σταφίδας, επιθεώρησης αποθηκών, βιβλίο αποδοχών προσωπικού κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεθώνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεσσήνης, αποτελούμενο από:βιβλία ταμείου, ατομικών λογαριασμών, καθολικών λογαριασμών, τρεχούμενα, φυλλάδες λογιστικές, βιβλία δίγραμμων επιταγών, μητρώα παραγωγών, βιβλίο δανείων υπαλλήλων ΑΣΟ, επιθεώρησης αποθηκών, ευρετήρια, ονομαστική κατάσταση των καλλιεργούντων σταφίδα μετά των στρεμμάτων, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, συμβόλαια ακινήτου περιουσίας ΑΣΟ κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεσσήνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES ADM044.01
 • Αρχείο
 • 1926-1999

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου, αποτελούμενο από: βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία λογιστικών λογαριασμών, βιβλία ταμείου, τρεχούμενα, ΕΟΚ, βιβλία αποθηκών, δηλώσεις εμπόρων για άδεια μεταφοράς σταφίδας, βιβλία δίγραμμων επιταγών, αποδοχές προσωπικού.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Πύλου αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία δίγραμμων επιταγώμ, βιβλία αποθηκών, σταφίδας, επιθεώρησης αποθηκών, γενικό ευρετήριο υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, ευρετήριο συνεργατών επαρχίας Πυλίας, ευρετήριο σταφίδας κατά παραγωγό, ζυγολόγιο ποιοτικής διαλογής, αποδοχές προσωπικού κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πύλου

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Φιλιατρών

 • GR GRGSA-MES ADM046.01
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Φιλιατρών, αποτελούμενο από: καθολικό, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία ταμείου, τρεχούμενα, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία οφειλούμενων ποσών προς παραγωγούς, βιβλία εισαγωγής σταφίδας, ευρετήρια, πρωτόκολλα, εκμισθώσεις κτηρίων, δελτία εξαγωγής σταφίδας, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, βιβλία στοιχείων παραγωγών, μηνύσεις παράνομων σταφιδοφυτειών, αλφαβητικοί κτηματολογικοί πίνακες για περιοχές Φιλιατρών-Κυπαρισσίας, γεωργικά ενεχυρόγραφα, αποδοχές προσωπικού, διάφορα έντυπα, βιβλίο πράξεων κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Φιλιατρών

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Χώρας

 • GR GRGSA-MES ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1962-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Χώρας, αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, τρεχούμενα, ευρετήρια, βιβλίο παραλαβής σταφίδας, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, αποδοχές προσωπικού, βιβλία ποιοτικής διαλογής, ξύλινες σφραγίδες κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Χώρας

Αρχείο Ευσταθίου Στίκα (Κ217)

 • GRGSA-CA- COL080.01
 • Αρχείο
 • 1937-1960

Έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας των αδελφών Στίκα στην Πάτρα, κυρίως, την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής και σχετικά με τη μεταπολεμική νομική διαδικασία κατά της εταιρίας για παράνομο πλουτισμό.
Αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες και μελέτες ναών, οικιών και οικοδομών, αποτυπώσεις μνημείων και τοπογραφικά, υδατογραφίες, σχέδια αμβώνων, δαπέδων, στασιδίων, γλυπτών κ.ά. που εκπόνησαν, κυρίως, ο Ευστάθιος Στίκας και ο Αναστάσιος Ορλάνδος και προέρχονται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Παιδείας στην οποία Στίκας και Ορλάνδος υπηρέτησαν ως διευθυντές.

Στίκας, Ευστάθιος